Ansible

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Tutvustus

Ansible on vabavaraline (GPL)[1] konfiguratsiooni ja seadistuse haldamise tarkvaraplatvorm.[2]

Toetatud on Linux ja teised Unixilaadsed operatsioonisüsteemid, Windows servermasinana toetatud ei ole.[3] Konfiguratsiooni hoidmiseks kasutatakse YAML'i faile mis võivad olla omavahel hierarhiliselt seotud.[4] Ansible on kirjutatud Python'is ning seadistuse vahendamiseks kasutatakse SSH protokolli (Python'i paramiko teeki või OS'i ssh käsku rakendades). Hallatava masina eelduseks on sissetulevate SSH ühenduste lubamine ja Python'i interpretaatori olemasolu (vähemalt versioon 2.4), eraldiseisvat klienti või agenti ei ole.[3]

Tarkvara loojaks on Michael DeHaan, kes eelnevalt on loonud Cobbler'i ning olnud Puppet'i arendaja.[5]

Nimetus "Ansible" on pärit O.S.Card'i raamatust Enderi mäng, kus kirjeldatakse samanimelist valguse kiirusest kiiremat suhtlusprotokolli.[6]

Ansible'ile on võimalik osta ka ärikliendi tuge.[7]

Erinevused levinud alternatiividega

Ansible peamine erinevus oma konkurentidega Puppet ja Chef on agendi kui sellise puudumine. Klientide seadistamiseks kasutatakse juba (enamus juhtudel) olemasolevaid vahendeid - SSH ja Python. [8]

SaltStack on Ansible'ga vägagi sarnane, ent erineb klientidega suhtlemise osas, kasutades 0mq'd ning täiendades seda enda poolt AES krüpteeringuga (milles võib aeg-ajalt esineda vigasid[9]). Ansible poolt kasutatav SSH ei lisa süsteemi täiendavaid ründevektoreid.[10]

Neljast konkurendist on Ansible'l hetkel kõige rohkem erinevaid autoreid, mis annab tunnistust tervest ja aktiivsest arendajaskonnast.[11][12][13][14] Ansible ajakohasusest annab aimu ka Ubuntu repositooriumist kättesaadavate pakkide võrdlus, milles praegusele (12.04) LTS versioonile on GitHub'is projekti enda uusima versiooniga võrreldes ajakohane versioon saadaval vaid Ansible'le. [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Kasutamine

Paigaldamine

Ansible paigaldamiseks on võimalik tõmmata see otse projekti GitHub'i repost või paigaldada operatsioonisüüsteemi pakihaldustarkvara abil.[3]

Ansible paigaldamine APT'i abil
 sudo apt-get install ansible
Versiooni (ja paigaldatuse kontroll)
 ansible --version

Esmane seadistamine

Süsteemne seadistusfail on /etc/ansible/ansible.cfg, kuid iga kasutaja võib isiklike seadete hoidmiseks tekitada faili .ansible.cfg enda kodukataloogi. Kasutaja kodukataloogis olevad seaded on süsteemse seadistusfaili suhtes ülemuslikud.[21]

Need muudatused on (rangelt) soovituslik sisse viia kas kasutaja seadistusfailis või süsteemses seadistusfailis.

NB: Järgnevad muudatused asuvad sektsioonis [defaults]''!

Seadistatavaid sihtmasinaid kirjeldava faili teekonna muutmine

hostfile=~/ansible/hosts

Kasutatava protokolli muutmine SSH'ks et vähendada turvariske.[10] Autori isikliku kogemuse põhjal on Python'i paramiko teek kapriisne ning ei pruugi sobida keerukamateks lahendusteks.

transport=ssh

Juhul kui teil ei ole seadistatud SSH võtmega autentimine on vajalik muuta ssh ühenduse seadistust, lubamaks parooliga autentimist.

