Adduser & useradd

From EIK wiki

Sissejuhatus

Referaat annab ülevaate useradd ja adduseri võimalustest kasutajate operatsioonisüsteemi lisamiseks. Koostamisel on kasutatud Ubuntu operatsioonisüsteemi ning tuleb arvestada, et toodud näited töötavad Debian/Ubuntu kasutavatel arvutitel. See tuleneb sellest, et erinevatel linuxi distributsioonidel on erinev adduseri tähendus. Antud juhul on tegemist skriptiga, mis kasutab useraddi, aga on ka versioone, kus adduser vaid viitab useraddile. Käskude useradd ja adduser kasutamiseks peab olema juurkasutaja õigustega. Referaadis eeldan käsurea kasutamise oskust.


USERADD

Useradd on tööriist kasutajate lisamiseks. Debianil põhinevatel süsteemidel soovitatakse kasutada adduserit. Useraddi kasutades tuleb peale kasutaja loomist eraldi lisada loodud kasutajale paroolid. Käsurealt on võimalik otse kasutajale parool määrata võtme -p abil, aga see peab olema krüpteeritud. Useradd loob uuele kasutajale grupi ja kodukataloogi ning lisab sinna /etc/skel olevad failid. Useraddiga on võimalik määrata kasutajale shelli.

Võtmed

Süntaks 
useradd [võtmed] KASUTAJA
-c Kommentaari lisamiseks. Peamiselt kasutatakse kasutaja täisnime jaoks.
-d Kasutaja kodukataloogi loomiseks.
-D Väljastab useradd vaikimisi konfiguratsiooni.
-g Uue kasutaja grupi nimi või number. Grupp peab eelnevalt olemas olema. Grupi number peab viitama olemasolevale grupile.
-G Uuele kasutajale lisa gruppide lisamiseks.
-k Kasuta alternatiivina /etc/skel kataloogi asemel.
-m Loob kasutajale kodukataloogi.
-s Määra kasutajale shell.

Kõiki võtmeid on võimalik näha sisestades käsurealt man useradd.

Näited:

useradd -m test

Loodi kasutaja nimega test ja kodukataloog /home/test. Ilma võtmeta -m kataloogi ei tehta. Loodi grupp test ja lisati kasutaja.

useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no

Käsk useradd -D väljastab useradd vaikimisi seadistused, mis kasutajale määratakse nagu shelli (/bin/sh), kodukataloogi asukoha (/home) ja kodukataloogi vaikimisi seadistuse (/etc/skel).

useradd -m -k /home/student -s /bin/bash test

Loodi kasutaja test, shelliks määrati bash ning kodukataloog tehti /home/student kataloogi järgi.

useradd -m -G audio,admin test

Loodud kasutaja test on lisaks grupile test lisatud ka gruppidesse audio ja admin (grupid millesse kasutaja lisatakse peavad süsteemis olemas olema).


ADDUSER

Debian ja Ubuntu süsteemides on adduser Perli skript, mis kasutab useraddi ja teisi vahendeid nagu passwd kasutajate loomiseks ja lisamiseks gruppidesse. Adduseri konfiguratsioon asub vaikimisi /etc/adduser.conf failis ning see määrab loodava kasutaja algsed parameetrid nagu kasutatava shelli (DSHELL=/bin/bash) ja kodukataloogi loomise aluse (SKEL=/etc/skel). Adduserit kasutades küsitakse kohe uuele kasutajale parooli ning antakse võimalus lisada kasutaja kohta informatsiooni. Näidete juures kasutati adduser versiooni 3.112ubuntu1.

Võtmed

Süntaks 
adduser [võtmed] KASUTAJA
--home Uue kasutaja kodukataloog. Kasutatakse vaikimisi konfigureeritud kodukataloogi asemel.
--shell Määra kasutajale shell, mis erineb vaikimisi konfiguratsioonist.
--ingroup Lisa uus kasutaja vaikimisi määratud gruppi asemel teise gruppi.
--quiet Ei väljasta informatiivseid sõnumeid, väljastab ainult hoiatusi ja vea teateid.
--help Näitab lühikest juhendit.
--version Väljastab adduseri versiooni.

Kõiki võtmeid on võimalik näha sisestades käsurealt man adduser.

Näited:

adduser test
Adding user `test' ...
Adding new group `test' (1011) ...
Adding new user `test' (1002) with group `test' ...
Creating home directory `/home/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []:    
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] y

Loodi kasutaja nimega test ja kodukataloog /home/test. Loodi grupp test ja lisati kasutaja. Küsiti kasutajale parool ning anti võimalus lisa informatsiooni lisamiseks. Lõpetuseks küsiti kinnitust.

adduser --ingroup admin --shell /bin/sh test
Adding user `test' ...
Adding new user `test' (1002) with group `admin' ...
Creating home directory `/home/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] y

Luuakse kasutaja test ja lisatakse ta gruppi admin ning shelliks määratakse /bin/sh

adduser --disabled-login --quiet --home /home/123 test
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] y

Loodud kasutajal test on kodukataloogiks /home/123 ja parooli ei ole määratud. Kasutaja loomise ajal ei edastatud informatsiooni protsessist.

adduser test audio
Adding user `test' to group `audio' ...
Adding user test to group audio
Done.

Kasutaja test lisati gruppi audio. Nii kasutaja kui grupp peavad süsteemis olemas olema.


Kasutatud materjalid

Käsurealt

man useradd
man adduser

http://www.go2linux.org/useradd-vs-adduser

http://www.go2linux.org/pics/other_files/adduser.txt


Autor

Toomas Rohumets A21