IP aliase loomine Ubuntus

From ICO wiki

Sissejuhatus.

IP aliase loomine (ing.k. IP aliasing) on tegevus, kus ühele võrgukaardile omistatakse rohkem kui üks ip aadress. Linuxi kernelisse implementeeris selle esimesena Juan José Ciarlante 1995. aastal. Laiemalt kasutatakse seda lahendust just virtuaalserverite (näit veebi- või ftp serveri) jooksutamisel arvutis.

IP aliase konfigureerimine Ubuntus.

Põhimõtteliselt on võimalik ühele võrgukaardile luua kuni 256 IP-aliast. Selleks, et omistada arvuti võrgukaardile aliast on mitmeid võimalusi.

Ajutine IP-alias

Ajutine seadistus tähendab, et võrgukaardile antud IP-alias säilib kuni arvuti välja lülitamiseni või taaskäivituseni.

Kasutame käsku

ifconfig

et saada teada oma arvuti võrguseaded. Saan teada, et minu virtualboxis jooksval Estobuntul on 2 võrguadapterit eth0 ip-aadressiga 10.0.2.15 ja eth1 ip-aadressiga 192.168.54.101.

Selleks, et teha võrguadapterile eth1 üks IP-alias annan juurkasutaja õigustes terminalis käsu

 ifconfig eth1:0 192.168.54.102 up

- See käsk lisab võrgukaardile eth1 ühe uue ip aadressi 192.168.54.102 Kui tahad aga lisada võrgukaardile ipv6 aadressi, siis selleks kasuta käsku

ifconfig eth1 inet6 add <sinu-uusipv6aadress/prefix>

Ip aliase olemasolu saad kontrollida kas ifconfig käsuga või ping -ida seda loodud ip aliast.


IP-aliast saab luua ka kasutades

ip

käsku, mille süntaks on pisut keerulisem. Kui soovid lisada IP-aliast ipv4 aadressiga, siis anna terminalis käsk

 ip addr add 192.168.56.102/24 dev eth1

See käsk lisas võrgukaardile eth1 ipv4 aadressi 192.168.56.102 paneb selle alamvõrku 255.255.255.0

OLULINE! Et paigutada lisa ip-aadress õigesse alamvõrku, pead kasutama ip aadressi taga vastavat prefiksit, sest vaikimisi on prefiks 32.

Ipv6 aadressi loomiseks kasutame sama käsku, vaid ip aadress on pikem. Näit.

 ip addr add fe80::a00:27ff:fe21:cccc/64 dev eth1 

IP käsuga loodud IP-aliasi kontrolli neid kasutades ping-i või käsuga

 ip addr ls eth1

kus eth1 on see võrgukaart mille ip aadresse sa soovid näha. ifconfig käsu kasutamine võrgusätete vaatamiseks on kasutu, kuna ip käsuga loodud ipv4 IP aliasi ei kuvata eraldi.

Püsiv IP - alias

Selle seadistusega jäävad võrgukaardile antud IP aliased paika ka pärast arvuti taaskäivitust.

Kui sul on vajadus, et arvutil säiliks etteantud võrgukonfiguratsioon, siis selleks peab tegema muudatused võrguseadistustes. Juurkasutajana avan need seadistused tekstiredaktoris

nano /etc/network/interfaces

ja ipv4 puhul lisan sinna jägmise lõigu :


auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.56.101

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.56.255auto eth1:1

iface eth1:1 inet static

address 192.168.56.102

Sellega olen loonud oma võrgukaardile eth1 uue ip aliase eth1:1 ip aadressiga 192.168.56.102

Kui aga on soov kasutada mitut ipv6 aadressi ühel võrgukaardil, siis tuleb täiendada võrguseadistuste faili järgmiselt:

auto eth1
iface eth1 inet6 static
address <sinu-uusipv6aadress>
netmask 64

Tuleb silmas pidada, et kui soovid et säiliks ka ipv4 aadress tuleb seegi sinna faili lisada. Minu poolt toodud näites kasutab võrgukaart 2-te ipv6 aadressi.

Peale faili salvestamist tuleb võrguliides taaskäivitada

/etc/init.d/networking restart

Selliselt loodud IP-aliased on püsivad ja võrgukonfiguratsioon säilib ka peale arvuti taaskäivitust.

IP aliase loomine rc.local-i kaudu.

Veel üks võimalus saada ip alias tööle arvuti käivitamisel on muuta faili

/etc/rc.local

sisu. Selleks ava terminalis antud fail ja lisa sinna oma skript. Näiteks see mida kasutasime ajutise ip-aliase seadistamisel. Silmas tuleb pidada seda, et fail peab lõppema reaga

 exit 0

Kui nüüd arvuti välja lülitada ja siis uuesti sisse lülitada, siis see skript käivitub ning võrgukaardile luuakse ip-alias.

Selle mooduse kaudu aga pole soovitatav võrku seadistada kuna mõni teenus võib vajada seda võrguaadressi enne kui see skript käivitub!

Kasutatud matejalid

http://www.linuxhomenetworking.com/wiki/index.php/Quick_HOWTO_:_Ch03_:_Linux_Networking#The_.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces_File

http://www.cyberciti.biz/tips/ubuntu-linux-creating-ethernet-alias-for-eth0-network-device.html

http://linuxpoison.blogspot.com/2011/09/configuring-ip-aliases-under-ubuntu.html

http://en.kioskea.net/faq/3348-ubuntu-executing-a-script-at-startup-and-shutdown

https://wiki.ubuntu.com/IPv6#IPv6_Introduction

http://www.policyrouting.org/iproute2.doc.html#ss9.2.3

Autor

Ülo Vardja AK21