Ps

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Autor: Arina Püvi A21
Täiendanud: Epp Maaten, AK21 2015/16
Viimati muudetud: 20.12.2015

Sissejuhatus

Operatsioonisüsteem peab arvet protsesside ja ressursside kohta. Protsess on käivitatud programm, millele on eraldatud protsessori ja mälu (aadressiruum) ressursid. [1]

ps (process status) on programm, mis UNIXi-laadsetes operatsioonsüsteemides kuvab teavet töötavate protsesside kohta. Windows PowerShell'is teenib sisuliselt sama eesmärki käsk Get-Process, mille aliasena on eeldefineeritud ka ps. [2]. Protsesside jälgimiseks kasutatakse ka graafilisel kujul TaskManager'i (Windows) ning Activity Monitor'i (MacOSX).

Kirjeldus

Andmeid protsesside kohta hoitakse protsessitabelis. Protsessil on identifikaator PID. Protsess võib käivitada teisi protsesse. Protsess, mis käivitas teise protsessi nimetatakse vanemaprotsessiks (parent process). Protsessid moodustavad protsessipuu, mille tipuks on esimesena käivitatud protsess. Protsessipuu saab kuvada korraldusega pstree.

Protsessidel on:

 • sisendvoog STDIN
 • väljundvoog STDOUT
 • veavoog STDERR

[1]

Protsesside informatsiooni kuvamiseks on vajalikud sobilikud õigused. Vaikimisi valib ps käsk protsessid, millel on sama kasutaja-ID kui ps käsu andjal ning sama kontrollterminal kui protsessi esilekutsujal. [3]

Protsessitabel

Utiliit ps kuvab tavaliselt iga protsessi kohta infot eraldi real. Protsessi kirjeldav rida sisaldab protsessi ID-numbrit, kontrollivat terminali, CPU aega ja seotud käsku. Erinevate võtmetega on võimalik ps käsku muuta ja filtreerida otsitavaid protsesse. Kui käsus on rohkem kui üks sorteerimise võti, siis protsessid kuvatakse viimasena defineeritud sorteerimiskriteeriumi alusel. [BSD General Commands Manual]

 ps

 PID TTY   TIME   CMD
 2643 pts/o  00:00:00 su
 2644 pts/0  00:00:00 bash
 3092 pts/0  00:00:00 ps

Kõikidel töötavatel protsessidel on unikaalsed identifikaatorid (PID), mis jäävad vaikimisi vahemikku 1 - 32767. Igale uuele protsessile määratakse järgmine vaba PID. Kui protsess lõpeb oma töö (või tapetakse), vabastab ta oma PID. Jõudes maksimaalse PID-ni, võetakse järgmise protsessi PID-ks esimene vaba väikseima numbriga PID ja nii edasi.

Tulp TTY kirjeldab terminali, milles protsess käivitati. Lihtsa, ilma võtmeteta ps käsuga näeme ainult nende protsesside nimekirja, mida käivitatakse jooksvas terminalis, seega kõikidel protsessidel veerus TTY on sama info. Veerg TIME näitab aega, mille jooksul on protsess kasutanud CPU (keskprotsessori) ressursse. See ei ole aeg, mille jooksul protsess on sooritatud. Ajaveerg peaks sisaldama võimalikult väikest väärtust võrreldes ajaga, mis kulub protsessi täitmiseks. Kui aeg on suur, võib see osutada häiretele. Veerus CMD on esitatud protsessi enda nimi. [4]

Laiendatud protsessitabeli elemendid

UID kasutaja identifikaator
PID protsessi identifikaator
PPID vanemprotsessi identifikaator
C protsesside prioriteet, seda tunnust kasutab ülesannete planeerija
STIME protsessi stardiaeg
TTY terminal, millega antud protsess on seotud
TIME aeg, mille jooksul protsessori ressursse see protsess hõivas
CMD käsk, mis käivitas selle protsessi
STAT seisund, milles protsess hetkel asub. Seisundit kuvatakse sümbolite jadana, nt RWNA. Esimene sümbol väljendab töötamist (nt R - töötav (running)).

