Talk:Windows juhend: Kuidas paigaldada rakendusi MDT-ga: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 November 2012

22 November 2012

21 November 2012

16 November 2012

  • curprev 11:4011:40, 16 November 2012Auibomae talk contribs 311 bytes +311 Created page with '== Aare Uibomäe A21 == Asjalik õpetus reaalse programmi installimise näitel. Samuti on kogu tegevus ilusti kajastatud pildimaterjalina, mis muudab tegevused palju selgemine m…'