Bob: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 January 2016

20 January 2016

9 January 2016

15 November 2015

1 November 2015

25 October 2015

  • curprev 15:2215:22, 25 October 2015Paarne talk contribs 295 bytes +295 Created page with "= Meeskond = * Priit Aarne = Projekt = == Lühiülevaade == Teha koduse raamatukogu rakendus, kus saaks raamatuid, videoid jms lisada ja laenutada. == Kasutatav tehnoloogia..."