Fuser

From EIK wiki

Sissejuhatus

Antud artikkel on kirjutatud "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine" aine raames eesmärgiga anda ülevaade Linux/Unixi põhistes operatsioonisüsteemides kasutatavast käsust fuser. Fuser on hea abimees Linux süsteemi administreerimisel, kuna ta võimaldab uurida protsesse, mis mingit faili on avanud või mingit failisüsteemi kasutavad. Protsess on programmi töötav ehk aktiivne koopia. Samuti käsk fuser võimaldab tuvastada protsessi omanikku ja juurdepääsu liiki[1].


Fuser [2] ja võtmete kirjeldused [3]

# fuser [options] [file|socket]
# fuser [options] -SIGNAL [file|socket]
# fuser -l 

Mõned fuser võtmed:

 -a,--all       näitab kõik failid 
 -i,--interactive   küsib kinnitust enne protsessi tapmist (ei toimi ilma -k)
 -k,--kill       tapab protsessi, mis kasutab antud faili
 -l,--list-signals   näitab kõik teadaolevad signaalide nimed
 -m NAME, --mount NAME NAME nõuab failinimi. Võti-m näitab kõik protsessid, mis on   
            failisüsteemis (kuhu kuulub NAME fail) faile avanud. 
 -u,--user       näitab protssesi omanikku
 -v,--verbose     kirjeldab protsessi detailselt
 -w,--writeonly    tapab ainult kirjutamisõigusega protsesse
 -V,--version     kuvab versiooni infot

Täpsemat infot fuser parameetrite kohta leiad terminalist käsuga:

$ man fuser

Mõned näited

Kui kasutad fuser tavakasutajana, siis reeglina näed ainult neid protsesse, mis on sinu kodukataloogis faile avanud. Kui fuser kasutada root kasutaja (superuser) õigustega, siis saad uurida ka neid protsesse, mis on teiste kasutajate kodukataloogides faile avanud [4].

Sisestades terminali fuser käsku ilma täiendava parameetrita kuvatakse kasutajale protsesside ID-id, mis kasutavad tema töökausta (vt. Joonis 1).[5]

$ fuser .
Joonis 1. Protsessid

Numbrid tähistavad protsessi ID. Nägu näha jooniselt 1 iga protsessi ID-le järgneb täht, mis näitab kuidas antud protsess kasutab faili, teiste sõnadega täht iseloomustab juurdepääsu liiki [6].


Täht Seletus
c tähendab et protsess kasutab faili kui aktiivset kausta
e tähendab et protsess kasutab faili kui .exe fail
r tähendab et protsess kasutab faili kui root kausta.
s tähendab et protsess kasutab faili kui jagatud teeki


Võti -v,--verbose

Võti -v kirjeldab detailselt protsesse, mis mingit faili on avanud või mingit failisüsteemi kasutavad.

$ fuser -v .

Nagu näidatud allpool, terminalis kuvatakse töökausta nimi, kasutaja nimi, protsessi id (PID), juurdepääsu liik (ACCESS) ja protsessi nimi [7].

root@exampleuser-X55CR:~# fuser -v .
           USER    PID ACCESS COMMAND
/root:        root    3378 ..c.. vim
           root    3398 ..c.. bash
           root    3449 ..c.. bash
           root   19370 ..c.. bash
root@exampleuser-X55CR:~#

Nii näiteks saab teada kogu info protsseside kohta, mis kasutavad sinu töökausta.

Võti -k

Fuser abil saab mitte ainult uurida protsesse, vaid ka tappa neid. Selleks tuleb kasutada fuser käsklust võtmega -k. Võti -k saadab SIGKILL signaali protsessidele. Ainult ruut õigustega kasutaja saab tappa protssesi, mille omanikuks on teine kasutaja. [8]

Allpool on näidatud, kuidas fuser abil saab ära tappa protsessi, mis on avanud konkreetse faili. [9]

$ fuser -v -k socket_serv
           USER    PID ACCESS COMMAND
socket_serv:     himanshu  4334 ...e.  socket_serv

Siin on kasutatud võti -k et ära tappa protssesi, mis on avanud faili "socket_serv".

