Env

From EIK wiki

Sissejuhatus

Env on käsk Linux/Unix-laadsetes süsteemides millega saab kuvada või muuta keskkonnamuutujaid.[1] Käsku saavad kasutada kõik kasutajad.

Süntaks

Anna igale keskkonnamuutujale nimi ning käivitav käsklus.[2]

env [OPTION]... [-] [NAME=VALUE]... [COMMAND [ARG]...]

Kõikide keskkonnamuutujate seast saab käsuga grep otsida parasjagu vajalikku muutujat. Näiteks:

env |grep $PATH

väljastab keskkonnamuutuja $PATH:

PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin/:/usr/games

Lipud

[3]

käivitatakse tühi keskkond:

-i, --ignore-environment

iga väljaprinditav rida lõpetatakse nullbaidiga mitte reavahetusega:

-0, --null

eemalda keskkonnamuutuja nimi:

-u, --unset=NAME

kuva käsk env abi:

--help

näitab env veriooni infot:

--version

Ainult - on sama nagu -i. Kui ühtegi lippu ei lisata siis kuvatakse sisseloginud kasutaja keskkonnamuutujad:

student@desktop:~$ env
XDG_VTNR=7
LC_PAPER=et_EE.UTF-8
LC_ADDRESS=et_EE.UTF-8
XDG_SESSION_ID=c1
XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/student
SELINUX_INIT=YES
LC_MONETARY=et_EE.UTF-8
CLUTTER_IM_MODULE=xim
SESSION=gnome-fallback
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-RUCd2p/gpg:0:1
TERM=xterm
VTE_VERSION=3409
XDG_MENU_PREFIX=gnome-flashback-
SHELL=/bin/bash
WINDOWID=65011722
LC_NUMERIC=et_EE.UTF-8
UPSTART_SESSION=unix:abstract=/com/ubuntu/upstart-session/1000/1322
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/keyring-RUCd2p
GTK_MODULES=overlay-scrollbar:unity-gtk-module
USER=student
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LC_TELEPHONE=et_EE.UTF-8
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring-RUCd2p/ssh
DEFAULTS_PATH=/usr/share/gconf/gnome-fallback.default.path
SESSION_MANAGER=local/desktop:@/tmp/.ICE-unix/1529,unix/desktop:/tmp/.ICE-unix/1529
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-gnome-fallback:/usr/share/upstart/xdg:/etc/xdg
DESKTOP_SESSION=gnome-fallback
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
QT_IM_MODULE=ibus
QT_QPA_PLATFORMTHEME=appmenu-qt5
LC_IDENTIFICATION=et_EE.UTF-8
PWD=/home/student
JOB=dbus
XMODIFIERS=@im=ibus
GNOME_KEYRING_PID=1476
LANG=en_US.UTF-8
GDM_LANG=en_US
MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/gnome-fallback.mandatory.path
LC_MEASUREMENT=et_EE.UTF-8
UBUNTU_MENUPROXY=0
IM_CONFIG_PHASE=1
GDMSESSION=gnome-fallback
SESSIONTYPE=gnome-session
SHLVL=1
HOME=/home/student
XDG_SEAT=seat0
LANGUAGE=en_US
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LOGNAME=student
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-IRx844TIor
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome-fallback:/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/
QT4_IM_MODULE=xim
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
INSTANCE=
TEXTDOMAIN=im-config
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
DISPLAY=:0.0
XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity
GTK_IM_MODULE=ibus
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
LC_TIME=et_EE.UTF-8
TEXTDOMAINDIR=/usr/share/locale/
LC_NAME=et_EE.UTF-8
XAUTHORITY=/home/student/.Xauthority
COLORTERM=gnome-terminal
_=/usr/bin/env
student@desktop:~$


Kokkuvõte

Ülevaatlik kokkuvõte käsust env. Kuigi esmapilgul tundub lihtne, võib oskaja Linux/Unix kasutaja jaoks olla vägagi tõhusa abivahendiga.


Viited

  1. http://www.computerhope.com/unix/uenv.htm
  2. http://man7.org/linux/man-pages/man1/env.1.html


Autor

Kalmer Kallas AK41

03.01.2016