Find kasutamine

From EIK wiki

Autor: Katrin Kibbal 31A


Sissejuhatus

Find on üks UNIXi utiliite. Tema abil saab otsida teatud tingimustele vastavaid faile kataloogipuust, mis UNIXi puhul sisaldab kuni paarkümmend tuhat faili.

Kadunud faili on võimalik üles leida nime, nime osa, omaniku või grupi nime, loabittide, suuruse, failitüübi, loomisaja ning modifitseerimisaja järgi. Find-käsku mõne teisega kombineerides on võimalik otsida faile isegi üheainsa sõna järgi, mida see fail sisaldab.


Süntaks

find kataloog -name failinimi -print

Find otsib rekursiivselt etteantud kataloogi alamkataloogidest failinimega määratud faile. -print näitab, et tulemused tuleb väljastada ekraanile. [[1]]


Näited

Faili leidmine nime põhjal

Olgu meil vaja leida (find) fail, mille nimi (name) on uhuu. Kuna pole teada, mis kataloogis ta võiks asuda, siis alustame otsinguid juurkataloogist (/). Ning lõpuks, kui sellise nimega fail leitakse, siis tuua ekranile (-print) tema täisnimi.

find / -name uhuu -print
 • Kui täpne failinimi pole teada, siis saab kasutada malle. Mall tuleb panna jutumärkidesse ("). Taoline käsk kõlaks umbes sedasi:
find / -name "*uu" -print
 • Kui otsida erinevate laienditega faile (näiteks .mpg ja .avi):
 find /-name "*.mpg" -o -name "*.avi" -print


Faili otsimine omaniku nime järgi

find /usr/home -user peeter -print

Mingile kasutajale kuuluvat faili on ikka mõttekam otsida enne kodust kui küla pealt, sest kogu failisüsteemi findiga läbikäiamine võib kulutada tubli pool tundi Sinu ajast.


Faili otsimiseks grupitunnuse, näiteks bookkeep järgi

find /usr/home -group bookkeep -print


Faili leidmine loabittide järgi

find . -perm 0755 -print

Kusjuures otsitakse faile, mille loabitid käsu chmod tähenduses on täpselt rwxr-xr-x. Punkt find-käsu järel märgib, et otsimist alustatakse samast kataloogist allapoole, kus Sa hetkel asud.


Failide otsimine suuruse järgi

 • Selleks, et leida faile, mille mahuks on 50000 baiti (c-char) või enam, tuleb anda käsk:
find / -type f -size +50000c

Selles näites tähendab -type f, et tuleb otsida ikka normaalsete failide seast, mitte kataloogide, semaforide ja /dev/-kataloogi peegelduste seast. Sest semaforil pole pikkust. Semafor kas on või teda pole, /dev-kataloogi peegeldatud füüsilise kõvaketta pikkuse mõõtmisel, aga võivad olla hoopis naljakad tagajärjed...


 • Selleks, et leida näiteks kataloogi var alamkataloogist log otsitakse kõik failid suurusega 1MB.
find /var/log -size 1M

Faili leidmine tema küljes rippuvate kellaaegade järgi

Nagu teada, on UNIXis iga faili küljes kolm kellaaega, loomise või loabittide muutmise aeg (change time -- ctime), viimase avamise aeg (access time -- atime) ning sisu viimase muutmise aeg (modification time -- mtime).

 • Nüüd võime anda käsu failide otsimiseks, mille loomisajast on möödunud vähem kui 7 päeva, kuid viimase näppimise ajast rohkem kui 2 päeva:
find / -ctime -7 -atime +2 -print
 • Leiame näiteks .avi failid, mida muudeti vähem kui 15 päeva tagasi:
 find / -name "*.avi" -mtime -15
 • Kui tekib vajadus otsida faile täpsema ajavahemiku järgi kui üks päev, siis on olemas ka võimalus lugeda minuteid: otsime faile, mida on muudetud viimase 10 minuti jooksul:
find . -mmin -10 -print

Faili leidmine temas sisalduva stringi järgi

find-käsul on operaator nimega -exec {}, millega saab leitud faili kallal mõnda teist UNIXi käsku rakendada. Failis sisalduvat sõna teades tuleb faili otsida käskude find ja grep ristsugutise abil:

find /usr/doc -type f -exec grep "Uugametsa Kolla" {} \;
 • Käsk otsibib (find) kataloogist /usr/doc allapoole läbi kõik failid (-type f) ning täidab igaühe ({}) kallal neist failidest käsu grep, mis omakorda otsib failist stringi "Uugametsa Kolla".
 • Äraspidi kaldkriipsud selles näites on mõeldud C-Shelli (csh) ja Turbo-C-Shelli (tcsh) kasutajatele, et varjestada shelli eest metamärki (semikoolonit). Semikoolon ise märgib -exec-operaatori lõppu.

100000 faili kustutamine find käsku kasutades

Rm käsuga niisama ei õnnestu 100000 faili kustutada, andes errori, et argumentide nimekiri on liiga pikk. Lahenduseks on find käsk, mille abil on kerge suurt hulk faile kustutada.

 • Kustutame näiteks kõikidest kataloogidest kõik .jpg laiendiga failid:
find . -name "*.jpg" -exec rm {} \;
 • \; on seal vajalik süntaks lõpus! {} asemele hakatakse järjest panema otsitavaid asju mida find leiab.

[2]

Lingid

[[3]], [[4]] ja [[5]]