Võti -k ja -i [10]

Võti -k kasutatakse, kui vaja tappa protsessi, mis kasutab failisüsteemi. Selleks, et vältida kogemata protsessi tapmist, tasub kasutada lisaks ka parameeter -i. Kui kasutatakse mõlemad võtid („-k” ja „-i” ), siis enne protsessi tapmist küsitakse kasutaja käest kinnitust.

$ fuser -v -k -i socket_serv
           USER        PID ACCESS COMMAND
socket_serv:         himanshu   5643 ...e.   socket_serv
Kill process 5643 ? (y/N) y

Kasutades parameetrid -k and -i kasutaja saab oma valikul tappa protsessi, mis on mingit faili avanud.

Võti -n [11]

Võtme -n abil saab uurida protsesse, mis kasutavad TCP/UDP pordid.

# fuser -v -n tcp 2345
                     USER        PID ACCESS COMMAND
2345/tcp:            fiber    22927 F.... h_socket.pl

Näeme et protsess, mis kasutab TCP pordi 2345, on avanud kirjutamisõigusega faili.

Võti -m [12]

Võti -m aitab leida kõik protsessid, mis kasutavad failisüsteemi, kuhu NAME fail kuulub. Võti -m on hea abivahend, kui soovid teada saada, mis protsessid on vaja ära tappa. Terminalisse sisestakse käsk fuser - m koos faili nimega.

root@exampleuser-X55CR:~# fuser -v -m example.txt 
           USER    PID ACCESS COMMAND
/root/example.txt:  root   kernel mount /
           root     1 Frce. init
           root     2 .rc.. kthreadd
           root     3 .rc.. ksoftirqd/0
           root     6 .rc.. migration/0
           root     7 .rc.. watchdog/0
          [...]

Võti -m, koos võtmega -v tagastab detailselt kirjeldust kõikide protsesside kohta, mis kasutavad failisüsteemi,kuhu kuulub fail nimega example.txt .


Võti -u [13]

Võtme -u abil saab tuvastada protsessi omaniku kasutajanimi, mis on avanud faili või kasutab konkreetse failisüsteemi.

# fuser -v -u -m /zp_1
           USER    PID ACCESS COMMAND
/zp_1:        root    7239 F.... (root)java
           root   14293 F.... (root)java

Antud juhul zp_1 on faili nimi. Võti -v kuvab protsseside ID-id ning juurdepääsu liiki. Viimases veerus võtmega -u abil saab näha protsessi omaniku kasutajanimi, mis antud faili on avanud.


Võti -l

Käsklus fuser on abiks kui soovid saata erinevaid signaale protsessidele. Võtme -l abil saab uurida mis signaalid on võimalik kasutada fuser käsklusega. Näiteks kasutades fuser võtmega -k, protsessidele saadetakse KILL signaal.

root@exampleuser-X55CR:~# fuser -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT IOT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2 PIPE ALRM TERM
STKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH IO PWR SYS
UNUSED

Sisestades terminali fuser käsklust võtmega -l, saad näha kõik võimalikud signaalid, mida võib fuser käsuga kasutada protsesside haldamiseks.

Kokkuvõtte

Protsesside haldamine on Linux süsteemi administreerimisel üks olulisematest osadest. See hõlmab protsesside monitooringu, signaalide saatmist protsessile ning protsesside prioriteetide määramist. Selleks et edukalt hallata kõiki operatsioonisüsteemis töötavaid protsesse ehk programme, on abiks erinevad käsklused(näiteks top, ps, pgrep, kill), sealhulgas on ka fuser käsk, mis on käsitletud antud artiklis.


Autor

Polina Popova
AK21
november 2016


Kasutatud kirjandus

Artikli kirjutamisel on kasutatud järgmised allikad: