Revision history of "Talk:Windows juhend: Windows 8 paigaldamine eelseadistatult USB pealt."

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:30, 17 October 2012Dmahno (talk | contribs). . (176 bytes) (+176). . (Created page with 'Hea juhend. On kasutatud lihtne arusaadav tekst. Olemas kah pildid, kus on ilusti näha kuidas toimub paigaldamine.Minu arvates juhend täidab oma eesmärki. Dineta Mahno A21')