Difference between revisions of "Windows juhend: Kuidas seadistada võrguühendusi Powershelli abil"

From EIK wiki
 
Line 175: Line 175:
 
Rühm: AK21
 
Rühm: AK21
 
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine]]
 
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine]]
 +
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine 2012]]

Latest revision as of 16:56, 9 September 2013

Sissejuhatus

Powershell [1] on Microsofti poolt arendatud käsurea skriptimiskeel ja keskkond peaasjalikult administreerimisülesannete teostamiseks. Powershell sisaldab praegu üle 2300 sisemise käsu ehk cmdlet'i, andes niiviisi erinevate ülesannete automatiseerimiseks väga head võimalused. Käesolev juhend kehtib Windows 8 ja Powershell 3.0 kohta, ning põhirõhk on kaabliga etherneti ühenduste seadistamisel. Powershelli versiooni on kirjas muutujas $Host.Version [2].

Ps versioon.png

Major ja Minor näitavad Powershelli versiooni.


PowerShell Integrated Scripting Environment ehk PowerShell ISE

Powershelli skriptide kirjutamist lihtsustab spetsiaalne tööriist Powershell ISE, mis võimaldab skriptide kirjutamisel abiinfot vaadata, silumist teostada ja muudki. Powershell ISE käivitamiseks võib Start ekraanil kirjutada "powershell_ise" [3] või teha juba käivitatud Powershelli nupul klõps parema hiire nupuga ja avanenud menüüst valida "Windows PowerShell ISE".

Ise1.png

Powershell ISE põhiaken.

Ise2.png


Võrguühendustega seotud käsud

Infot olemasolevate käskude kohta annab käsk Get-Command mille argumendiks võib olla käsu nime osa [4]

PS C:\> Get-Command *net*

CommandType   Name                        ModuleName
-----------   ----                        ----------
Function    Add-NetIPHttpsCertBinding             NetworkTransition
Function    Add-NetLbfoTeamMember               NetLbfo
Function    Add-NetLbfoTeamNic                 NetLbfo
Function    Add-NetSwitchTeamMember              NetSwitchTeam
Function    Copy-NetFirewallRule                NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecMainModeCryptoSet           NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecMainModeRule             NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecPhase1AuthSet             NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecPhase2AuthSet             NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecQuickModeCryptoSet          NetSecurity
Function    Copy-NetIPsecRule                 NetSecurity
Function    Disable-NetAdapter                 NetAdapter
Function    Disable-NetAdapterBinding             NetAdapter
Function    Disable-NetAdapterChecksumOffload         NetAdapter
........    ................                  ..............
Function    Set-NetRoute                    NetTCPIP
Function    Set-NetTCPSetting                 NetTCPIP
Function    Set-NetTeredoConfiguration             NetworkTransition
Function    Set-NetUDPSetting                 NetTCPIP
Function    Show-NetFirewallRule                NetSecurity
Function    Show-NetIPsecRule                 NetSecurity
Function    Sync-NetIPsecRule                 NetSecurity
Function    Update-NetIPsecRule                NetSecurity
Cmdlet     New-NetIPsecAuthProposal              NetSecurity
Cmdlet     New-NetIPsecMainModeCryptoProposal         NetSecurity
Cmdlet     New-NetIPsecQuickModeCryptoProposal        NetSecurity
Application   CheckNetIsolation.exe
Application   gatherNetworkInfo.vbs
Application   inetcpl.cpl
Application   net.exe
Application   net1.exe
Application   netbtugc.exe
Application   netcfg.exe
Application   netiougc.exe
Application   Netplwiz.exe
Application   netsh.exe
Application   NETSTAT.EXE

Abiinfot konkreetse käsu kohta annab Get-Help

PS C:\> Get-Help Get-NetAdapter

NAME
  Get-NetAdapter

SYNOPSIS
  Gets the basic network adapter properties.
.................................................................

  To see the examples, type: "get-help Get-Help -examples".
  For more information, type: "get-help Get-Help -detailed".
  For technical information, type: "get-help Get-Help -full".
  For online help, type: "get-help Get-Help -online"


Võrguseadistamise tegevused

Võrguseadmete info

Enne kui saame seadistama asuda on vaja infot millised võrguseadmed meil kasutada on. Lühikese loetelu annab Get-Adapter.

