User:Kvaik

From ICO wiki

Bash'i skript

Skripti eesmärgiks on luua taustapiltide slideshow ehk teatud (kasutaja poolt määratud) ajaintervalli järel taustapilt vahetub.

Vaikimisi tahaks skript kasutada taustapilte kaustast /home/$USER/Pictures/DSlideshow. Kui seda pole, siis kaust luuakse- kuhu tuleks lisada soovitud pildid ja skript uuesti jooksutada. Seda annab loomulikult muuta.

Taustapiltide albumi pilte hakatakse kordama, vaikimisi kasutatakse ainult .png ja .jpg laiendiga faile (st. kaustas või muid faile ei üritada kuidagi taustapildiks manada). Kui Oled kindel, et ei lisa pildialbumi kausta teisi kaustu või mingisuguseid muid (loe: mitte pilte) faile, siis võid asendada for-tsükkli ja sellele järgneva rea järgmisega:

for i in $( ls $GALERII ); do
gconftool-2 -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename $GALERII/$i

Kasutajal tuleks määrata endale sobiv intervall, vaikimisi on testimise eesmärgil selleks 15 sekundit- igapäevaseks kasutamiseks umbes 0,5-1 h (1800-3600). Mugav oleks luua Custom Application Launcher (command: sh skriptiasukoht/skript.sh) või lisada kausta, kus see käivitatakse Linuxi käivitamisel.

Skript:

#!/bin/bash
#Autor Kristjan Vaik
#Rühm A21
#Versioon 1.26.05
#Tekitab GNOME sessioni taustapildide slideshow (kasutaja määratud ajavahemike järel vahetab taustapilti) 

#!!!Kasutaja peaks määrama kausta, kus taustapilte hoitakse!!!
#Taustapiltide kaust (vaikimisi kasutaja piltide kaust)

GALERII=/home/$USER/Pictures/DSlideshow

#Vaikimisi loob skript vastava kausta, kus hoida taustapilte
#Kui tahad kasutada muud kausta- kommenteeri järgimine if-lause välja
if [ ! -d $GALERII ]; then
	mkdir $GALERII
	echo Lisa kausta taustapildid ja jooksuta skript uuesti
    #lõpetab skripti
	exit 1
fi

#Lõpmatu tsükkel, kui kõik pildid albumis on läbi käidud, alustatakse uuesti albumi läbikäimist
while [ 1 -eq 1 ]; do 
	#tsükkel mis jookseb läbi kogu pildialbumi, valides .jpg ja .png laiendiga failid
	for i in $( find $GALERII -type f -name \*.jpg -o -name \*.png ); do
        #Kontrollib faili olemasolu, kui skripti jooksutamise ajal peaks keegi mõne pildi kustutama 
        if [ -f $i ]; then
		  #rida, mis teeb taustapildi vahetuse
          gconftool-2 -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename $i 
        
        fi
	#!!!Kasutaja peaks ise määrama endale sobiva intervalli, testimise eesmärgil on see 15 sekundit
	#sekundites, reguleerib millise intervalli järel taust vahetub
        sleep 15
	done
done

Python'i skript

Toimib sarnaselt bashi skriptiga- tekitab taustapiltide slideshow (määratud intervali järel taustapilt vahetub).

Skript

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Autor Kristjan Vaik
#Rühm A31
#Versioon 4.11.12
#Tekitab GNOME sessioni taustapildide slideshow

import os, sys, time, glob, getpass

#Kausta asukoht
GALERII = "/home/%s/Pictures/DSlideshow" %(getpass.getuser())

#Kausta kontroll- puudumisel see luuakse ja skript lõpetatakse teatega
if not os.path.exists(GALERII):
	#kausta loomine
	os.makedirs(GALERII)
	#nö. veatede kasutjale
	print "Lisa kausta taustapildid ja jooksuta skript uuesti"
	#töö lõpetamine
	sys.exit()
else:
	while 1 == 1 : #lõpmatu tsükkel
		#tsükkel mis jookseb läbi kausta ja otsib .jpg laiendiga faile
		for bg in glob.glob(GALERII+'/*.jpg'):
			#uue pildi deklareerimine, bg on for-tsükklist leitud "asukoht/pildinimi"
			pilt = "file://"+bg 
			#muudab taustapildi
			os.system('gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri %s' %(pilt))
			#ooteaeg sekundites
			time.sleep(30)

Powershell'i skript

Skript

<#
 
	.Synopsis
	Kontrollib eelnevalt dokumenteeritud seadmete kättesaadavust.
 
	.DESCRIPTION
	CSV failis on nimekiri masinatest ja ip-dest (header: Masin,Ip). 
	Pingib neid ja väljastab tulemuse. Ebaedukad pingid kirjutatakse kuupäeva, masina ip ja veakoodiga logifaili.

 
	.EXAMPLE
	C:\PS>.\pingimine.ps1
 
	.NOTES
	Autor: Kristjan Vaik 
	Versioon: 1.1
	Muutmise kuup2ev: 9.11.2012
 
	.LINK
	https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Kvaik#Skript
 
#>

#pingitavate masinate nimekirjaga csv fail
$pinglist = Import-CSV "C:\Users\john.smith\pinglist.csv"
#logi faili asukoht; mitte pingivad masinad
$errorlog = "C:\Users\john.smith\logi.txt"

#lõpamatu tsükkel
while (1 -eq 1){
	#käib läbi kõikide kirjed pinglist.csv failis
	foreach($item in $pinglist){
		#iga uus csv faili masina-kirje saab väärtusre $masin
		$masin = $item.Masin

		#iga uus csv faili ip-kirje saab väärtusre $ip
		$ip = $item.Ip
		
		#2.võimalik pingimise käsklus
		#$ping = new-object System.Net.NetworkInformation.Ping
		#$tulemus = $ping.send($ip)
		
		#muutuja ping väärtustamine masina pingimisega
		$ping = gwmi Win32_PingStatus -Filter "Address='$ip'"
		#pingi tulemuse kontroll; 0 tähistab edukat pingi
		if ($ping.StatusCode eq 0) {
			#kuvab edukat pingi
			write-host Kättesaadav $masin : $ip 
		}
		else {	
			#kuvab ebaedukat pingi punases kirjas
			write-host Probleem masinaga $masin : $ip -ForegroundColor Red
			#lisab kirje ebaedukast pingist errerlog'i: aeg, ip, statuscode
			Get-Date | out-file -append $errorlog
			$ping | Format-Table Address, StatusCode -hideTableHeaders -auto | out-file -append $errorlog
		}
	}
	#ooteaeg enne järgmist pingimise tsüklit
	Start-Sleep -s 60
}
#muutuja ping nullimine
$ping = $null

Artiklid:

Linux boot protsess

Windows Mobility Center

Windows Server

Zenoss