CSharp Retsensioon 2013:Analüüsi retsensioon meeskonnale Diletandid

From ICO wiki

Meeskonna „Diletandid“ projekti analüüsi kirjeldav osa on mahukas, detailne ja põhjalik. Selles on aru saada, millist funktsionaalsust lahendus taotleb ning mida kasutaja sellega teha saab. Ülevaatlikkuse huvides oleks tulnud kasuks ka info graafiline esitus.

Meeskonna poolt valitud projekt on piisavalt ambitsioonikas ning väljendab hästi aine C# raames omandatavate teadmiste realiseerimist. Näeme realiseeritavale projektile reaalset turgu juba ainuüksi seetõttu, et sarnase sisuga lahendused leiavad rohkelt kasutust mitmetes teenindusettevõtetes ka tänasel päeval. Samas ei too lahenduse ülesande püstitus siiski välja kuigi palju uudseid aspekte võrdluses käibelolevate rakendustega.

Alljärgnevas esitame omapoolsed kommnetaarid, ettepanekud rakenduse täiustamiseks ja edasiarenduseks. Kuigi antud aine raames peame mõistlikuks rakenduse realiseerimist WPF’is, siis lahenduse laiema leviku ja mugavama kasutamise soodustamiseks tuleksid veebi- ja mobiilirakendus kindlasti kasuks. Seetõttu soovitame nende rakenduste väljatöötamist jätkuprojektina kindlasti kaaluda. Analüüsis on välja toodud, et rakendust võiks kasutada ka lihtsalt meeldetuletuste ja memode lisamiseks. Eelöeldu kehtib eelkõige lisafunktsionaalsusena väljapakutud elektroonilise ajahalduse funktsionaalsusele, mis eeldab teenusele lihtsat ligipääsu mistahes füüsilisest asukohast.

Meeskond on ise vihjanud aja vähesusele ja oskuste piiratusele kui potentsiaalsele probleemile, seetõttu soovitame kaaluda kohustuslikust (must-have) funktsionaalsusest välja jätta võimalus töötaja / teenusepakkuja konto loomiseks, s.t. luua lahendus esialgu vaid ühte kasutajat silmas pidades.

Analüüs toob välja võimalusena teha muudatusi töötajaga seotud pakutava teenuse ajalises kestvuses ning teenuse hinnas kui peaks selguma, et soovitud tööde maht on standardset erinev. Lihtsuse mõttes soovitame rakenduses piirduda üksnes standardtingimustel teenuste pakkumisega.

Programmi edasiarendamisel statistikaaruannetega seoses, soovitame samuti sellele teemale liigselt mitte keskenduda. Andmete jälgimine, mis oma sisult eeldab ka kuluandmete olemasolu, mida (näiteks peame silma “ kõige rohkem sissetoova teenuse” selgitamist).

Peame väga otstarbekaks töönädala vaate seadistamise võimalust vastavalt ettevõtte töökorraldusele (-graafikule), näiteks võimalust kuvada tavapärasest erinevat töönädalat.

Samuti soovitame loobuda edasiarendamise plaanide juures ideest, mis saadaks kliendile meeldetuletusi ka sellest, kui ta pole mingi aja jooksul teenust kasutanud (näiteks aasta jooksul hammaste kontrolli jõudnud). Peame seda mitteoluliseks funktsionaalsuseks tööaegade arvestuse seisukohast.

Ühe ideena pakume juurde tööaja arvestuse sidumist kehtiv seadusandlusega, mis seab samuti piirid maksimaalselt lubatud töötundidele ning sellest tulenevatele puhkepäevadele.

Rakendus on ülesehitatud teenuse ja aja broneerimise ümber, soovitame kaaluda ka teenindajast lähtuvat lähenemist.


Retsenseeris Team Project Estonia