File Server Resource Manager (FSRM)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Alates Windows Server 2003 R2 versioonist on Win Serveri perekonnas olemas FSRM tarkvaravahendid jagatud failiresursside paremaks haldamiseks ning monitoorimiseks. File Server Resource Manager võimaldab süsteemiadministraatoritel määrata lihtsalt mahupiiranguid ketastele ja kaustadele, piirata\lubada kasutajatel salvestada ainult teatud failitüüpe serverisse, ning luua erinevaid raporte ketaste või kaustade kasutuse kohta. See ainult ei aita administraatoritel kontrollida ja jälgida mahuresurrside kasutamist keskhaldusega, vaid aitab tulevikus paremini planeerida ja rakendada muudatusi andmesalvestuse resursside infrastruktuuris.


Quota (Kvoot) ehk mahupiirangud võimaldavad määrata pehmeid (Soft) ja kõvasid (Hard) piiranguid ketastele ja kaustadele. Võimalik on kindlate reeglite ja mahtude korral luua piirangute mallie mis lihtsustab hiljem piirangute määramist.


Failide filtreerimine ehk. File screening võimaldab määrata reegleid mis jälgivad või blokeerivad kasutajate poolt teatud tüüpi failde salvstamist ketastele ja kaustadesse. Sarnaselt mahupiirangutele on võimalik ka failide filtreerimiseks luua malle.


Mahtude kasutus raportid (aruanded). Võimaldab luua sisseehitatud raporteid kvootide kasutuse ja failide filtreerimise tegevuse kohta.

Paigaldmine

Antud juhendis Paigaldame Windows server 2008 R2 le File Server Resource Manageri ning seadistame kõik kolm eelpool nimetatud komponendid. Juhendis on ka abiks pildid mis aitavdad asjast paremini aru saada. Selleks et saaksime FSRM-i seadistama kakat tuleb kõigepealt paigaldada vastav roll. Kuna FSRM on alamroll File serverile siis tuleb alustada File Serivce rollist.

 • Käivitame server manageri -> Add Roles

1. Install.png


 • Järgmisena loeme teksti läbi ning vajutame Next.
 • Järgnevas aknas valime (paneme linnukese) File Service ette. Ning next.

2. install linnuke.png


 • Faili servise rolli all valime File Server Resource Manager ning vajutame Next.

3. install 2 linnuke.png


 • Selles aknas on meil võimalik määrata ära kettad millele soovime kettaksutuse monitooringut peale panna. Määrame C: kettale monitooringu.

4. install ketta valimine linnuke.png


 • Seadistus selle kohta, kuha hakkatakse raporte salvestama samuti saab siin seadistada vaikimisi raportite saatmist E-mailile, täites vastavad väljad. Meie aga määrame ainult kausta kuhu tahame et raportid salvestuksid.

5. install raportite m22ramine.png


 • Viimaks tuleb veel seadistuse kinnitus (ülevaade.) ning seal vajutame Install.

6.0 install seadistuse kinnitus.png


 • Nüüd on meil üsna valutult File Server Resource Manager paigaldatud.

6.1 install ok.png

Mahupiirangute seadistamine (Quotas)

Mahupiirangud on vajalikus selleks, et vältida serveris ketaste või kaustade mahtude ülekasutamine. Erinevalt NTFS mahupiirangutest kus piiranguid on võimalik määrata kasutajatele on FSRM is võimalik määrata piiranguid kettastele ja kaustadelel.


Võimalik on määrata kahte tüüpi piiranguid (kvoote):

 • Hard quota (Kõva kvoot) - välistab kasutaja failide kirjutamist kettale kui andmete maht on jõudnud piirini ning samuti teavitab kasutajat kui mahupiir jõuab lubatud künniseni.
 • Soft quota (Pehme kvoot) - ei piira kasutaja failide kirjutamist kuid saadab kõik seadistatud mahupiiranguga seotud teated.

Quota mallid

Quota malliga on võimalik määrata lubatud andmemaht ja quota tüüp (hard või soft), ning seadistada teavitus mis saadeteakse kui jõutakse seadistatud piirideni. Quota mallide kasutamine lihtsustavb mahupiirangute loomist: Kasutades malle, on võimalik seadistada kiirelt sarnane mahu piir ja teavitus künnis paljudele ketastele ja kaustadele. Kui quotad on mallis, on võimalik kiirelt malli muutes muuta kõikide sama malli kaustade ja ketaste mahupiiranguid. Mis Lihtsustab oluliselt muudatuste tegemist mahtude muutmisel.

Avame File Server Resource Manageri Serveri rollide alt.

