Category:Programmeerimine CSharp keeles

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Programmeerimine CSharp keeles KKK

Aine eesmärk ja tutvustus

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on arendada õppija meeskonnatöö ja programmeerimise oskuseid, andes vajalikud teadmised ja oskused .Net raamistiku baasil tarkvaraarenduseks väiksemas meeskonnas.


Õppeaines tegeletakse .Net raamistiku tehnoloogiate, C# programmeerimiskeele ning LINQ päringukeele abil rakenduste loomisega. Põhirõhk on .Net raamistiku, kui ühe levinuima arendusplatvormi tutvustamisel. Aine edukalt läbinud tudeng oskab töötada väiksemas meeskonnas ning luua kaasaegseid rakendusi kasutades .Net raamistikku kuuluvaid tehnoloogiad ja nende võimekusi.

Oodatavad õpiväljundid

  • Õppija teab ning oskab kirjeldada .Net raamistiku olemust ning peamisi tehnoloogiaid.
  • Õppija oskab koostada C# programmeerimiskeeles lihtsamaid rakendusi või suurema tarkvaralahenduse osiseid.
  • Õppija oskab lisamaterjale kasutades koostada LINQ päringukeeles päringuid ning kasutada vajadusel .Net raamistiku vahendeid leivnumate andmeallikate (XML, andembaasiserverid ning failid) poole pöördumiseks.
  • Õppija oskab töötada väiksemas meeskonnas.

Vajalikud arendusvahendid

.NET raamistikus ja C# programmeerimiskeelese kasutatakse enamasti rakenduste loomiseks Visual Studiot. 26.08.2017 seisuga on kõige uuem Visual Studio 2017. Visual Studiost on olemas kolm erinevat versiooni: Community, Professional ja Enterprise.

Aine läbimise jaoks oleks kõige mõistlikum paigaldada endale Visual Studio 2017 Enterprise, mille saavad kõik Eesti Infotehnoloogia Kolledzi tudengid endale tasuta siit

Community versiooni on võimalik kasutada alati tasuta, kuid arvestama peab sellega, et selles versioonis ei ole väga paljusid erinevaid koodi refaktoorimise võimalusi, mida praktikumides kasutame. Samuti annab Enterprise versiooniga töötamine rohkem ettevalmistust tööle mineku jaoks, kuna ettevõtted kasutavad tavaliselt kas Professional või Enterprise versiooni.

Loe lähemalt erinevate versioonide erinevuste kohta siit

Juhul kui Visual Studiot paigaldada, siis võiks olla paigalduse käigus tehtud valikud olla umbes sellised

Hinne ja selle kujunemine

Hinne kujuneb 55% ulatuses iseseisva tööna valminud projekti ja selle hindamisest saadud teadmiste ja oskuste kvaliteedi ning 45% ulatuses eksamitööna tehtud testi ja praktilise töö korrektsuse põhjal.

Eksamile pääsemise eelduseks on rühmatööna valminud projekti teostatuks arvestamine ning teise rühma töö hindamine. Maksimumtulemuse saavutamiseks peavad projektid olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub ka arendusprotsessi kirjeldus (rühmatöökorral peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel). Maksimumtulemuse üheks eelduseks on projekti erinevate alamosade esitamine õigeteks tähtaegadeks.

Eksamitöö koosneb valikvastustega testist ning lihtsast praktilisest ülesandest. Eksam loetakse sooritatuks, kui valikvastustega testis on vähemalt 51% õigeid vastuseid ning praktilise töö lähteülesanne on realiseeritud (lahendus töötab, kuid piirsituatsioonidega ei ole arvestatud ning esineb mõningaid vigu). Maksimumtulemuse saavutamiseks peab test olema sooritatud väheste vigadega ning praktiline töö teostatud veatult.

Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2017)


Konsultatsioonid

Konsultatsiooni jaoks ei ole eraldi aega, vaid see toimub õppejõuga kokkuleppel. Kontaktid selle kokkuleppmiseks: telefon 53 469 734, e-mail: mait.poska@itcollege.ee. Eelisatud variant on telefon. Samuti võib konsultatsiooniks ettepaneku teha telefonis.

Teemad

.Net raamistiku ja C# programmeerimiskeele tutvustus

Teooria


Praktika

Praktikum: Väärtustüüpi muutujad ja meetodid CSharp programmeerimiskeeles


Andmetüübid, nende teisendused ja keerulisemad andmekollektsioonid

Teooria

Praktika

Graafika ja graafiline kasutajaliides

Teooria

Kursusel tegeletakse eelkõige Windows Presentation Foundation tehnoloogiaga.

Windows Presentation Foundation

Praktika

Praktikum6: MVVM arendusmustri kasutamine WPF rakenduses

Windows Forms

Videod

Praktika

Töö andmeallikatega ja päringukeel LINQ

Teooria


Praktika

Praktikum7: Töö andmeallikatega

Praktikum8: WPF rakenduse ühendamine andmebaasiga kasutades Entity Frameworki

Praktikum9: WPF rakenduse ühendamine andmebaasiga kasutades Entity Frameworki

Failisüsteem ja sisend-väljund

Teooria

Praktika

Praktikum10: Failisüsteemi sisend ja väljund

Serialiseerimine ja vood

Teooria

Praktika

Praktikum11: Andmete serialiseerimine

Mitmelõimelised rakendused

Teooria

Threading nimeruum

  • NB! Tutvuda tuleks kõigi alampeatükkidega ka, mis viidatud artiklis on välja toodud "Related Topics" sektsioonis

Asünkroonne programmerimine C#is

Rakenduste domeenid ja teenused

Teooria

Rakenduste jõudlus

Teooria

.Net platvormi võimekuse laiendamine

Teooria

Koodiüksuste koostalitusvõime ja ristkasutus

Rakenduste ja andmete turvamine

Rakenduste pakendamine

Arhiiv

2011

Videoloengud

Praktikumid

Meeskonnad 2011

2010

Videoloengud

Praktikumid

Programmeerimine CSharp keeles: 2010 sügis, päevaõppe kokkuvõtted