Revision history of "Talk:Aloha Snackbar"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:36, 27 March 2016Sosa (talk | contribs). . (3,373 bytes) (+1,572). . (Retsensioon XML: new section)
  • (cur | prev) 17:18, 27 March 2016Mool (talk | contribs). . (1,801 bytes) (+1,801). . (Created page with "=Retsensioon XML ülesande kohta= Meeskond Aloha Snackbar on XML kodutöö teinud väga põhjalikult ning see vastab kõikidele kodutöös esitatud nõuetele: *Meeskond on es...")