PS C:\> Get-NetAdapter

Name           InterfaceDescription          ifIndex Status    MacAddress       LinkSpeed
----           --------------------          ------- ------    ----------       ---------
Ethernet 3        Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3   16 Disconnected 08-00-27-D8-97-EE     0 bps
Ethernet 2        Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2   15 Up      08-00-27-43-7D-59     1 Gbps
Ethernet         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter     12 Up      08-00-27-8F-EC-5E     1 Gbps


IP seadistuse info annab Get-NetIPConfiguration

PS C:\> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias    : Ethernet 2
InterfaceIndex    : 15
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name    : Unidentified network
IPv4Address      : 169.254.191.114
IPv6DefaultGateway  :
IPv4DefaultGateway  :
DNSServer       : fec0:0:0:ffff::1
            fec0:0:0:ffff::2
            fec0:0:0:ffff::3

InterfaceAlias    : Ethernet
InterfaceIndex    : 12
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name    : Network 2
IPv4Address      : 10.0.2.15
IPv6DefaultGateway  :
IPv4DefaultGateway  : 10.0.2.2
DNSServer       : 10.59.1.1

InterfaceAlias    : Ethernet 3
InterfaceIndex    : 16
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
NetAdapter.Status   : Disconnected


Võrguseadme sisse ja välja lülitamine

Võrguseadmeid lülitavad käsud Enable-NetAdapter ja Disable-NetAdapter. Mõlemale käsule võib argumendina järgi anda võrguseadme nime. Kui seda ei tehta, siis küsitakse seda interaktiivselt.

PS C:\> Disable-NetAdapter "Ethernet 2" -Confirm:$false
PS C:\> Enable-NetAdapter

cmdlet Enable-NetAdapter at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Name[0]: ethernet 2
Name[1]:
PS C:\>


Võrguseadme IP määramine

Võrguseadmele määrab staatilise IP aadressi koos lisaparameetritega New-NetIPAddress. [5]

PS C:\> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet 2" -IPAddress 192.168.100.100 -DefaultGateway 192.168.100.1 -PrefixLength 24
 • InterfaceAlias' on võrguseadme nimi. Kui nimi sisaldab tühikuid, siis tuleb nimi panna jutumärkide vahele.
 • IPAddress on määratav IP aadress
 • DefaultGateway on võrgusegmendi lüüs
 • PrefixLength on võrgumask bittides (0-32), sisevõrkudes üsna tihti 24.


Staatilise IP aadressi ja võrgumaski kustutamiseks tuleb kasutada käsku Remove-NetIPAddress

PS C:\> Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet 2" -Confirm:$false

Võrgulüüsi aadressi (Default Gateway) kustutame eraldi käsuga Remove-NetRoute.

PS C:\> Remove-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet 2" -DestinationPrefix 0.0.0.0/0 -Confirm:$false


Dünaamilise aadressi hankimiseks tuleb lubada DHCP

PS C:\> Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet 2" -Dhcp Enabled


Nimeserverite määramine

Nimeserverid määratakse käsuga Set-DnsClientServerAddress. Komaga eraldades saab sobiva hulga nimeservereid määrata. [6]

PS C:\> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Ethernet 2” -ServerAddresses 192.168.0.1, 192.168.0.2

Kustutada saab nimeserverite aadressid sama käsuga, oluline on argument -ResetServerAddresses

PS C:\> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Ethernet 2” -ResetServerAddresses


Nimelahenduse vaikimisi domeenide nimekirja sisestatakse käsuga Set-DnsClientGlobalSetting. Nimekirja saab tühjendada, kui argumendiks anda tühi list @()

PS C:\> Set-DnsClientGlobalSetting -SuffixSearchList @("itcollege.ee", "sise.itcollege.ee")

Nimelahenduse vaikimisi domeeninime saab ka võrguseadme kaupa määrata.

PS C:\> Set-DnsClient -InterfaceAlias "Ethernet 2" -ConnectionSpecificSuffix "itcollege.ee"


Kokkuvõte

Olen ise pikaajaline Linuxi kasutaja ja töötan suurema osa ajast käsureal. Kõrvutades Windowsi ja Linuxi võimekust automatiseerida administreerimist käsurea abil ei jää Powershell näiteks Bash'le sugugi alla, lisades samas mõned huvitavad võimalused, näiteks objektide edasi andmine järgmisele käsule, võrreldes lihtsalt väljundvoogude edasi suunamisega Bash'is.


Viited kasutatud materjalile

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh847889.aspx

http://blogs.technet.com/b/danstolts/archive/2012/01/31/using-powershell-to-get-or-set-networkadapterconfiguration-view-and-change-network-settings-including-dhcp-dns-ip-address-and-more-dynamic-and-static-step-by-step.aspx

http://www.thomasmaurer.ch/2012/04/replace-netsh-with-windows-powershell-basic-network-cmdlets/


Autor

Henri Kaukver

Rühm: AK21