CSharp meeskond 2013:Team Project Estonia

From ICO wiki

Kirjeldus

Rakenduse eesmärgiks on anda aktsiainvestori käsutusse töövahend, mis võimaldab aktsiatega seonduvate uudiste ja statistika jälgimist ning portfelli tulemuslikkuse jälgimist.


Analüüs

Projekti eesmärk

Loodava rakenduse eesmärgiks on anda aktsiainvestori käsutusse töövahend, mis võimaldab:

 • tema poolt, S&P 500 indeksisse (1) kuuluva ettevõtte aktsia seast, moodustatud valimi hinnaliikumiste, nende aktsiatega seonduvate uudiste ning kaasneva statistika jälgimist;
 • tehtud tehingutest moodustunud investeeringute portfelli tulemuslikkuse jälgimist, s.h. S&P 500 indeksi suhtes.

Rakendus sobib investorile investeerimisotsuseid abistavate analüütiliste (s.h. tehnilist- või fundamentaalanalüüsi pakkuvate) vahendite kõrvale. Tegemist ei ole aktsiate kauplemiskeskkonnaga.

Must have funktsionaalsus

Funktsionaalsus, mida rakendusega plaanitakse kindlasti teostada (must have list) on järgmine.

 1. S&P 500 indeksisse kuuluvast aktsiast valimi (edaspidi nimetatud Watch List, lüh. WL) moodustamine. WLi koostab investor, enda eelistustest lähtuvalt, rakenduses sisalduva 500 aktsia baasandmeid (aktsia unikaalne ID, aktsia nimi, tegevusala) kasutades. Aktsiate otsingut on investoril võimalik teostada kategoriseeritud valdkondade, aktsia nime või unikaalse ID alusel.
 2. Investori poolne hoiatuste/meeldetuletuste (edaspidi Alert) lisamine WLi seoses soovitusliku aktsia hinna saabumisega.
 3. Andmebaasis, vastava aktsia juures, WLi kandmist/ WList väljaarvamist ja Alerte puudutava info salvestamine ja kuvamine logis.
 4. Üksnes WLis sisalduvate ettevõtete kohta uudiste kuvamine.
 5. Saab vaadata aktsiaga seotud infot vastavalt vaikimisi pakutud omadustele.
 6. Investeeringute portfelli loomine. S.t.
  • kõikide tehingu andmete andmebaasi salvestamine (tehingu liik, aktsia ID, aktsia nimi, tehingu kogus ja hind, tehingu kuupäev);
  • portfellis sisalduvate positsioonide keskmise soetusväärtuse regulaarne võrdlus viimase teadaoleva turuväärtusega.
 7. Investeeringute portfelli vaates tehingute väljavõtted investori poolt määratud parameetrite alusel (kuupäeva, tehingu liigi, aktsia alusel).
 8. WLis aktsia juurde täiendava info lisamine, s.h. aktsia kohta käivate analüüside jms. infot sisaldavate failide salvestamine/viited ja kommentaaride salvestamine.
 9. Kasutaja poolt investeeringute portfellis ja WLis aktsia kohta lisainfo küsimine Yahoo.com-st, vaikimisi kasutajale pakutavate valikute ulatuses, samuti rakenduse andmebaasi salvestud andmete osas (s.h. kas Alerdid on realiseerunud jms.)

Nice to have funktsionaalsus

Nimekiri funktsionaalsustest, mida rakendusega taotletakse, kuid mille realiseerimine ei pruugi ajalise limiidi tõttu realiseeruda (nice to have list) on järgmine.

 1. Kasutaja poolt WLis kuvatavate parameetrite määramine. Lisaks vaikimisi pakutavale WL vormile, saab investor valida etteantud nimekirjast täiendavalt kuvatavaid parameetreid.
 2. Aktsia detailsesse vaatesse hinnagraafiku lisamine.
 3. Investeeringute portfelli lisad:
  • portfelli realiseeritud kasumi/kahjumi arvestamine,
  • portfelli tootluse arvutamine, s.h. investori poolt määratud perioodil,
  • portfelli tootluse võrdlus S&P 500 indeksi tootlusega.

Rakenduse problemaatilised kohad

Hinnanguliselt on rakenduse väljatöötamise käigus võimalikud alljärgnevad problemaatilised kohad.

 • Yahoo teenusega suhtluse töökindlus;
 • kasutajale artikli täieliku sisu kuvamiseks RSS-feedi kliendi kaudu vajaliku info kättesaamine;
 • kasutajasõbraliku ja intuitiivselt lihtsasti kasutatava disaini loomine (väljakutse eelkõige liigse ajakulukuse tõttu);
 • võimalikud vead funktsionaalsuses, mida tulenevalt info ja seoste rohkusest tulenevalt ei suudeta ajapuudusel testimiste ja vajalike valideerimiste käigus elimineerida;
 • probleemid Yahoo ja sisemise andmebaasi kontrollerite töökindlusega;
 • Nice to have nimekirjas toodud investeeringute portfelli lisade realiseerimine (väljakutse eelkõige ülesande keerukusest tuleneva lisanduva mahu tõttu).

Märkused:

(1) Standard & Poor's 500 on aktsiaturu indeks, kuhu kuuuvad turukapitalisatsioni alusel 500 suurimat ettevõtet, kelle lihtaktsiad on noteeritud New Yorki (NYSE) või Ühendriikide NASDAQ börsidel.

