Lsblk

From ICO wiki

Sissejuhatus

lsblk (list block devices) on käsk Linux'i terminalis (bash, shell, käsurida), mis koostab ja kuvab nimekirja kõikidest ühendatud (ploki) seadmetest, välja arvatud suvapöördusmälud (RAM, Random Access Memory).

Vaikimisi esitatakse lsblk väljund tabelina, mis on jaotatud 7-sse tulpa. Kuvatav informatsioon pärineb failisüsteemist sysfs ja seadmete andmebaasist udev db ning esitatakse vaikimisi puukujuliselt.

Enim kasutust leiab lsblk juhul, kui soovitakse ketaste ja/või kettajagude (partitions) olukorra kohta.


Kasutamine

lsblk [võti] [VÕTMESÕNA_1,VÕTMESÕNA_2,..,VÕTMESÕNA_X] [seade]


Lisaselgitused

Nurksulgudes ([]) olevad sõnad on valikulised (st. käsk töötab ka ilma nendeta ja teave kuvatakse vaikimisi seadete kohaselt).

Võtmete abil saab kujundada väljundit soovi kohaselt. Näiteks "lsblk -i" väljastab tabeli kujul, mida on hea kopeerida (Ctrl + Shift + C) ja kuskil mujal kasutada.

Võtmesõna kohale saab vaid vastava võtme olemasolul (näiteks -o) kirjutada ühe veergudest, mitme võtmesõna valimisel tuleb need komadega ja ilma tühikuteta eraldada. Kui soovitakse seadmete nimesi ja suurusi saab kasutada näiteks "lsblk -o NAME,SIZE".

Seade (täpsemalt selle absoluutne aadress) väljendatakse juurkaustas asuva seadmete kausta dev alamkataloogide järgi (näiteks "lsblk /dev/sda").


Võtmed

-a, --all teave kõikide ühendatud seadmete kohta (kaasa arvatud tühjad seadmed, mida vaikimisi, ilma võtmeta, ei kuvata).

-b, --bytes ketaste suurused väljastatakse bait-tüüpi vormingus (vaikimisi kuvatakse inimloetavalt nt. MegaByte või GigaByte).

-D. --discard seadmete ruumi vabastamise (tühjendamise) võimalused (näiteks TRIM või UNMAP).

-d, --nodeps kuvab teabe kõikide peamiste seadmete kohta, nende ketaste alamjaod (kettajaod) jäetakse kuvamata.

-e, --exclude väljundist puuduvad seadmed, mis on täpsustatud võtmele järgnevate komaga eraldatud peamiste ketaste (kõrgema järgu) numbritega. Suvapöördusmälud (ketta number on 1) puuduvad vaikimisi väljundist.

-f, --fs teave failisüsteemi kohta. Väljastatakse sama tabel, mis -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT kasutamisel.

-h, --help kuvatakse abiteave ja väljutakse.

-I, --include kuvatakse seadmed, mis on täpsustatud võtmele järgnevate komaga eraldatud peamiste ketaste (kõrgema järgu) numbritega.

-i, --ascii puukujuline tabel kuvatakse ASCII sümbolite abil.

-J, --json väljud kuvatakse JSON vormingus.

-l, --list väljund kuvatakse nimekirjana.

-m, --perms kuvatakse seadme omanik, grupp ja õigused. Väljastatakse sama tabel, mis -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE kasutamisel.

-n, --noheadings tabel kuvatakse pealkirjadeta.

-o, --output kuvatakse seadmed, mis on täpsustatud võtmele järgnevate komaga eraldatud veerunimedega. Vaikimisi kuvatud tabelile saab lisada veerge kujul +veerg (näiteks lsblk -o +UUID).

-O, --output-all väljastab kõik veerud.

-P, --pairs kuvatakse võti="väärtus" vormingus paarid. Kõik sümbolid, mis saadaval ei ole väljastatakse kuueteistkümnendsüsteemis (hexadecimal) (\x<kood>)..

-p, --paths seadmete asukohtade absoluutaadressid (täispikad aadressid). Kõik sümbolid, mis saadaval ei ole väljastatakse kuueteistkümnendsüsteemis (hexadecimal) (\x<kood>)..

-r, --raw väljund on vormindamata teksti (raw) kujul.

