Talk:Windows juhend: Kuidas luua ja kasutada ajastatud tegevusi: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

21 October 2012

20 October 2012

17 October 2012

  • curprev 15:2515:25, 17 October 2012Kliebert talk contribs 380 bytes +380 Created page with '= Kristiina Liebert A21 = Väga hea juhend. Keelekasutus on hea ja lihtne, juhend on ülevaatlik ning seda on mugav jälgida. Viited on olemas ning samuti ka allikate norm täid…'