Windows Deployment Services

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Selle teema kirjutab Tähis ise

Windows Deployment Services

Ülevaade

Windows Deployment Services (WDS) on Microsoft Windows Server 2008 serverile paigaldatav roll, mis võimaldab teostada Windows Vista ja Windows Server 2008 operatsioonisüsteemide kaugpaigaldust arvutivõrgu vahendusel. (McLean & Thomas, 2008) Tegelikkuses on võimalik WDS’i abil paigaldada ka varasemaid Microsofti operatsioonisüsteeme, kuid WDS on eelkõige mõeldud nende eelmainitud, Microsofti kõige uuemate operatsioonisüsteemide, paigaldamiseks. WDS vahetas Microsofti tooteportfellist välja Remote Installation Services (RIS) nimelise toote ning tihti viidatakse WDS’ile kui RIS’i uuendatud ja ümberdisainitud versioonile. (Microsoft Technet, 2009)


WDS on kasutatav ka Windows Server 2003 operatsioonisüsteemil, kui sellele on paigaldatud paranduspakett SP1 või SP2 ning kus on paigaldatud RIS. RIS peab olema paigaldatud, kuid võib olla seadistamata. (Microsoft Technet, 2008)

WDS sisaldab Preboot eXecution Environment (PXE) teenusepakkujat, kujutisfailide haldurit, transpordiserverit. (Microsoft Technet, 2008) Kokkuvõtlikult võib öelda, et WDS roll võimaldab PXE toega arvutitele jagada alglaaduri ja operatsioonisüsteemi kujutisfaile (ik operating system images) arvutivõrgu abil, lisaks loob WDS võimaluse uute kujutisfailide keskseks varundamiseks.

WDS ei ole paigaldatav Microsoft Windows Web Server 2008 ja Windows Server 2008 for Itanium Based Systems operatsioonisüsteemidele. Mõlemal juhul on tegemist Windows Server 2008 tooteperekonna toodetega, mis ei võimalda kasutada WDS rolli. (Microsoft Corporation, 2008) Samuti ei ole WDS roll toetatud juhul, kui arvutile on paigaldatud Server Core väljaanne Windows Server 2008 operatsioonist. (McLean & Thomas, 2008)

Server Core on minimaalne Server 2008 paigaldus, millel puudub graafiline kasutajaliides, .Net raamistiku tugi ning mis toetab vaid faili-, DHCP, DNS, meediateenuste ning Active Directory Directory Services serveri rolli. (Microsoft Technet, 2009)

WDS’i kolm töörežiimi

WDS’il on teoreetiliselt kolm erinevat tööreziimi:

 • pärandrežiim (ik Legacy mode) on töörežiim, kus WDS töötab RIS funktsionaalsuses. Selles režiimis ei ole WIM kujutisfaili formaadis kujutiste paigaldamine võimalik ning kasutatav režiim on ainult vanemate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks;
 • segarežiim (ik Mixed mode) on töörežiim, kus on võimalik kasutada WDS’i nii RIS’i funktsionaalsuses kui ka uues WDS’i enda funktsionaalsuses;
 • loomulik režiim on tööreziim, kus WDS on kasutatav ainult WIM kujutisformaadis kujutiste paigaldamiseks.

Need kolm töörežiimi on kasutatavad ainult siis kui WDS server on paigaldatud Microsoft Windows Server 2003 operatsioonisüsteemile. Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile paigaldatavas rollis on WDS kasutatav ainult loomulikus töörežiimis. Pärandrežiim ja segarežiim on eelkõige mõeldud klientidele, kellel on kasutusel RIS server ning soov RIS lahendus säilitada.

Windows Deployment Services rolli paigaldamine ja seadistamine

Juhendid

Windows Deployment Service rolli paigaldamise samm-sammuline juhend Microsoft Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile

Windows Deployment Services rolli paigaldamine

Selleks, et paigaldada WDS roll Microsoft Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile peavad olema täidetud järgmised nõudmised:

 • WDS roll on paigaldatav Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile väljaarvatud versioonid Windows Web Server 2008 ja Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems ning Server Core paigaldised;
 • arvuti, millele soovitakse WDSi paigaldada, peab olema peab olema Active Directory domeeni liige;
 • arvutivõrgus, kuhu planeeritav WDS server on paigaldatud, peab olema töötav nimeserver (DNS), mis on vajalik ka Active Directory domeeni toimimiseks;
 • arvutivõrgus, kuhu planeeritav WDS server on paigaldatud, peab olema autoriseeritud dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP) server;
 • arvutil, kuhu soovitakse WDS paigaldada, peab olema vaba NTFS failisüsteemis vormindatud kettaruumi operatsioonisüsteemi kujutisfailide (ik operating system images) varundamiseks. (Desai & Mackin, 2008)


