User:Msuursal

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

BASH kodutöö

#!/bin/bash
#autor: Meelis Suursalu
#Versioon: 0.1
#Skript küsib kasutaja käest faili laiendi mida otsib arvutist ning võimaldab leitud faile kustutada.

while [ true ];
do
#Küsime faililaiendi.
echo "Sisestage otsitavate failide faililaiend kujul .faililaiend (Näide:.txt)"
 read LAIEND
#Kontrollime kas tegemist on faililaiendiga.
  if [ ${LAIEND:0:1} == "." ]; then
   break
  elif [ $LAIEND == "q" ]; then
   exit 1
  fi
  echo "Sisestasite valesti faililaiendi"
done
#Deklareerin massiivi muutuja
declare -a tulemused
let count=0
#Otsime vastavat faililaiendit, paneme need massiivi ja kuvame
for s in $(find / -name "*$LAIEND"); do		#otsime faililaiendit
  tulemused[$count]=$s 			#paneme tulemused massiivi
  echo "$count $(basename $s)"		#kuvame numbrid ning leitud failide nimed
  ((count++))
done
#Küsime milliseid faile soovitakse kustutada ning paneme nende numbrid massivi DEL
declare -a NRarray
declare -a DEL
while [ true ];
 do
#küsime kasutajal milliseid faile soovitakse kustutada
  echo "Sisestage faili numbrid mida soovite kustutada."
  read NR
#eemaldame komad tühikud ja punktid
  IFS=", ."
  set -- $NR
  NRarray=( $NR )
let count=0
#eemaldame sidekriipsud
  for r in ${NRarray[@]}; do
   IFS="-"
   set -- $r
   Sarray=( $r )
#täidame tühjad vahemikud
   TEINE=${Sarray[1]}
	if [ -z ${Sarray[1]} ]; then
	 TEINE=${Sarray[0]}
	fi
   ARV=${Sarray[0]}
#kirjutame saadud numbrid massiivi DEL
   while [ $ARV -le $TEINE ]; do
	DEL[$count]=$ARV
	((ARV++))
	((count++))
   done  
  done
break 
done
echo "Kas soovite kustutada järgmiseid faile?"
#Kirjutame väljavalitud failide asukohad massiivi ning kuvame kasutajale
let count=0
for s in ${DEL[@]}; do
  KUSTUTAMISEKS[$count]=${tulemused[$s]}
   echo ${tulemused[$s]}
  ((count++))
done
#Küsime kinnitust kas kustutada failid
echo "Kustutamiseks sisestage 0 , katkestamiseks vajutage 1."
read JAHEI
  if [ $JAHEI == "1" ]; then
   exit 0
  fi 
   for s in ${KUSTUTAMISEKS[@]}; do
	 if [ -w $s ]; then			#Kontrollime kas fail on olemas ning kas kasutaja saab seda muuta.
	  echo "Fail $s on kustutatud"
	 else
	  echo "Faili $s ei õnnestunud kustutada"
	 fi
   done
echo "Failid on kustutatud"

BASH arvestus

#!/bin/bash
#autor: Meelis Suursalu
#Versioon: 0.1
#Skript küsib kasutaja käest faili tüüpi mida otsib arvutist ning võimaldab leitud faile kustutada.
 
