Time (vana)

From ICO wiki
Revision as of 21:08, 25 November 2013 by Sviljast (talk | contribs) (moved Time to Time (vana))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Autor

Karmen Matkur AK41

2012a

UUS:

Silver Viljaste A21

2013. a.

Sissejuhatus

Käsuga time saame teada etteantud käskluse täideviimisega seotud ajalist statistikat ja muud vajalikku informatsiooni. [1]

Time käsklus erineb veidi selle poolest, kas seda jooksutatakse välise käsklusena või bash shell'i sisseehitatud käsklusena. Välised käsud on kasutatavad igas Linux distributsioonis.

Et jooksutada välist time käsku, tuleb bash shelli kasutajatel ette panna teekond /usr/bin/time.


Bash shell’i sisseehitatud time käskluse tulemusena väljastatakse etteantud käskluse täitmiseks kulunud reaalne aeg, kasutaja CPU aeg ja süsteemi CPU aeg.

Välise time käskluse jooksutamisel, saame lisaks eelmainitud ajalisele tastistikale soovi korral näha veel andmeid mälu, I/O jne kohta.


Näited on toodud kasutades Ubuntu Server 12.10 versiooni.

Bash shell'i sisseehitatud käsklus time

Süntaks

time [võtmed] käsklus [argumendid...] [2]

Võtmed

-p - võimaldab määrata väljundi formaati, mis on vastavuses POSIX'ga. Soovitatakse kasutada "real %f\nuser %f\nsys %f\n" formaati, kus tulemus teisaldatakse sekunditeks, kümnendike koht pole täpsustatud, kuid on piisavalt täpne ning vähemalt 1 koht peale koma. [2]

help time: kuvatakse käsu time kasutamise juhend.

Kirjeldus

Time käsuga täidetakse soovitud käsklus etteantud argumentidega ning seejärel väljastatakse käskluse täitmisele kulunud ajaline statistika.

Väljastatakse kolm aega:

 • Reaalne aeg, mis jäi käskluse esilekutsumise ja täitmise vahele.
 • Kasutaja CPU aeg (sekundites), mis kulutati käskluse täitmiseks.
 • Süsteemi CPU aeg (sekundites), mis kulutati käskluse täitmiseks. [2]


Näide 1:

time ls

Tulemus:

kala.txt nimekiri.txt

real  0m0.005s
user  0m0.000s
sys   0m0.004s


Näide 2:

time apt-get install cowsay

Tulemus:

...
Unpacking cowsay (from .../cowsay_3.03+dfsg1-4_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up cowsay (3.03+dfsg1-4) ...

real  0m8.234s
user  0m1.064s
sys   0m0.436s

Välimine käsk time

Süntaks

time [võtmed] käsklus [argumendid...]

Bash shell'i kasutajatele:

/usr/bin/time [võtmed] käsklus [argumendid...] [3]

Võtmed

 • -v, –verbose: kasutatakse siis, kui soovitakse detailsemat kirjeldust väljundile.
 • –quite : välditakse programmi staatuse raporteerimist väljundis. [3]
 • -f, –format : kasutaja saab määrata väljundi infot ja vormi.
 • -p - Võimaldab määrata väljundi formaati, mis on vastavuses POSIX-ga
 • -o FILE: suunatakse time väljund faili,
 • –output=FILE: suunatakse time väljund faili, kus vana sisu kirjutatakse üle
 • -a, –append: kirjtuatakse väljund faili lõppu, välditakse ülekirjtamist. [3]
 • --help : kuvatakse kasutamise juhend
 • -V, --version: kuvatakse versiooni informatsioon [2]

man time – kuvatakse manual /usr/bin/time kasutamise kohta


- format e -f võti

Siin lubatakse kasutajal otsustada, millist informasiooni ja millisel kujul väljastatakse.

Format string sisaldab:

% + karakter: määratakse, milliseid andmeid näidatakse

\: määratakse vorm, kuidas tulemus väljastatakse:

 • \t: tabeli vorm
 • \n: järgnev tulemus kuvatakse uuele reale
 • \\: kuvatakse \

Ülejäänud tekst kuvatakse nii, nagu see on format stingis antud. [3]


Siinkohal on toodud väljavõte time manuaalis (man time) toodud karakteritest:

 • C: Name and command line arguments of the command being timed.
 • D: Average size of the process's unshared data area, in Kilobytes.
 • E: Elapsed real (wall clock) time used by the process, in [hours:]minutes:seconds.
 • F: Number of major, or I/O-requiring, page faults that occurred while the process was running. These are faults where the page has actually migrated out of primary memory.
 • I: Number of file system inputs by the process.
 • K: Average total (data+stack+text) memory use of the process, in Kilobytes.
 • M: Maximum resident set size of the process during its lifetime, in Kilobytes.
 • O: Number of file system outputs by the process.
 • P: Percentage of the CPU that this job got. This is just user + system times divided by the total running time. It also prints a percentage sign.
 • R: Number of minor, or recoverable, page faults. These are pages that are not valid (so they fault) but which have not yet been claimed by other virtual pages. Thus the data in the page is still valid but the system tables must be updated.
 • S: Total number of CPU-seconds used by the system on behalf of the process (in kernel mode), in seconds.
 • U: Total number of CPU-seconds that the process used directly (in user mode), in seconds.
 • W: Number of times the process was swapped out of main memory.
 • X: Average amount of shared text in the process, in Kilobytes.
 • Z: System's page size, in bytes. This is a per-system constant, but varies between systems.
 • c: Number of times the process was context-switched involuntarily (because the time slice expired).
 • e: Elapsed real (wall clock) time used by the process, in seconds.
 • k: Number of signals delivered to the process.
 • p: Average unshared stack size of the process, in Kilobytes.
 • r: Number of socket messages received by the process.
 • s: Number of socket messages sent by the process.
 • t: Average resident set size of the process, in Kilobytes.
 • w: Number of times that the program was context-switched voluntarily, for instance while waiting for an I/O operation to complete.
 • x: Exit status of the command.


Vaikimisi määratud formaat on:

%Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k 
%Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps [2]


Näide 3:

/usr/bin/time date

Tulemus:

Wed Dec 12 18:03:21 EET 2012
0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 0%CPU (0avgtext+0avgdata 780maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+241minor)pagefaults 0swaps


Näide 4:

/usr/bin/time -f "\t%U user,\t%S system,\t%x status" date

Tulemus:

Wed Dec 12 18:06:31 EET 2012
    0.00 user,   0.00 system,  0 status

Kasutatud kirjandus

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Time_(Unix)

2. http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_time.htm

3. http://www.thegeekstuff.com/2012/01/time-command-examples/