WDS rolli lisamiseks tuleb:

 • avada Server Manager;
 • avanevas vaates tuleb valida alajaotusest Roles Summary valik Add roles;
 • avanevas dialoogiaknas tuleb vajutada nupule „Next“ (seda sammu võib ka mitte olla) ning seejärel märkida valik Windows Deployment Services, ning vajutada nupule „Next“;
 • seejärel avaneb Windows Deployment Services rolli tutvustav dialoogiaken, kus tuleb vajutada nupule „Next“;
 • täisfunktsionaalse WDS rolli paigaldamiseks tuleb avanevas dialoogiaknas märkida valituks mõlemad pakutavad alamrollid Transport Server ja Deployment Server ning vajutada nupule „Next“
 • seejärel toimub WDS rolli paigaldus. (Microsoft Technet, 2009)

WDS server ei käivitu automaatselt pärast paigaldust! WDS serveri käivitamiseks tuleb server eelnevalt seadistada.

WDS rolli paigaldus on võimalik ka käsurealt:
* Deployment Server alamrolli paigaldamiseks tuleb kasutada käsku:
ServerManagerCmd -install WDS

* Transport Server alamrolli paigaldamiseks tuleb kasutada käsku:
ServerManagerCmd -install WDS-Transport
(Microsoft Technet, 2009)

Jälgida tuleb, et WDS rolli paigaldamiseks peab kasutaja olema lokaalsete administraatorite grupi liige.

Windows Deployment Services rolli paigaldusjärgne seadistamine

Paigaldatud WDS roll ei tähenda automaatselt seda, et olemas on töötav WDS server. Selleks, et WDS server reaalselt tööle hakkaks on vajalik WDS rolli seadistamine.

WDS serveri esmane konfigureerimine

WDS rolli seadistamiseks tuleb:

 • start menüüst avada kaust Administrative Tools (kui sellist kausta start menüüs ei ole, siis tuleb vastav kaust avada juhtpaneelist) ning sealt valida Windows Deployment Services;
 • avaneb WDS’i haldusvahend, kus tuleb teha topeltklõps Servers ikoonil;
 • seejärel tuleb nähtavale WDS serveri nimeline ikoon, mille peal tuleb teha paremklõps;
 • ning seejärel tuleb valida Configure Server (Joonis 1);
 • avaneb WDS’i seadistamisviisard, kus tuleb vajutada nupule „Next“
 • kuvatakse kaugpaigalduse paigaldusfailide asukoha valiku dialoog, kus tuleb valida sobiv asukoht, on rangelt soovitatav, et see asukoht ei oleks süsteemikettal (tavaliselt ketas C), sest kuvafaile luues võib nii süsteemikettal vaba kettaruum kriitiliselt väikseks jääda, soovitav on teha kaugpaigalduse paigaldusfailide varundamiseks eraldi loogiline ketas, kui sobiv valik on tehtud, siis tuleb vajutada nupule „Next“;
 • järgmiseks viisardi sammuks on DHCP võimaluste valikud, võimalusi on kaks: kui WDS serveri arvutis töötab ka DHCP server, siis tuleb märkida märkruut „Do not listen port 67“ ja „Configure DHCP option 60 to ’PXEClient’“, kui arvutis töötab DHCP server, mis ei ole Microsofti toode, siis tuleb option 60 seadistada manuaalselt, kui arvutis ei tööta DHCP serverit, siis tuleb mõlemad märkeruudud tühjaks jätta, edasiliikumiseks tuleb vajutada nupule „Next“;
 • järgnevalt avaneb valik, kus on võimalik määrata, millistele klientidele PXE pakkuja vastab, „Do not respond to any client computer“ tähendab seda, et vastuseta jäävad PXE klientide päringud, „Respond only to know client computers“ tähendab et vastatakse ainult neile klientarvutite päringutele, kes omavad Active Directory domeenis kontot „Respond to all client computers“ tähendab seda, et vastatakse kõigile klientide päringutele. Eraldi on võimalik määrata, et tundmatutele arvutitele vastatakse vaid juhul, kui administraator annab vastava kinnituse. Reegel on lihtne: kui soovitakse, et tarkvara kaugpaigaldus oleks võimalik kõigil võrgus olevatel arvutitel, siis tuleb valida võimalus vastata kõigile klientidele, kui aga oluline on turvalisus, siis tuleks valida vastamine teadaolevatele klientidele. Kontosid senitundmatule arvutitele on võimalik luua nii WDS’i käsureatööriista abil (WDSUTIL /Add Device /Device:<seadme nimi> /ID:<identifikaator>) kui ka Active Directory tööriistade abil. Kui sobiv valik on tehtud, siis jätkamiseks tuleb vajutada nuppu „Finish“;

Siinkohal on WDS serveri esialgne konfigureerimine tehtud ja server toimib. Hetkel veel ei ole serveris ühtegi alglaadimise ega paigalduse kujutisfaili ehk siis server küll töötab, kuid ei jaga klientidele veel vajalikke ressursse.

