Kill

From ICO wiki

Kill on käsk, mida kasutatakse protsesside ning ka tööde "tapmiseks" ehk sulgemiseks UNIX-i ning UNIX-i laadsetes operatsioonisüsteemides.


Sissejuhatus

Kill saadab spetsifitseeritud protsessile signaali, mis nõuab talt sulgemist. Tapmissignaale, mida saab protsessile saata, on erinevaid, mõni laseb protsessil oma tegevuse lõpetada ning salvestada, mõni lõpetab protsessi tegevuse koheselt. Protsesse, millele signaal saadetakse, identifitseeritakse kas protsessitabelis ps olevas pid (protsessi identifikaator) või kasutaja tööde tabelis (nähtav käsuga jobs) oleva numbri järgi. Protsesse saavad tappa kas neid omavad kasutajad või superkasutaja.

Kuidas see toimib

Teatud juhtudel on vaja kasutajal sulgeda mingi protsess manuaalselt. Tavapärane olukord, kus kill käsku on vaja kasutada on näiteks juhul, kui protsessor on ülekoormatud töödest, kuigi tänapäevaste arvutitega on see vähem probleemiks. On ka protsesse, mis ühel või teisel põhjusel ise ei sulgu, neid nimetatakse zombie protsessideks. Programmi sulgemine kill käsuga toimib nii: programmile saadetakse signaal (nagu mainitud, siis signaale on erinevaid), mis palub tal oma tegevused lõpetada. Programmile võib olla kodeeritud, sisse handler, mis oskab toimetada edasi selle konkreetse signaali puhul, selleks toiminguks võib olla informatsiooni salvestamine ning siis enda sulgemine. Osadele signaalidele ei saa handlerit olla, näiteks kill -9 ehk SIGTERM tapab protsessi viivituseta seega tasuks sellega ettevaatlik olla. Samas kui programmil puudub funktsioon, kuidas tegeleda mingi konkreetse signaaliga, kuulub ta kohesele sulgemisele.

Käsud

Süntaks:

kill [-s signaali nimi] [-n signaali number] [-signaali nimi] %töönumber või pid
kill -l [exit_status]

Igale signaalile vastab mingi number, mida saab kill käsuga välja kutsuda. Signaalide ja nende funktsioonide kohta leiab rohkem infot signal manuaalist. Selleks, et kutsuda välja mingi signaal mingi protsessi suhtes, tuleb sisestada võtmeks signaali number või signaali nimi.

SIGTERM on käsk, mis lubab programmil enne oma toimetused lõpetada ning alles siis sulguda. Kuid programmi händler võib olla tehtud ka niimoodi, et käsku hoopis eiratakse. Selle käsu edastamiseks on neli erinevat võimalust.

Protsessi 1234 tapmine SIGTERM käsuga:

kill -15 1234
kill -term 1234
kill -s term 1234
kill 1234

Viimasest järeldub, et kui parameetreid mitte lisada rakendatakse Kill käsu puhul vaikimisi SIGTERM signaal.


SIGKILL on käsk, mis sunnib programmi koheselt sulguma. Selle käsu edastamiseks on kolm erinevat võimalust.

Protsessi 1234 tapmine SIGKILL käsuga:

kill -9 1234
kill -kill 1234
kill -s kill 1234


Et näha kõiki signaale tuleb trükkida:

kill -l

Näited

Protsesside tapmine

Oletame, et meil on hangunud programm nimega Less. Protsessile tapmiskäsu saatmiseks peab teadma protsessi PID numbrit. Kasutaja protsessitabel (mitte kogu süsteemi oma) saame käsuga:

#ps
 PID TTY     TIME CMD
 1550 tty1   00:00:00 login
 1788 tty1   00:00:00 sudo
 1789 tty1   00:00:00 bash
 1869 tty1   00:00:00 man
 1875 tty1   00:00:00 pager
 1880 tty1   00:00:00 man
 1881 tty1   00:00:00 less
 1890 tty1   00:00:00 col
 1905 tty1   00:00:00 ps

Siit näeme, et protsessi Less pid on 1881.

Protsessi 1881 tapmine:

kill 1881

Tööde tapmine

Töö tapmiseks tuleb teada töönumbrit, mida soovitakse tappa. Töö numbri leiab tööde nimekirjast, mida näeb käsuga:

#jobs
[1]  Stopped         man less | less
[2]- Stopped         nano test.txt
[3]+ Stopped         top

Selleks, et tappa töö tuleb lisada käsklusesse kill protsendimärk tapetava töö numbri ette:

kill %3

Viimase tahaplaanile surutud töö saab tappa käsuga:

kill %%

Kasutatud kirjandus

http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl_kill.htm

http://www.linuxjournal.com/article/1332

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_kill.htm

Autor

Robert Pärn A21