Andmebaasi struktuur

TeamProjectEstonia Baasistruktuur.png

Ekraanivormide kavandid

TeamProjectEstonia Ekraanivorm1.png TeamProjectEstonia Ekraanivorm2.png TeamProjectEstonia Ekraanivorm3.png


TeamProjectEstonia Ekraanivorm4.png TeamProjectEstonia Ekraanivorm5.png TeamProjectEstonia Ekraanivorm6.png TeamProjectEstonia Ekraanivorm7.png


Prototüüp

StockClient prototüüp (kood kokkupakituna)


Valmistoode

Projekti lopp 10.01.2013 kl 14:00. Kood on kokkuleppel õppejouga kattesaadav otse projekti TFS+st.


Kasutusjuhend

Rakendus võimaldab S&P 500 indeksi (1) aktsiatest investeerimisportfelli ning jälgiminekirja (Watch List) koostamist, nende aktsiate kohast hinnaliikumise, statistika ning uudiste jälgimist. Rakendus on mõeldud aktsiainvestorile täiendava vahendina teiste investeerimisotsuseid abistavate analüütiliste (s.h. tehnilist- või fundamentaalanalüüsi pakkuvate) vahendite kõrvale.

 1. Pealeht. „My Equities“ vaade kuvab kasutajale tema investeeringute portfelli ja tema koostatud jälgimisnimekirja ning neis sisalduvate aktsiate kohta avaldatud uudiseid. (joonis 1) Investeerimisportfelli ülevaade kajastab investori kõiki avatud positsioone võrdluses kehtivate turuhindadega (kasutatav hinnainfo avaldatakse 15 minutilise hilinemisega). Jälgimisnimekirjas sisalduv turuinfo on detailsem, soodustamaks investeerimisotsuse realiseerimiseks vajaliku kiire ülevaate saamist. Nii investeerimisportfellis kui jälgimisnimekirjas sisalduvatele aktsiatele on kasutajal võimalik seada hoiatusi/meeldetuletusti (edaspidi Alert) seoses nende aktsiate hinnaliikumisega (v.t. alapunkt 4), samuti on nende aktsiate kohta võimalik saada täiendavad – detailsemat infot (v.t. alapunkt 5).
 2. Jälgimisnimekirja (edaspidi kasutatud lühendit WL) koostamine. Aktsiate WL’i lisamine ning WL’st eemaldamine toimub „My Equities“ vaates Add WL ja Remove WL nuppude alt avanevas aknas. Kasutajal tuleb kinnitada oma valikud Submit nupule vajutamisega. (joonis 2)
 3. Investeeringute portfell. (joonis 3)
  • Tehingute tegemine. Aktsia ostu/müügitehingute sisestamine toimub „My Equities“ vaates Buy ja Sell nuppude alt avanevas aknas. Kasutajal tuleb kinnitada tehing Submit nupule vajutamisega. Investeeringute portfellis kajastuvad positsioonid keskmise soetusväärtuse alusel.
  • Tehingute ajalugu. Ülevaadet kõikide teostatud tehingute kohta s.h. filtreerituna aktsia, kuupäeva jms. parameetri alusel, on võimalik saada „Deals“ vaate alt. (joonis 4)
 4. Hoiatuste/meeldetuletuste lisamine (Alerdid). Alertide sisestamine toimub „My Equities“ vaates Alerts nupu alt avanevas aknas. Kasutajal tuleb kinnitada tehing Submit nupule vajutamisega. Alerte saab seada nii ostu- kui müügihinnale (≤,≥). (joonis 5)
 5. Detailse aktsiainfo kuvamine. „My Equities“ vaates Details nupu alt avaneb iga aktsia kohta detailsem vaade. Sellest vaatest on aktsia kohta kätte saadav järgmine lisainfo: price earnings ratio, market cap, earning per share (current / next year estimated). (joonis 6)
 6. Täiendava infona detailse ajaloo kuvamine. „Log History“ vaate alt avaneb info kõikide investeeringute portfelli tehingute ning aktsiate WL’i lisamise/eemaldamise kohta. Esitatud info on filtreeritav erinevate parameetrite alusel. (joonis 7)

joonis 1 joonis 2 joonis 3 joonis 4 joonis 5 joonis 6 joonis 7


Märkused: (1) Standard & Poor's 500 on aktsiaturu indeks, kuhu kuuuvad turukapitalisatsioni alusel 500 suurimat ettevõtet, kelle lihtaktsiad on noteritud New Yorki (NYSE) või Ühendriikide NASDAQ börsidel.

Retsensioonid

Meie retsenseerime: Analüüsi retsensioon meeskonnale Diletandid

Meie retsenseerime: Prototüübi retsensioon meeskonnale mrFred

Meie retsenseerime: Valmistoote retsensioon meeskonnale mrFred

Tööjaotus

 • Ott Kingisepp (projektijuht)
 • Silja Saar (idee autor)
 • Marianne Trubetskoi (wiki, dokumenteerimine)


Logi

04. november
 • tiimi moodustamine
 • idee ja kontseptsiooni väljatöötamine
 • "must have" ja "nice to have" funktsionaalsus
19. november
 • funktsionaalsus spetsiifilisemalt
 • disain, layout
21. november
 • Wiki lehe loomine
 • analüüsi koostamine
28. november
 • panime paika admebaasistruktuuri
 • ekraanivormide kavandid on olemas
04. detsember
 • RSS reader sai valmis
10. detsember
 • andmebaasi tabelite koostamine
 • RSS reader
20. detsember
 • andmeobjektide sidumine vormidega
 • andmebaasi integreerimine
8. jaanuar
 • andmeobjektide sidumine vormidega
10. jaanuar
 • loeme projekti valminuks


Aine C# Kaugõppe 2013 koduleht