Killall

From ICO wiki

Tõnu Erm AK21 2012

killall - Protsesside tapmine nime järgi

Kirjeldus:

Siinkohal käsitleme Killall käsku Ubuntu Linux 12.04 keskkonnas, teistes keskkondades võib see käsk teha hoopis muud.


Killall saadab signaali kõigile töötavatele protsessidele, mis vastavad protsessinimele. Kui signaali pole eraldi sisestatud, saadab protsessile SIGTERM käsu.

Signaalid saab esitada kas nime järgi(-HUP) või numbrina(-1). Vaikimisi saadetakse SIGTERM(-15) signaal.

Kui käsu nimes on / siis tapetakse protsess, mis ette antud faili kasutab.

killall tagastab null tagastuskoodi kui vähemalt üks protsess on tapetud.

killall protess ei tapa kunagi iseend, küll aga teisi killall protsesse.


SYNOPSIS

killall [-e,--exact] [-g,--process-group] [-i,--interactive] [-q,--quiet] [-v,--verbose] [-w,--wait] [-V,--version] [-S,--sid] [-c,--context] [-s,--signal signal] [--] name ... killall -l killall -V,--version

OPTIONS

-e, --exact(täpne vaste)

Nõuab täpset vastet väga pikkade prostsessinimede puhul. Kui käsu nimi on pikem kui 15 sümbolit, siis täielik nimi pole võimalik. Sellistel juhtudel killall tapab kõik protsessid, mis vastavad esimestele 15 tähemärgile. Sellistel juhtudel kasutades -e lippu sellised protsessid jäetakse vahele. Killall kuvab kõik vahele jäetud kirjed kui on lisatud lipp -v.


-g, --process group (protsessi grupp)

Tapab protsessi grupi kuhu protsess kuulub. Kill signaal saadetakse ainult korra protsessi grupile, isegi siis kui mitmeid protsesse kuulub samasse protsessi gruppi.

-i, --interactive(interaktiivne)

Küsib üle kas soovite protsessi tappa. Näide:

 killall -i htop
Kill htop(4462) ? (y/N) 

-l, --list(nimekiri)

Näitab nimekirja kõigist võimalikest saadetavates signaalidest.

Näide:

killall -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT IOT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2 PIPE ALRM TERM
STKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH IO PWR SYS
UNUSED

-q, --quiet(vaikne)

Ei pahanda kui ei leia ühtegi protsessi mida tappa.

-v, --verbose(väga jutukas)

Teatab kas signaal on edukalt saadetud.

Näide:

killall -v htop
Killed htop(4462) with signal 15

-V, --version(versioon)

Näitab versiooni infot.

Näide:

killall -V
killall (PSmisc) 22.15
Copyright (C) 1993-2005 Werner Almesberger and Craig Small

PSmisc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the files named COPYING.

-w, --wait(ootab)

Ootab kuni kõik protsessid on tapetud. Killall kontrollib iga sekundi järel kas mõni tapetud protsess on veel elus, seda niikaua kuni kõik on tapetud. Killall jääbki ootama igavesti kui protsess on ignoreeritud, ei reageeri, või protsess on zombi olekus.

Signaalid mida saame saata protsessidele:

   Signaal   #väärtus  käsk  kirjeldus
   ----------------------------------------------------------------------
   SIGHUP    1    Term  Hangup detected on controlling terminal
                  or death of controlling process
   SIGINT    2    Term  Interrupt from keyboard
   SIGQUIT    3    Core  Quit from keyboard
   SIGILL    4    Core  Illegal Instruction
   SIGABRT    6    Core  Abort signal from abort(3)
   SIGFPE    8    Core  Floating point exception
   SIGKILL    9    Term  Kill signal
   SIGSEGV   11    Core  Invalid memory reference
   SIGPIPE   13    Term  Broken pipe: write to pipe with no
                  readers
   SIGALRM   14    Term  Timer signal from alarm(2)
   SIGTERM   15    Term  Termination signal
   SIGUSR1  30,10,16  Term  User-defined signal 1
   SIGUSR2  31,12,17  Term  User-defined signal 2
   SIGCHLD  20,17,18  Ign   Child stopped or terminated
   SIGCONT  19,18,25  Cont  Continue if stopped
   SIGSTOP  17,19,23  Stop  Stop process
   SIGTSTP  18,20,24  Stop  Stop typed at tty
   SIGTTIN  21,21,26  Stop  tty input for background process
   SIGTTOU  22,22,27  Stop  tty output for background process
   Signaale SIGKILL ja SIGSTOP ei saa püüda, blokeerida ega ignoreerida.

Saadetav signaali number tuleb kirjutada " - " märgiga.

Näide, saadame protsessile htop kill(-9) signaali:

killall -9 htop
[1]+ Killed         htop


Näide, saadame protsessile htop kill signaali:

killall -SIGKILL htop
[1]+ Killed         htop

Kasutatud materjal:

http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man7/signal.7.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Killall http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_killall.htm http://akadeemia.kakupesa.net/OSAS/loengud/