NB: Järgnevad muudatused asuvad sektsioonis [ssh_connection]''!
 ssh_args=-o PasswordAuthentication=yes -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s -o ControlPath=/tmp/ansible-ssh-%h-%p-%r

Kasutaja sedistusfaili eeldatav sisu pärast muudatusi

[defaults]
transport=ssh
hostfile=~/ansible/hosts
[ssh_connection]
ssh_args=-o PasswordAuthentication=yes -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s -o ControlPath=/tmp/ansible-ssh-%h-%p-%r

Tekitame kataloogi, milles hoida Ansible tööks olulisi faile ja samaaegselt ka sihtmasinate loendi faili.

mkdir ~/ansible && touch ~/ansible/hosts

Lisame sihtmasinate faili mõned kirjed:

[main:children]
webservers

[webservers]
192.168.56.1

Kirjete selgitus:

[main:children] - Loogiline grupp, mis koosneb alamgruppidest
webservers - Kõik grupi webservers masinad kuuluvad ka gruppi main
[webservers] - Loogiline grupp sihtmasinaid
192.168.56.1 - Sihtmasin mis kuulub gruppi webservers (ja main)

Süsteemide seadistuse kirjeldamine

Loome kataloogi kus hoida seadistuse kirjelduse kogumeid ehk Ansible mõistes playbook'e

mkdir ~/ansible/playbooks

Põhiseaded

Tekitame põhifaili kus hoida üldist seadistust

touch ~/ansible/playbooks/main.yml
NB: Näidete kopeerimisel tuleb olulist tähelepanu pöörata taanetele, kuna need on YAML'i süntaksi osa![22]

Lisame sellese faili järgnevad read

---
- hosts: main
 user: student
 gather_facts: no
 sudo: yes
 tasks:
 - name: Copy MOTD
  copy: src=~/ansible/files/motd.txt dest=/etc/motd backup=yes

- include: ~/ansible/playbooks/apache.yml

...

Kirjete selgitus:

--- - YAML'i süntaksis faili algus
- hosts: main - Selles failis määratletud seadistused rakendadatkse sihtmasinatele, mis kuuluvad gruppi main
user: student - Kasutajanimi, kellena sihtmasinasse sisse logitakse, ehk SSH kasutaja
gather_facts: no - Sihtmasinate kohta käiva info kogumise keelamine: käesoleva näite raames ei ole see vajalik ning säästab käivitamisel aega
sudo: yes - Seadistuse elluviimiseks eskaleerutakse juurkasutaja õigustesse
tasks: - Sellele reale järgnevad seadistussammude kirjeldused
- name: Copy MOTD - Konkreetse seadistussammu nimi on Copy MOTD
(Igal seadistussammul peab olema nimi ning sellele on võimalik soovi korral viidata)
copy: src=~/ansible/files/motd.txt dest=/etc/motd backup=yes - Kopeerida kohaliku masina fail ~/ansible/files/motd.txt sihtmasinasse, nimega /etc/motd ning varundada praegune sihtmasinas eksisteeriv fail[23]
- include: ~/ansible/playbooks/apache.yml - Impordi seadistusfail ~/ansible/playbooks/apache.yml ja rakenda ka selles olevad seadistused
... - YAML'i süntaksis faili lõpp

Seadistuse abifailid

Loome kataloogi kus hoida sihtmasinatesse kopeeritavaid faile

mkdir ~/ansible/files

Loome MOTD faili, mida sihtmasinatesse kopeerida

echo "This is the Ansible MOTD" > ~/ansible/files/motd.txt

Veebiserveri seadistus

Tekitame faili, milles hoida Apache veebiserveri seadistust

touch ~/ansible/playbooks/apache.yml
NB: Näidete kopeerimisel tuleb olulist tähelepanu pöörata taanetele, kuna need on YAML'i süntaksi osa![22]

Lisame sellese faili järgnevad read

---
- hosts: webservers
 user: student
 gather_facts: no
 sudo: yes
 tasks:
 - name: install apache and php packages
  apt: pkg=$item state=latest update_cache=yes
  with_items:
  - apache2
  - php5
  - php5-cli
  - php-pear
  - libapache2-mod-php5
  notify: restart apache
 - name: install PHP_CodeSniffer
  command: pear install PHP_CodeSniffer creates=/usr/share/php/data/PHP_CodeSniffer
 - name: set php memory limit
  ini_file: dest=/etc/php5/apache2/php.ini option=memory_limit value=512M section=PHP
 - name: enable ssl
  file: src=/etc/apache2/mods-available/$item dest=/etc/apache2/mods-enabled/$item state=link
  with_items:
  - ssl.conf
  - ssl.load
  notify: restart apache

 handlers:
 - name: restart apache
  service: name=apache2 enabled=yes state=restarted 

...

