User:Amagi

From ICO wiki

1.

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Essee

Õpingukorralduse ja erialatutvustuse loengust said mulle teatavaks mitmed kasulikud võimalused ja kogemuslikud näpunäited. Anti ülevaade , kuidas õppetöö hakkab toimuma ja mida on soovituslikult vajalik teha.Üheks tähtsaks teguriks on sidepidamine kaugõppurite vahel , toetada üksteist õppetöös , tehes seda õigel ajal.Õige aeg on see , mis jääb enne eksameid ja arvestusi.Eksami ja arvestuse ajal abikäe ulatamine on hukkamõistu vääriv.Juttu oli ka akadeemilisest petturlusest , mida loetakse akadeemiliseks petturluseks ja mismoodi selle eest karistatakse. Kui tudengil tekib küsimusi , siis võib ta pöörduda tuutori poole , kelleks on kaasõppur teiselt või kolmandalt kursuselt.Suhtlus omasugusega on sundimatum , vabam ja küsimus võib leida lahenduse parimal võimaliku moel. Anti praktilisi soovitusi õppetöö järgimiseks – kui õppimine käsil , siis tegelda ainult õppetööga ja ei millegi muuga.Suhtluskanalitest logida välja , mitte tegelda kõrvaliste asjadega. Kõige raskemaks hinnati aja planeerimist ja seda just kaugõppureile.Tõesti , kui käiakse tööl ja täidetakse muid ülesandeid , siis on õppetööks aja leidmine raskendatud. Juhiti tähelepanu ka tööde tähtaegadest kinnipidamisele.Soovituslik on esitada tööd veidi enne tähtaega , et saaks tagasisidet ja vajadusel oma kirjutist parendada.Lisaks annab see märku hoolikast suhtumisest õppetöösse , mis on hindamisel positiivse tähtsusega. Tuvustati ka õppekeskkonda , nii wikit kui ka ÕIS-i.Algus näidati kätte , eks igaüks avasteb selle maailma enda jaoks ise. Tähtsal kohal on ka õppemaksu arvestamine ja tasumine.Kuna 2013.aastast on kõrgharidus tasuta , kuid mõnel juhul tuleb siiski ainepunktide eest maksta.See juhtub siis , kui õpitakse osakoormusega või ei koguta vajalikul hulgal EAP(Euroopa ainepunkte).Kui ühel aastal kogusid EAP-sid vähem , saad arve nende punktide eest , järgneval aastal aga vajaka jäänud punktid summeeruvad ja arve mitmekordistub.Kasulikum on mitte võlgu jääda. Oli veel üks praktiline soovitus kirjatööde kohta.Kirjutamist tuleks alustada kohe , esimesel võimalusel.Mitte oodata kuni tuleb kirjutamistuju ehk vaim tuleb peale.Loeng onsiin.Soodsaid kirjutamisetuuli jäädaksegi ootama , uus info liigub peale ja töö lükkub edasi määramata aega ehk on oht ,et jääbki hiljaks. Loengus oli juttu ka käitumisest koos soovitusega telefonid välja lülitada loengu ajaks.On olnud juhtumeid , kus õpilasel on tulnud oma loenguteaegset kõnelembust kahetseda. Üks tänuväärt võimalus on loenguid järelekuulata.Andmebaasis on mitme aasta vanuseid loenguid , needki on abiks parema ülevaate saamiseks. Üks loeng , mida juhtusin kuulama , rääkis innovatsioonist ja tänapäeval sellega kaasnevast.Termin ise on võõrapärase kõlaga ja tähendab eeldatavasti midagi väga teaduslikku ja peenikest , aga tegelikkuses võime me kõik innovaatilisedolla , kel aga tervet talupojamõistust jätkub.Oma igapäevaelu võib lihtsamaks , aega ja energiatsäästavamaks teha väga lihtsate asjadega , mida võimegi nimetada uhke võõrsõnaga innovaatilisteks lahendusteks.

Mis puudutab administreerimise eriala , siis sealgi on nõutav programmeerimise oskus.Administraatorina töötades pole enam vajalik ja tihtipeale ka võimalik minna serveriruumi ja seal füüsiliselt toimetada , vaid peab olema võimekus teostada muudatusi distantsilt programmeerimise teel.Administraatoritel on teenindada üha rohkem servereid , ka seepärast nad ei jõua alati kohapeale käima. Soe soovitus oli õppida selgeks mõni programmeerimiskeel , näitena toodi LISP , PYTHON ja veel teisi , mis on alustamiseks paraja keerukusastmega.Keeled C++ ja C on edasijõudnutele.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi-Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida , et järeleksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad?Palju maksab , kui oled riigi finantseeritaval(RF) õppekohal? Palju maksab , kui oled tasulisel(OF) õppekohal?

Vastus

Järeleksamit(korduseksamit) võib teha kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Kokku leppida tuleb õppejõüga ja registreeruda õppeosakonnas.Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud ajakavaga.Tasumine toimub esitatud arve alusel ja maksetähtaeg on mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne sooritust. Omafinatseeritaval õppekohal on korduseksami tasu määr 20 Eur. Riigifinantseeritaval õppekohal on tasuta.

Küsimus 3

   Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi? 

Vastus

 Esimesel õppeaastal on võimalikk minna akadeemilisele puhkusele 

Tervislikel põhjustel – kuni kaheks aastaks; Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel – kuni üheks aastaks; Lapse hooldamiseks – kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Akadeemilse puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus rektori nimele ja lisadokumendid. Kui minnakse tervislikel põhjustel - esitatakse raviasutuse tõend , milles on ära toodud arsti soovitus puhkuse osas ja soovitatav puhkuse pikkus. Kaitseväeteenistusse asumisel lisada kutse KV tegevteenistusse. Lapse hooldamiseks - lisada lapse sünnitunnistus. Puhkuse lõpetamine toimub avalduse alusel , mis tuleb esitada hiljemalt viimase puhkuse päevaks.


Üliõpilasel on õigus akadeemilisel puhkusel viibimise ajal täita õppekava juhul, kui on tegemist:
-keskmise, raske või sügava puudega isikuga;
-alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanema või eestkostjaga;
-akadeemilisel puhkusel viibimisega seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

Alates teisest õppeaastat on üliõpilasel akadeemilisel puhkusel viibides õigus sooritada arvestusi ja -eksameid sõltumata akadeemilisel puhkusel viibimise alusest. Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks, on õigus osaleda õppetöös, esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Nimetatud erisused kehtivad kuni 2015/2016 õppeaasta lõpuni. Media:Example.ogg

Viited

1. Ernits, M., Rokk, I. (27.09. 2013). Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele

2. IT Kolledž (27.02.2013). Õppekorralduse eeskiri

3. IT Kolledž (27.02 .2013). Teenuste tasumäärad 2013/2014 õppeaastal.

4.https://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/026a1dff-720b-4ecd-9907-86191c4ea3c1

5.https://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/222d77e4-640e-4509-a477-1f1cbbb51823

6.https://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/7c865714-a2c6-4ff9-8357-668bcbd26da4