-S, --scsi kuvatakse teave vaid väikearvutisüsteemi liidese (SCSI) kohta. Kõik kettajaod ja alamkettad jäetakse välja.

-s, --inverse tabeli sõltuvused väljastatakse vastupidises järjekorras.

-t, --topology väljastatakse teave (ploki)seadmete topoloogia (asetuse) kohta. Väljastatakse sama tabel, mis -o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME kasutamisel.

-V, --version kuvatakse versiooniteave ja väljutakse.

-x, --sort column kuvatakse seadmed järjekorras, mis on täpsustatud võtmele järgnevate komaga eraldatud veerunimedega (näiteks lsblk -x NAME).


Väljastuse veergude valikud

Vaikimisi veerud

NAME Seadme nimi

MAJ:MIN Kõrgema ja madalama järgu seadme number (peamine ketas:kettajagu)

RM Irdketas, väline ketas (seadme eemaldatavus)

SIZE Seadme suurus, mahutavus

RO Ainult loetav seade (andmeid ei saa kirjutada)

TYPE Tüüp, liik (nt. ketas, kettajagu, püsimälu ehk ROM)

MOUNTPOINT Haakepunkt (ketta sisu asukoht arvuti failisüsteemis)

Lisaveerud

KNAME Operatsioonisüsteemi tuuma (kerneli) sisese seadme nimi

FSTYPE Failisüsteemi tüüp

LABEL Failisüsteemi silt

UUID Failisüsteemi unikaalne (ainulaadne) identifikaator

MODEL Seadme identifikaator

STATE Seadme seisund

OWNER Seadme omanik

GROUP Seadme grupp

MODE Seadme õigused

ALIGNMENT Seadme paigutus

MIN-IO Minimaalne sisend/väljund suurus

OPT-IO Optimaalne sisend/väljund suurus

PHY-SEC Füüsiline sektori suurus

LOG-SEC Loogiline sektori suurus

ROTA Seadme pööratavus

SCHED Sisend/väljund ajastaja nimi

RQ-SIZE Järjestuse suuruse päring

DISC-ALN Vabastamise (tühjendamise) paigutus

DISC-GRAN Detailsuse vabastamine (tühjendamine)

DISC-MAX Maksimaalne vabastamine (tühjendamine) baitides

DISC-ZERO Null-vabastamise (tühjendamise) andmed


Tagastuskoodid

0 õnnestumine

1 ebaõnnestumine

32 ei leitud kõiki täpsustatud seadmeid

64 ei leitud osasid täpsustatud seadmeid


Väljundi näide ja selgitused

Lsblk default.PNG

Esimesel real on tabeli vaikimisi veergude nimetused.

Järgnevatel ridadel on, vastavalt veergudele, seadmete detailid.

Näiteks:

sda1 sümboliseerib seadme (antud juhul püsimälu) nimetust /dev kaustas failisüsteemis. sd tähendab SCSI device ja sellele järgneb tähestiku esimene täht a kuna tegemist on esimese seda tüüpi seadmega (järgmine selline kõvaketas oleks sdb). 1 on ketta a esimene kettajagu.

8:1 näitab, et süsteemi jaoks on tegemist seadme nr 8 alamseadmega nr 1.

0 näitab, et seade ei ole irdketas ja seega mitte-eemaldatav.

8G näitab, et seadme mahutavus on 8 GigaByte'i.

0 näitab, et seadmele saab ka andmeid kirjutada, see ei ole ainult loetav.

disk näitab, et tegemist on (kõva)ketta (alam)kettajaoga.

/ näitab, et kettajagu on haagitud (virtuaalselt kasutamiseks ühendatud) juurkausta.


Kokkuvõte

lsblk käsk on väga oluline ja vajalik, kui on tarvis hallata failisüsteeme. Sealtkaudu avaneb teave seadmete ja ketaste üksikasjalike detailide kohta: sh tüübid, nimed, haakepunktid, suurused jpm.


Viited

https://et.wikipedia.org/wiki/Ameerika_Informatsioonivahetuse_Standardkood

https://et.wikipedia.org/wiki/JSON

https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ikearvutis%C3%BCsteemi_liides

https://et.wikipedia.org/wiki/Juurkaust


Autor

Margus Sumla

Rühm A21

2016 sügis