Talk:Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele 2013: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 September 2014

31 October 2012

  • curprev 21:1521:15, 31 October 2012Tluik talk contribs 10,196 bytes +10,196 Created page with 'Küsimus A Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokku leppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine?…'