Talk:Meeskond "Blockmania": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

29 December 2010

27 December 2010

24 December 2010

12 December 2010

  • curprev 17:4017:40, 12 December 2010Msikk talk contribs 460 bytes +460 Created page with '===Arvustus=== Wikilehel on välja toodud rollijaotus, ajakava, mängimisjuhend ja samuti klasside kirjeldused. Eraldi on link rakendusele ning koodile. Kõik nõuded on täidet…'