Kirjete selgitus:

--- - YAML'i süntaksis faili algus
- hosts: webservers - Selles failis määratletud seadistused rakendadatkse sihtmasinatele, mis kuuluvad gruppi webservers
user: student - Kasutajanimi, kellena sihtmasinasse sisse logitakse, ehk SSH kasutaja
gather_facts: no - Sihtmasinate kohta käiva info kogumise keelamine: käesoleva näite raames ei ole see vajalik ning säästab käivitamisel aega
sudo: yes - Seadistuse elluviimiseks eskaleerutakse juurkasutaja õigustesse
tasks: - Sellele reale järgnevad seadistussammude kirjeldused
- name: install apache and php packages - Konkreetse seadistussammu nimi on install apache and php packages
apt: pkg=$item state=latest update_cache=yes - Paigalda APT'iga muutujate loetelus olevate pakkide uusim versioon ning uuenda repositooriumite kirjeldused[24]
with_items: - Muutujate loetelu algus
- apache2 - Muutujate loetelu element apache2
- php5 - Muutujate loetelu element php5
- php5-cli - Muutujate loetelu element php5-cli
- php-pear - Muutujate loetelu element php-pear
- libapache2-mod-php5 - Muutujate loetelu element libapache2-mod-php5
notify: restart apache - Teavita vajadusepõhist haldurit restart apache rakendamise nõudest
- name: install PHP_CodeSniffer - Konkreetse seadistussammu nimi on install PHP_CodeSniffer
command: pear install PHP_CodeSniffer creates=/usr/share/php/data/PHP_CodeSniffer - Käivita sihtmasinas käsk pear install PHP_CodeSniffer, ainult juhul kui viidatud faili/kataloogi pole olemas[25]
- name: set php memory limit - Konkreetse seadistussammu nimi on set php memory limit
ini_file: dest=/etc/php5/apache2/php.ini option=memory_limit value=512M section=PHP - Seadista .ini tüüpi failis /etc/php5/apache2/php.ini muutuja memory_limitväärtuseks 512M[26]
- name: enable ssl Konkreetse seadistussammu nimi on enable ssl
file: src=/etc/apache2/mods-available/$item dest=/etc/apache2/mods-enabled/$item state=link - Loo muutuja väärtusega failist kataloogis /etc/apache2/mods-available/, kataloogi /etc/apache2/mods-enabled/ muutuja väärtusega koopia, mille tüübiks on sümboolne link
with_items: - Muutujate loetelu algus
- ssl.conf - Muutujate loetelu element ssl.conf
- ssl.load - Muutujate loetelu element ssl.load
notify: restart apache - Teavita vajadusepõhist haldurit restart apache rakendamise nõudest
handlers: - Vajadusepõhiste haldurite algus
- name: restart apache - Konkreetse halduri nimi on restart apache
service: name=apache2 enabled=yes state=restarted - Teenus, nimega apache2 tuleb alglaadimisel käivitada ning hetkel peab tema staatus taaskäivitunud[27]
... - YAML'i süntaksis faili lõpp

Süsteemide seadistamine

Eeldused

 • Sihtmasinas on töötav SSH server
 • Playbook'is määratud kasutajal on lubatud teha SSH ühendusi sihtmasinasse
 • Kui seadistamine nõuab juurkasutaja õigustesse eskaleerimist, on playbookis määratud kasutajal lubatud seda teha

Playbook'ide rakendamine

Seadistusi rakendatakse käsuga ansible-playbook.
Käsu täiendavatest argumentidest saab Linux'i käsule omaselt ülevaate --help argumendiga.

ansible-playbook --help

Olulisemad argumendid:

 • -k - Küsi SSH ühenduse loomiseks parooli
 • -K - Küsi sudo käsu jaoks parooli
NB: Kasutades Ansible't ilma võtmega autentimiseta, on vajalik paigaldada pakk sshpass!
sudo apt-get install sshpass

Rakendame kõigi sihtmasinate peal põhiseadistuse (ja kõik pärinevad lisaseadistused), kasutades parooliga autentimist ning andes ette sudo parooli.

ansible-playbook -k -K ~/ansible/playbooks/main.yml
NB: Seadistusfailide ajalugu ja muudatusi on (rangelt) soovituslik hallata versioonihaldussüteemiga (SVN, CVS, Git või Mercurial)!

