Talk:Windows Server 2008 Windows Firewall: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 April 2011

16 April 2011

2 April 2011

  • curprev 21:0521:05, 2 April 2011Aissaiki talk contribs 567 bytes +567 Created page with 'Eisteks ei ole referaadis välja toodud, kuidas täpselt portide või programmide lubamine või keelamine seadistada. Oleks võinud välja tuua vähemalt kuidas mingit programmi …'