Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada Internet Exprorer 10-t: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 October 2012

18 October 2012

17 October 2012

16 October 2012

  • curprev 17:4817:48, 16 October 2012Etoming talk contribs 194 bytes +194 Created page with 'Juhend on väga hästi tehtud. Kõik on ilusti välja toodud ja väga arusaadav. On näha, et tegemisega on vaeva nähtud ja tulemus on väga hea. kindlasti saab sellest juhendi…'