Kokkuvõte

Ansible hoomatavus temaga väheseid kogemusi omavale isikule ning sihtarvutisse agendi paigaldamise vajaduse puudumine võimaldavad vähese vaevaga rakendada keskset haldust ka olukordades, milles tema konkurentide kasutamine ratsionaalsena ei tundu.

Silver Vesi
Olles analüüsinud Ansiblet ja tema alternatiive pean tõdema, et väiksemal skaalal ja triviaalsete muudatuste tegemiseks võtaksin kasutusele Ansible, samas kui suuremas võrgus kus on mitmeid erinevaid operatsioonisüsteeme, kasutaksin pigem Puppetit. Ansiblet on lihtsam kasutada ja üles seada, tema süntaks on märksa lihtsam, aga Puppetil on taga kommuun mille toel on juurde arendatud meeletult mooduleid millega kergema vaevaga automatiseerida ka keerukamaid toiminguid.
Peeter Tomusk
Ansible kasutamine on süsteemiadministraatorile mugav ja omane, kuna sarnaneb vägagi skriptide kirjutamisele, seetõttu on ka implementeerimise õpikõver Puppet'i ja Chef'iga võrreldes oluliselt väiksem. Rakendades olemasolevaid lahendusi (SSH) tundub Ansible baasil keskhalduse kasutuselevõtmine loogilise jätkuna seniste haldusmeetodite järel ning võimaldab süsteemi haldavatel isikutel enda oskustepagasit orgaaniliselt täiendada. Autor soovitab kõigil, kes ei ole enda süsteemide keskset haldust teostavat tarkvaralahendust veel valinud, proovida esmalt Ansible't.

Kasulikke materjale

Kasutatud kirjandus

 1. Ansible license in GitHub, https://github.com/ansible/ansible/blob/devel/COPYING
 2. Ansible: CM, Deployment, and Ad-hoc Task Execution All in One, http://server.dzone.com/articles/ansible-cm-deployment-and-ad
 3. 3.0 3.1 3.2 Ansible installation manual, http://docs.ansible.com/intro_installation.html
 4. Ansible Playbooks, http://docs.ansible.com/playbooks_intro.html
 5. Michael DeHaan's bio, http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=233466314&privcapId=233465248&previousCapId=233465248&previousTitle=AnsibleWorks,%20Inc
 6. Why is it called Ansible, http://www.ansibleworks.com/faq/
 7. AnsibleWorks homepage, http://www.ansibleworks.com/
 8. Review: Puppet vs. Chef vs. Ansible vs. Salt, http://www.infoworld.com/d/data-center/review-puppet-vs-chef-vs-ansible-vs-salt-231308?page=0,1
 9. SaltStack AES bug, https://github.com/saltstack/salt/commit/5dd304276ba5745ec21fc1e6686a0b28da29e6fc
 10. 10.0 10.1 Ansible and Salt: A detailed comparison, http://missingm.co/2013/06/ansible-and-salt-a-detailed-comparison/
 11. Ansible pulse, https://github.com/ansible/ansible/pulse/monthly
 12. Puppet pulse, https://github.com/puppetlabs/puppet/pulse/monthly
 13. Chef pulse, https://github.com/opscode/chef/pulse/monthly
 14. SaltStack pulse, https://github.com/saltstack/salt/pulse/monthly
 15. Ansible GitHub releases, https://github.com/ansible/ansible/releases
 16. Puppet GitHub releases, https://github.com/puppetlabs/puppet/releases
 17. Chef GitHub releases, https://github.com/opscode/chef/releases
 18. SaltStack GitHub releases, https://github.com/saltstack/salt/releases
 19. Ansible package for Ubuntu (precise), http://packages.ubuntu.com/precise-backports/ansible
 20. Puppet package for Ubuntu (precise), http://packages.ubuntu.com/precise-updates/puppet
 21. ansible-playbook man page, http://linux.die.net/man/1/ansible-playbook
 22. 22.0 22.1 YAML syntax, http://docs.ansible.com/YAMLSyntax.html
 23. copy module syntax, http://docs.ansible.com/copy_module.html
 24. apt module syntax, http://docs.ansible.com/apt_module.html
 25. command module syntax, http://docs.ansible.com/command_module.html
 26. ini_file module syntax, http://docs.ansible.com/ini_file_module.html
 27. service module syntax, http://docs.ansible.com/service_module.html

Autorid

Silver Vesi AK31
Peeter Tomusk AK41