#Küsime faililaiendi.
echo "Sisestage faili tüüp mida soovite otsida"
while [ true ];
do
echo "[1] image"
echo "[2] text"
echo "[3] data"
 read tyyp
LAIEND=1
if [ $tyyp == 1 ]; then		
	LAIEND="image"
	break
elif [ $tyyp == 2 ]; then 
	LAIEND="text"
	break
elif [ $tyyp == 3 ]; then 
	LAIEND="data"
	break
else 
	echo "Sisestage failitüübi ees olev number!"
fi
done
#Deklareerin massiivi muutuja
declare -a tulemused
let count=0
#Otsime vastavat faililaiendit, paneme need massiivi ja kuvame
for s in $(find "/" | file -if- | grep $LAIEND | awk -F: '{print$1}'); do		#otsime faililaiendit
  tulemused[$count]=$s 			#paneme tulemused massiivi
  echo "$count $(basename $s)"		#kuvame numbrid ning leitud failide nimed
  ((count++))
done
#Kusime milliseid faile soovitakse kustutada ning paneme nende numbrid massivi DEL
declare -a NRarray
declare -a DEL
while [ true ];
 do
#kusime kasutajal milliseid faile soovitakse kustutada
  echo "Sisestage faili numbrid mida soovite kustutada."
  read NR
#eemaldame komad tuhikud ja punktid
  IFS=", ."
  set -- $NR
  NRarray=( $NR )
let count=0
#eemaldame sidekriipsud
  for r in ${NRarray[@]}; do
   IFS="-"
   set -- $r
   Sarray=( $r )
#taidame tuhjad vahemikud
   TEINE=${Sarray[1]}
	if [ -z ${Sarray[1]} ]; then
	 TEINE=${Sarray[0]}
	fi
   ARV=${Sarray[0]}
#kirjutame saadud numbrid massiivi DEL
   while [ $ARV -le $TEINE ]; do
	DEL[$count]=$ARV
	((ARV++))
	((count++))
   done  
  done
break 
done
echo "Kas soovite kustutada jargmiseid faile?"
#Kirjutame valjavalitud failide asukohad massiivi ning kuvame kasutajale
let count=0
for s in ${DEL[@]}; do
  KUSTUTAMISEKS[$count]=${tulemused[$s]}
   echo ${tulemused[$s]}
  ((count++))
done
#Küsime kinnitust kas kustutada failid
echo "Kustutamiseks sisestage 0 , katkestamiseks vajutage 1."
read JAHEI
  if [ $JAHEI == "1" ]; then
   exit 0
  fi 
   for s in ${KUSTUTAMISEKS[@]}; do
	 if [ -w $s ]; then			#Kontrollime kas fail on olemas ning kas kasutaja saab seda muuta.
	  rm $s
	  echo "Fail $s on kustutatud"
	 else
	  echo "Faili $s ei õnnestunud kustutada"
	 fi
   done
echo

Python kodutöö

#!/usr/bin/python
#autor: Meelis Suursalu
#Versioon: 0.1
#Skript kusib kasutaja kaest faili laiendi mida otsib arvutist ning voimaldab leitud faile kustutada.
import os
import commands
import sys
a=0
while a == 0 :
#Kusime faililaiendi.
	laiend = raw_input("Sisestage otsitav faililaiend: ")
#Kontrollime kas tegemist on faililaiendiga.
	if laiend[0]!='.':
		print 'Sisestasite valesti faililaiendi'
	else:			
		a=1
#otsime faililaiendit
x=commands.getoutput('find / -name "*'+ laiend +'"')
asukohad = x.split()
#kuvame saadud tulemused
for index, asukoht in enumerate(asukohad) :
	print index, asukoht
#kusime kustutatavadi faili numbreid
delnr = raw_input("Sisestage kustutatavate failide numbrid: ")
#Eemaldame tuhikud ja komad ning paneme tulemuse listi
delnr=delnr.replace(' ',',')
delnr=delnr.replace(',,',',')
delnr = delnr.split(',')
kust=[]
for item in delnr:
#votame vahemikud, taidame needm kontrollime kas need on juba listis kui ei siis lisame nad listi
	if item.find("-") != -1:			
		s=item.split('-')				
		esimene=int(s[0])
		teine=int(s[1])+1				
		for n in range(esimene,teine):
			if n not in kust:
				kust.append(n)
#votame uksikud numbrid kontrollime kas need on juba listis kui ei siis lisame nad listi
	else :
		item=int(item)	
		if item not in kust:				
			kust.append(item)
#sordime listi	
kust=sorted(kust)
#kusime kasutajalt kustutatavate failide numbreid
print "Kas soovite kustutada jargmiseid faile?"
#kuvame valitud numbrid
for i in kust :
	print asukohad[i]
#kusime kasutajalt kinnitust ja tagame et kasutaja sisestaks vaid 0 voi 1
a=0
while a==0:
	jahei= raw_input("Kustutamiseks sisestage 0 , katkestamiseks vajutage 1. ")
	if jahei == "1":
		sys.exit(1)
	if jahei == "0":
		a=1
	else:
		print "Sisestage 0 voi 1"
for n in kust:
	asukohad[i]
#kontrollime kas kasutaja saab faili kustutada, kui saab siis kustutame ning kuvame kinnituse
	if os.access(asukohad[i], os.W_OK):
		os.system('rm '+asukohad[i])
		print 'Faili '+asukohad[i]+' on kustutatud'
#kuvamame et faili ei saanud kustutada
	else :
		print 'Faili '+asukohad[i]+'ei kustutatud'