8. server rollid puu.png


Selekteerime vasakus aknas Quota templates. Loome uue Quota malli kasutades keskmises aknas vasakut hiire klahvi või paremapoolses aknas asuvat viidet “Create Quota Template...”

9.0 quota malli loomine.png

Tekib erinevate väljadega aken:

 • Esimesest väljast on võimalik määrata eelnev mall milles soovitakse infot kopeerida uue malli loomise lihtsustamiseks.
 • Settings:
 • Template name - on malli nimi
 • Description - Kirjeldus (kui on kasutusel palju erinevaid malle on see väli heaks abimeheks)
 • Limit - on väli mahupiiri seadistamiseks, teises vaäjas on valikuks mahu tüüp MB, GB, TB.
 • Soft/Hard - määrab ära kas seda malli kasutatakse monitoorimiseks või piiranguks. Hard quota piirab kasutajatel mahu piiri kätte jõudmisel seda ületada.
 • Nodification threshold - teavituste piiride määramine. Protsent kasutusest, ning mida tehakse vastava piirini jõudes. Saadetakse teavitusmail, salvestatakse event logisse, käivitatakse mingi käsk või luuakse Raport ning saadetakse.

9.1.0 quota malli valikud t2idetud.png


Lõpetades vajutada “OK”, ning ongi mall loodud.

Quota seadistamine

Quota seadistamisel tuleb sarnaselt malli loomisele valida vasakust aknast seekord siis “Quota” ning kesmises aknas vasasaku hiire klahviga või paremast aknast valides “Create Quota”.

9.1 quota loomine.png


 • Quota Path - Piirangu kaust (teekond)
 • Create quota on path - määrab piirangu antud kaustale
 • Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders. - Määrab piirangu antud kaustale ning selle alamkaustadele, samuti ka uutele kaustadele mis sinna alla tekitatakse.
 • Derive properties from this quota template - saab määrata millisest mallist piirangud võetakse.
 • Define custom quota properties - võimadab seadistada erinevad piirangud mallidest

9.2 uus quota.png

Failide filtreerimine

Failitüübi piirangutega on võimalik piirata failide, mis kuuluvad mingisse gruppi (mille oleme eelnevalt defineerinud) kirjutamist kettale või kausta. Võimalik on seadistada neid piiranguid nii, et teatud sündmuste korral saadetakse sellekohane e-maili teavitus.

Failitüübi gruppide loomine

Enne filtrite loomist on mõistlik alustada failigrupidest mida soovitakse piirata. Faili tüübi grupid koosnevad kahest mustrist, failid mis kuuluvad ja failid mis ei kuulu antud gruppi.

Näiteks kui on loodud grupp:

 • Failid mis kuuluvad *.mp* - sisaldab kõiki faile mille laiendis on mp samuti ka mp3
 • Failid mis ei kuulu *.mp3 - eemaldab eelmisest tingimusest mp3 faili, ning seda on võimalik antud piiranguga kausta salvestada.

Loome uue grupi.

Selleks valime “File Server Resource Manager” -> “File Screening Managment” -> “File Groups”. 8. server rollid puu.png


Vasakul asuvast aknast valime “Create File Group”,

10.1 filter faili tyypide grupp loomine.png


ning saame ette järgmise akna:

 • File group name - Grupi nimi
 • Files to include - Failitüübid mis kuuluvad sellesse gruppi
 • Files to exclude - Failitüübid mis ei kuulu antud gruppi. (vaata eelpool seletust)

10.0 filter faili tyypide grupp loomine.png


Ongi failigrupp loodud

Filtreerimise mallid

Sarnaselt nagu Quotade juures, on ka Failide filtreerimisel võimalik seadistada eelnevalt mallid, mis lihtsustavad hiljem nened piirangute haldamist.

Ning on olemas kahte tüüpi filtreerimine: Active (Aktiivne) - piirab kasutajatel teatud tüüpi failide kirjutamise. Passive (Passiivne) - on kasutajate jälgimiseks, määratud failitüüpidele ning saadab sellekohase teavituse, kuid samas ei keela nende kirjutamist.

Loome uue faili piirangute malli, avades "File Screen Templates" ning sealt siis "Create File Screen Template"

11.0 filter faili malli loomine.png

Avaneb järgmine aken:

 • Copy properties from template - kopeerib teise malli sätted.
 • Settings:
 • Template name - Nimi
 • Active screening - piirab kasutajatel salvestada määratud failitüüpe
 • Passive screening - Jälgib ning teavitab kui salvestati määratud tüüpi fail/failid.
 • File groups - saab määrata Failitüüpide grupid mida mille kirjutamist piiratakse.
 • Nupp Create - Võimaldab otse luua uut failigruppi.
 • Nupp Edit - muuta olemasolevaid gruppe.

