Apropos

From EIK wiki

Autor

Nimi: Daniel Liik
Rühm: A21
Esitamise kuupäev: 31.10.2017

Tutvustus

Artikkel räägib apropos käsu kasutusvõimalustest Linuxi ja Unixi süsteemis.

Sissejuhatus

Apropos on Linuxi ja Unixi käsk, mis võimaldab otsida käsurealt käskude pealkirju ning kirjeldusi. Apropos nimi tuleb inglise keelsest ning tähendab asjakohast.[1]

Kirjeldus

Iga käsurea käsuga käib kaasas lühike kirjeldus. Apropos otsib vasteid neist kirjeldustest ning ka käsust endast. See tuleb sageli kasuks kui kasutaja teab, mis käsk teeb, kuid ei tea täpset käsurea käsku. Apropos otsing eristab sisestatud suur ja väiketähti.[2]

Süntaks

apropos [-dalhvV] [-e|-w|-r] [-s list] [-m system[,...]] [-M path]
    [-L locale] [-C file] keyword ...

Atribuudid

Siin on tabel kus on nimetatud ja kirjeldatud apropos atribuudid.[3]

Valik Info
-d, --debug Väljastab infot silumisest.
-v, --verbose Kuvab detailsemat infot.
-r, --regex Otsib sõnu, mis sisaldavad etteantud märke.
-w, --wildcard Otsib sõnu pikkuse järgi.
--e, --exact Annab iga märksõna täpse vaste
--a, --and Kuvab vaid tulemusi, mis vastavad kõikidele sisestatud märksõnadele. (vaikimisi kuvatakse vasted ükskõik millisele vastavale märksõnale)
-l, --long Ei koonda tulemust terminaliakna laiusesse.
-s list, --sections list, --section list Otsib ainult soovitud teadmikust.
-m system[,...], --systems=system[,...] Otsib teise operatsioonisüsteemi juhendi märksõnu, kui sinna on ligipääs.
-M path, --manpath=path Otsi soovitud märksõna etteantud kaustast või failist.
-L locale, --locale=locale Muudab tähtede vormingut.
-C file, --config-file=file Kasuta selle kasutaja konfiguratsiooni faili.
-h, --help Näitab abiteksti.
-V, --version Näitab versiooni infot.

näited

Esimeses näites näeme kuidas töötab apropos käsk. Vasted leitakse ka kui sõnas sisaldub fraas "mount".

$ apropos mount
free (1)       - Display amount of free and used memory in the system
mklost+found (8)   - create a lost+found directory on a mounted Linux second extended file system
mount (8)      - mount a file system
mountpoint (1)    - see if a directory is a mountpoint
ntfsmount (8)    - Read/Write userspace NTFS driver.
sleep (1)      - delay for a specified amount of time
switch_root (8)   - switch to another filesystem as the root of the mount tree.
umount (8)      - unmount file systems

Teises näites näeme, et -e atribuut annab vaid vasteid, kus on konkreetselt sõna "mount".

$ apropos mount -e
gnome-disk-image-mounter (1) - Attach and mount disk images
mmount (1)      - mount an MSDOS disk
mount (2)      - mount filesystem
mount (8)      - mount a filesystem
mountall (8)     - Mount filesystems during boot
setup (2)      - setup devices and filesystems, mount root filesystem
switch_root (8)   - switch to another filesystem as the root of the mount tree
systemd.mount (5)  - Mount unit configuration

Kolmandas näites näeme, et tänu -a atribuudile saame vaid vasteid, kus on sõnad "mount" ja "fuse".

$ apropos mount fuse -a
fusermount (1)    - unmount FUSE filesystems
grub-mount (1)    - export GRUB filesystem with FUSE
mount.fuse (8)    - format and options for the fuse file systems

Neljandas näites kuvatakse -s atribuudi abil vasted vaid teatmikust 8.

$ apropos mount -s8
fstrim (8)      - discard unused blocks on a mounted filesystem
mklost+found (8)   - create a lost+found directory on a mounted Linux second extended file system
mount (8)      - mount a filesystem
mount.fuse (8)    - format and options for the fuse file systems
mount.lowntfs-3g (8) - Third Generation Read/Write NTFS Driver
mount.ntfs (8)    - Third Generation Read/Write NTFS Driver
mount.ntfs-3g (8)  - Third Generation Read/Write NTFS Driver
mountall (8)     - Mount filesystems during boot
ntfs-3g.probe (8)  - Probe an NTFS volume mountability
switch_root (8)   - switch to another filesystem as the root of the mount tree
systemd-gpt-auto-generator (8) - Generator for automatically discovering and mounting root, /home and /srv partitio...
systemd-remount-fs (8) - Remount root and kernel file systems
systemd-remount-fs.service (8) - Remount root and kernel file systems
umount (8)      - unmount file systems
umount.udisks2 (8)  - unmount file systems that have been mounted by udisks

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib oelda et apropos käsk on kasulik tööriist kõigile linuxi ja Unixi kasutajatele. Käskude leidmiseks tuleb vaid sisestada märksõna käsust. Apropos käsk kuvab kõik märksõnale vastavad tulemused. Erinevad atribuudid aitavad oluliselt kitsendada otsingutulemusi ning kasutaja saab hea ülevaate süsteemi valikutest.

Lisalugemist

Thetechrepublic.com - Huvitav artikkel Apropos käsust

Coputerhope.com - Annab kiire ülevaate apropos käsust

Factorpad.com - Apropos käsu kasutamise õpetus

youtube.com - Factorpad-i Apropos käsu kasutamise õpetus video

Allikad

 1. Lininfo.org Vaadatud: 28.10.2017
 2. Tutorialspoint.com Vaadatud: 28.10.2017
 3. Computerhope.com Vaadatud: 28.10.2017