Kujutisfailide lisamine

Selleks, et WDS server vajalikku funktsionaalsust omaks, tuleb paigaldada alglaadimise ja paigalduse kujutisfailid, nende lisamiseks on antud olukorras kaks võimalust: WDS’i konfigureerimisviisardi viimases dialoogiaknas on märkeruut „Add images to the Windows Deployment Server now“, kui see märkeruut ära märkida, siis avaneb uus, kujutisfailide lisamise, viisard; teine võimalus on kujutisfailid hiljem eraldi lisada.

Kujutisfailide lisamisviisardi abil on kujutisfailide lisamine WDS serverisse äärmiselt lihtne: tuleb näidata vaid kujutisfailide asukohatee ning määrata Kujutisfailide grupp ning vajalikud kujutisfailid paigaldatakse viisardi poolt automaatselt. Kujutisfailid on leitavad näiteks Windows Vista ja Windows Server 2008 paigaldusmeedialt kaustast sources (kui optiline meedialuger on seotud tähega D, siis on selleks kataloogiks d:\sources).

Tavaliselt asuvad nii alglaadimiseks vajalik kujutisfail (boot.wim) kui ka paigalduse kujutisfail (install.wim) ühes ja samas kataloogis.

Kujutisfailide hilisem lisamine omab mõtet näiteks siis, kui soovitakse lisada paigalduse ja alglaadimise kujutisfailid lisada erinevatest asukohtadest. Kujutisfailide grupid on kasutusel selleks, oleks võimalik kujutisfaile loogiliselt grupeerida, samuti hoitakse ühe kujutisfailide grupi faile tegelikult ühes .wim failis, mis tähendab seda, et korduvaid faile ei säilitata korduvalt. Selline lähenemine vähendab kujutisfailide hoiustamiseks vajaminevat kettaruumi. (Miller, 2008)

Kujutisfailide hilisem lisamine

Kujutisfailide hilisemaks lisamiseks tuleb mõista, et kasutusel on kahte liiki kujutisfaile:

Alglaadimiskujutisfailid on reeglina nimega boot.wim ning operatsioonisüsteemi paigalduskujutisfailid nimega install.wim.

Alglaadimise kujutisfailide jaoks on WDS’i haldusliideses eraldi kaust „Boot Images“. Kui see kaust avada, siis kuvatakse kõigi olemasolevate alglaadimiskujutisfailide nimekiri kus on näha kujutisfaili nimi, arhitektuur, millele vastav alglaadimisfail on mõeldud, hetke staatus, suurus, loomise aeg ning kasutatav operatsioonisüsteemi versioon.

Alglaadimise kujutisfaili lisamiseks tuleb teha paremklõps kaustal „Boot Images“ ning valida „Add Boot Image“, seejärel avaneb kujutisfaili lisamise viisard, kus tuleb vajutada nupule „Browse“ , avaneb failide ja kaustade sirvimise dialoogiaken mille abil on võimalik näidata lisatav alglaadimise kujutisfail. Seejärel tuleb sirvimise dialoogiaknas vajutada nuppu „Open“ ning kujutise lisamise dialoogiaknas nuppu „Next“. Avanevas dialoogiaknas on võimalik soovi korral muuta alglaadimise kujutisfaili WDS haldusvahendis kuvatavat nime ja kirjeldus, kinnitamiseks tuleb vajutada nupule „Next“. Järgnevalt kuvatakse kokkuvõte eelnevalt tehtud valikutest, jätkamiseks tuleb jällegi vajutada nupule „Next“. Seejärel toimub alglaadimise kujutisfaili paigaldus.