12.0 filter faili loomine.png

Filtreerimise seadistamine

Selleks, et panna peale failitüüpide piirang mingile kaustale on vaja teha järgmist:

 • Valida vasakult puust File Screens.
 • Keskmises aknas parem hiire klahv või paremal aknas "Create File Screen"

Tekib järgmine aken:

 • File screen path - kaust minda monitooritakse
 • Derive properties from this screen template - Kasuta eelnevalt defineeritud failide monitoorimise malli.
 • Define custom file screen properties - Määra erinev monitoorimise seadistus

12.1 filter faili loomine.png

Raportid (Storage Reports Management)

FSRMiga on võimalik koostada ka aruandeid (raporte), mis aitavad paremini mõista kasutatavaid kettaresursse. Monitoorida ketta kasutust kasutaja ja failitüübi tasemel, tuvastada dubleerivaid faile ning faile mida ei ole mingi aja jooksul kasutatud, võimaldab jälgida ketta mahupiirangute kasutust ja auditeerida failide filtreerimist. Raportite saatmist on saab seadistada nii ajakava alusel saatma või soovi korral on ka kohe. Enne raporti loomist kogutakse andmed ning saadetakse antud hetkeseisuga. Võimalik on veel seadistada automaatselt kasutajatele tevituste saatmist, kui ületatakse etteantud mahupiire või üritatakse salvestada keelatuid faile.

Selleks, et ühte raportit luua tuleb paremas aknas valida "Storage Reports Manager"(vaata pildilt) Nagu eelpool mainitud on võimalik FSRMi panna raporeid ajakava alusel saatma või soovikorral ka kohesata. Selleks tuleb siis valida kas "Schedule a New Report Task" (ajakava alusel) või "Gnerate reports Now" (Kohe).

13.raport loomine.png


Avanenud aknas ülemises osas (Scope) on võimalik määrata kaustad ja kettad mille kohta soovitakse raporteid saada. Ning alumises osas raportite tüübid mida soovitakse luua.

13.raport meyy.png

 • "Duplicate Files" - Failid mis paistavad süsteemile topelt (dubleeritud) olema (failid mis on sama suured ja samal ajal muudetud olema). Selle aruande abil saab tuvastada mahtu mida raisatakse dubleeritd failide korral.
 • "File Screening Audit" - Nimekiri faili filtreerimise sündmuste kohta, mis on toimunud etteantud päevade jooksul. Kasutajate ja rakenduste monitoorimiseks kes rikuvad failise salvestamise piiranguid.
 • "Files by File Group" - Failide nimekiri mis kuuluvad määratud grupile. Võimaldab identifitseerida gruppe kes kasutavad suurtes kogustes kettamahtu. Aitab otsustada milliseid failitüüpide filtreid tuleks ksutada.
 • "Files by Owner" - Failide nimekiri mis kuuluvas määratud kasutajale. Selle aruane abil saab analüüsida kasutajate kasutus mustreid, ning teha kindlaks kes kasutavad suurel hulgal kettaruumi.
 • "Files by Property"- Failide nimekiri määratud omaduste alusel. Teatud omadustega failide kasutuse jälgimiseks. Eeldab et on määratud faili omadused, vastasel juhul on aruanne tühi.
 • "Large Files" - Nimekiri failidest mis on määratud või suurema mahuga. Selle aruande abil saab kindlaks teha faile, mis tarbivad kõige rohkem serveri kettaruumi. Aitab kiiresti tagasi saada suurtes kogustes kettaruumi.
 • "Least Recently Accessed Files"- Nimekiri failides mille kautusest on möödunud määratud arv päevi. Aitab teil määratleda harva kasutatatavaid andmeid, mida võib arhiveerida ja eemaldada serverist.
 • "Most Recently Accessed Files" - Nimekiri failides mida on kasutatud määratud päevade jooksul. Selle aruande abil saab kindlaks teha sageli kasutatavaid andmeid, millel peab olema kõrge käideldavus.
 • "Quota Usage"- Nimekiri mahupiirangutest (kvootidest) mille kasutus on suurem kui määratud protsent. Selle abil saab kindlaks teha mahupiirangud mis ületavad teatuid piiri, et oleks võimalik võtta asjakohased meetmed kasutusele. See aruanne sisaldab kvoote mis määrtud eelnevalt kaustadele ja ketastele.


Delivery tabi (saki) all on võimalik määrata ära kellel seadistatav aruanne saadetakse.

13.raport saatmine.png

Allikad

Autor

Karel Niine

AK22