[5]

Protsesside seisundit iseloomustavad parameetrid

R protsess töötab
S protsess ootab (magab vähem kui 20 sek)
I protsess seisab (magab rohkem kui 20 sek)
D protsess ootab sisestust/väljastust (või muud lühi sündmust), katkematu
Z nn zombie - surnud protsess, millel pole vanemat
T protsess lõpetatud
W protsess välja saalitud (swap'is)
< protsess on prioriteetses režiimis (esiplaanil)
N protsess on madala prioriteediga režiimis
L tegelik protsess, kus on lehekülgi, mis on lukustatud mälus

[BSD General Commands Manual]

Võtmed protsesside sorteerimiseks

Käsu süntaks
ps [võtmed]


Lisades allolevad võtmed käsule ps, saadakse järgmised aruanded:

-A kõik protsessid
-a kuvab teiste ja ka protsessi algataja protsesse. Välja on arvatud peamised protsessid, millel pole kontrollivat terminali. Kui lisada võti x, kuvatakse ka need
-N valiku eitamine
-d kõik ptosessid, kust on välja arvatud peamised süsteemsid protsessid
-e kõik protsessid, mis praegu töötavad
T kõik protsessid konkreetsel terminalil
a jooksva terminali protsessid, samuti teiste kasutajate protsessid
r ainult töötavate protsessi informatsioon
x lahti ühendatud terminalist protsessid
-f loob terviknimekirja protsessidest
-j trükib sessiooni ID ja protsessi gruppi ID
-l loob pika nimekirja
-L loob infot igast kergest protsessist igast valitud protsessist
-p kuvab infot protsessidele, kelle ID numbrid on esitatud proclist'is
-g grouplist kuvab infot protsessidest, mille sessiooni liidrid on olemas grouplist'is
-G grouplist kuvab infot protsessidest, mille tegelikud grupi ID-numbrid on olemas grouplist'is
-n namelist kuvab alternatiivse süsteemi namelist'i faili nime vaikimisi väärtuse asemel.
-o format kuvab infot vastavalt kirjeldatud formaadile
-p proclist kuvab infot protsessidest, mille ID-numbrid on esitatud proclist'is
-s sidlist nimekiri kõigi sessiooni liidritest, kelle ID-numbrid on olemas sidlist'is
-t termlist kuvab infot ainult nendest protsessidest, mis on seotud terminaliga, mille nimi on termlist'is
-u userlist kuvab infot protsessidese, mille kasutaja ID-numbrid või login-nimed on toodud userlist'is
-U userlist kuvab infot protsessidest, mille tegelikud kasutaja ID-numbrid ja login-nimed on toodud userlist'is

[3]


Näited

Kasutades õiget võtit, saab kuvada täieliku protsesside nimekiri, mis teostatud kasutaja süsteemis.

 ps ax

 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
 1  ?    S   0:01 init [3]
 2  ?    SN   0:00 [ksoftirqd/0]
 3  ?    S<   0:00 [events/0]
 4  ?    S<   0:00 [khelper]
 5  ?    S<   0:00 [kblockd/0]
 29  ?    S   0:00 [pdflush]

Täielik informatsioon igast protsessist käesoleval ajahetkel: ps -ef

Veel täpsemat informatsiooni teostatavate protsesside kohta saab käsuga: ps aux.
Selle võtme abil saab näiteks otsida lisainformatsiooni, milline kasutaja protsessi käivitas, kui palju ta kasutab süsteemi ressursse (veerg CPU, MEM, VSZ ja RSS) ja millal protsess algas. [6]

Märkused

 • ps alternatiiv on käsk top, mis kuvab ekraanile koguaeg täieneva info protsesside kohta. Samas on top abil saadud info kuvamine piiratud akna suurusega, seega ignoreeritake infot, mis ei mahu ekraanile, lihtsalt ignoreeritakse.
 • ps käsku on mugav kasutada less utiliitiga teostatava informatsiooni kerimiseks vajutades üles ja alla nupud, näiteks ps ax | less.
 • Kasutades grep utiliiti on mugav otsida ja kuvada ainult vajalikud protsessid, näiteks ps ax | grep smbd.

[5]

Sugulaskäsud

 • top
 • pstree
 • proc

[5]

Kokkuvõte

Protsesse tuleb hallata, et arvuti töötaks efektiivselt ja kasutaks optimaalselt talle antud mälu. Prosessid tuleb ka vajadusel katkestada (tappa). Protsesside haldamiseks on vaja tunda ps käsu arvukaid võimalusi, et olla võimeline hankima vajalikku infot protsesside kohta ning osata seda ps käsu vahenditega analüüsida.

Kasutatud materjal

Käsu manuaal (BSD General Commands Manual)
http://enos.itcollege.ee/~kloodus/osadmin/Loeng2015/loeng04%20-%20kasutaja%20keskkond%20ja%20protsessid%20-%202015.odp [1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Ps_(Unix) [2]
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/ps.html [3]
http://jack.kiev.ua/docs/slackbook/process-control-ps.html [4]
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ps [5]
http://www.computerhope.com/unix/ups.htm [6]