Powershelli kodutöö

#Autor:Meelis Suursalu
#Versioon 0.1
#Skript leiab masina MAC aadressi ning kontrollib kas see aadress asub CSV failis. 
#Kui masina MAC aadress asub failis siis nimetatake masin ymber vastavalt CSV faiilile


#Küsime kasutajalt kinnitust et ta soovib jätkata.
$jah = Read-Host "Kui skript leiab vaste, siis pärast arvuti ümber nimetamist taaskäivitub arvuti. Kui soovite jätkata siis sisestage Y"	
if ($jah -ne "y"){
		exit
		}
#Leiame MAC aadressi.
$mac=@((gwmi -q "select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=True").Macaddress)
#Impordime eelnevalt loodud CSV faili 
Import-Csv -path c:\Skriptid\MAC-Nimi.csv | foreach-object {
#vaatame kas MAC aadress on kirjeldatud CSV filis
	for ($i=0; $i -lt $mac.Length; $i++){
#Kui jah siis muudame arvuti nime vastavalt tabelile ning teeme restardi arvutile.
		if ($_.macsv -eq $mac[$i]){
			$pcinfo = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem
			$pcinfo.Rename($_.cpname)
			Restart-Computer
		}
	}
}

Powershelli arvestus

##############################################################
##Autor:Meelis Suursalu
##Versioon 0.1
##Kuupäev: 29.11.2011
##skript, mis saadaks e-kirja, mille sisuks oleks:
##arvutis leiduvad kettad, nende suurus ja vaba andmemaht,
##võrguühendused ja võrguseaded	
##############################################################

# Saatja e-post
$saatja= "saatja@domeen.ee"
# Saaja e-post
$saaja = "saatja@domeen.ee"
# SMTP server
$smtp_server = "mail.domeen.ee"

#Võrgu andmed
$NetworkInfo = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | where{$_.IPEnabled -eq True}
foreach($NetworkAndmed in $NetworkInfo) {
	$adapter = $NetworkAndmed.Description
	$dhcp = $NetworkAndmed.DHCPEnabled
	$ip = $NetworkAndmed.IPAddress
	$subnet = $NetworkAndmed.IPSubnet
	$gateway =$NetworkAndmed.DefaultIPGateway
	}
#Ketaste andmed
$driveinfo = get-wmiobject win32_logicaldisk -filter "drivetype=3" | select deviceid, size, FreeSpace |Format-Table -AutoSize
#E-kiri
$smtp = new-object system.Net.Mail.SmtpClient($smtp_server)
$kiri = new-object System.Net.Mail.MailMessage
$kiri.from = $saatja
$kiri.to.add($saaja)
$kiri.subject = "Arvuti info"
$kiri.body = "

Adapter			: $adapter
DHCP			: $dhcp
IP				: $ip
Subnet Mask		: $subnet
Gateway			: $gateway

$driveinfo"
$smtp.send($kiri)
Exit