Paigalduste kujutisfailide lisamiseks tuleb WDS’i haldusliideses avada kaust „Install Images“ ning valida sobiv kujutisfailide grupi kaust. Kui sobiv kujutisfailide grupp puudub, siis tuleb kaustal „Install Images“ teha paremklõps ning valida „Add Image Group“. Avanevasse dialoogiaknasse on võimalik kirjutada sobiv nimi ning seejärel nupule „OK“ vajutades lisatakse serverisse uus kujutisfailide grupp. Paigalduse kujutisfaili lisamiseks tuleb sobiva kujutisfailide kausta sees teha paremklõps ning valida „Add Install Image“. Seejärel seejärel avaneb kujutisfaili lisamise viisard, kus tuleb vajutada nupule „Browse“ , avaneb failide ja kaustade sirvimise dialoogiaken mille abil on võimalik näidata lisatav paigalduse kujutisfail. Seejärel tuleb sirvimise dialoogiaknas vajutada nuppu „Open“ ning kujutise lisamise dialoogiaknas nuppu „Next“. Nüüd avaneb dialoogiaken kus on nimekiri kujutisfailidest, mis antud paigalduse kujutisfaili sees, tuleb valida sobivad ning vajutada nupule „Next“. Järgnevalt kuvatakse kokkuvõte eelnevalt tehtud valikutest, jätkamiseks tuleb jällegi vajutada nupule „Next“. Seejärel toimub paigalduse kujutisfaili või -failide paigaldus.

Paigalduse kujutisfaili loomise alglaadimiskujutis

Lisaks tavalisele alglaadimise kujutisfailile on võimalik luua paigalduse kujutisfaili loomise alglaadimiskujutis. Selline kujutisfail võimaldab etaloonpaigaldisest uua uue kujutisfaili ja paigaldada see WDS serverisse.

Sellise kujutisfaili loomiseks tuleb valida WDS’i halduskonsoolist sobiva arhitektuuri ja operatsioonisüsteemiga alglaadimise kujutisfail ning teha sellel paremklõps, avanevast hüpikmenüüst tuleb valida „Create Capture Boot Image“. Seejärel avaneb paigalduse kujutisfaili loomise alglaadimiskujutis tegemise viisard kus on võimalik sisestada loodavale kujundifailile sobiv nimi, kirjeldus ning näidata asukoht koos failinimega (kuna tegemist on falil loomise viisardiga, siis vastav fail luuakse), jätkamiseks tuleb vajutada „Next“. Seejärel algab faili loomise protsess. Kui uus kujutisefail on loodud, siis tuleb see WDS serverisse alglaadimise kujundifailina lisada.

Multiedastatavate paigalduse kujundifailide edastussessiooni loomine

Multiedastus (ik Multicast) tähendab seda, et andmeedastust on võimalik korraldada nii, et saadetavad andmepaketid jõuavad korraga mitme kliendini. Nii on olulisel määral võimalik kokku hoida võrguressurssi.

Näiteks: kui kliente on 20 ja iga paigalduse kujundifail on 3 GB, siis on võrgus edastatav andmehulk 60 GB, multiedastamise korral on võimalik
edastatav andmemaht ainult 3 GB. WDS server toetab multiedastust juhul kui WDS on paigaldatud Windows Server 2008 operatsioonisüsteemile.
(Microsoft Learning, 2008)

Multiedastatava paigalduse kujundifaili edastussessiooni loomiseks tuleb valida sobiv paigalduse kujundifail WDS haldusliideses ning teha sellel paremklõps. Seejärel valida avanenud hüpikmenüüst „Create Multicast Transmission“. Avaneb multiedastatava paigalduse kujundifaili loomise viisard, kuhu tuleb sisestada loodava kujundifaili nimi ning vajutada siis nupule „Next“. Seejärel kuvatakse multiedastatava kujundifaili seadistuste dialoogiaken, kust on võimalik valida mutliedastuse liik. „Auto-Cast“ multiedastuse liik tähendab seda, et multiedastus algab kohe, kui esimene klient paigalduse kujundifaili küsib, kui hiljem lisandub teisi, siis alustavad need kliendid andmete vastuvõtmist kohalt, kuhu esimese liitunud kliendiga selleks hetkeks jõutud on. Puuduva osa edastusest edastatakse esimese edastuse lõpus uuesti. „Sheduled-Cast“ võimaldab määrata kaht erinevat kriteeriumit multiedastus sessiooni alustamiseks: alustatakse siis, kui teatud kindel arv kliente on multiedastus sessiooniga liitunud või multiedastus algab kindlal ajal. Kui sobiv valik on tehtud, siis tuleb vajutada nupule „Next“. Viisardi viimase sammuna kuvatakse kinnituse dialoogiaken, kus kuvatakse kõik eelnevalt tehtud seadistused, lõpetamiseks tuleb vajutada „Finish“. Seejärel on vastav multiedastatav paigalduse kujundifail edastussessioon loodud.

Lingid

 • How to enable logging in Windows Deployment Services (WDS) in Windows Server 2003 and in Windows Server 2008

http://support.microsoft.com/kb/936625

Kasutatud kirjandus