Talk:Meeskond "Alphabook": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 October 2013

6 January 2011

5 January 2011

4 January 2011

3 January 2011

28 December 2010

27 December 2010

26 December 2010

24 December 2010

23 December 2010

21 December 2010

20 December 2010

17 December 2010

16 December 2010

15 December 2010

  • curprev 17:0717:07, 15 December 2010Rruga talk contribs 1,547 bytes +1,547 Created page with ''''Rakendus''' Loodud rakenduse ei ole küll kõige ilusam, näiteks palju on suuri kaste, kus vaid murdosa infoga täidetud, kuid programmi funktsionaalsus on olemas. Raamatute…'