Groups

From EIK wiki

Sissejuhatus

Käesolev artikkel on kirjutatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade Linux ja Unix keskkonnas kasutatavast käsklusest Groups. Linuxi käsk Groups on suhteliselt populaarne käsk, mida on kindlasti kasutanud igaüks, kes vähegi on Linuxiga kokku puutunud. Käsk Groups prindib välja listi gruppidest, kuhu sisselogitud kasutaja ise või mõni muu kasutaja kuulub. Grupp koosneb kasutajatest. Grupid on tavaliselt loodud selleks, et tagada erilist ligipääsu kataloogidele ja failidele, mida ainult selle grupi liikmed näeksid. [1]. Käsklused on kasutatavad nii tava- kui juurkasutaja õiguste all.

Süntaks

Groups käsu süntaks on lihtne:

 groups 
 groups [UserNameHere] 

Näited ja selgitused

Kui kirjutada käsureale ilma muude argumentideta käsk ’Groups’, siis tulemuseks on list gruppidest, kuhu kasutaja ise kuulub.[2]

 groups 

Tulemus:

 root vivek cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner  

Sellest tulemusest näeme, et kasutaja root kuulub gruppidesse: root vivek cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner.


 groups Testkasutaja 

Tulemus:

 testkasutaja arendajad testjad lihtkasutaja superuser 

Sellest tulemusest näeme, et kasutaja 'Testkasutaja' primaargrupp on testkasutaja ja kasutaja kuulub veel gruppidesse arendajad testjad lihtkasutaja superuser, mis on kasutaja sekundaargruppideks.

Grupitüübid

Primaargrupp

Kõige esimene grupp nimekirjas on kasutaja primaargrupp, mis on grupiks, millega on seotud kasutaja kõik uued loodavad failid ja kaustad ning mille järgi määratakse ülejäänud loodavate kaustade ja failide õigused. [1]

Sekundaarne grupp

Sekundaarne grupp on iga grupp peale primaargruppi.[3]

Alternatiiv Groups käsule

Groups käsuga samalaadne käsk, mis väljastavad sama tulemuse on[4]:

 id -Gn

 id -Gn userName

Kokkuvõte

Käesoleva artiklis on uuritud linuxi käsku Groups. Tegemist on väga populaarse Linuxi käsuga, mille kasutamisel saab kasutaja ülevaate gruppidest kuhu kasutaja ise või mõni teine kasutaja kuulub.

Kasutatud kirjandus

[1] http://linux.about.com/od/commands/a/Example-Uses-Of-The-Command-Groups.htm

[2] http://www.cyberciti.biz/faq/linux-show-groups-for-user/

[3] http://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/primary-and-secondary-groups-433597/

[4] http://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-groups-command-examples-syntax-usage/

Autor

Nimi: Liis Vaupere

Rühm: AK21

Esitamiskuupäev: 20.12.2015