Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2011

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

Eesmärk

Saada praktiline kogemus hajussüsteemide ehitamisest XML veebiteenus ja vastava kliendi loomise abil ning süvendada meeskonnatööoskust. Kaugem eesmärk on loomulikult hinne :).

Reeglid

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendused (soovitavalt vähemalt kaks)endaloodud veebiteenusele

Ühte projektimeeskonda kuulub 3..5 tudengit ning ühel teemal teostab projekti üks või mitu meeskonda.

Töö käiku kajastatakse http://wiki.itcollege.ee keskkonnas. Wikilehe täitmise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest.

Tähtajad

(Muudetud 7.04.2011)

 • Teema ning meeskonna koosseis peab olema õppejõuga kooskõlastatud hiljemalt 21. veebruar 2011.
 • XML fail
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 27. veebruar 2011.
  • Arvamused XML-failide kohta peavad tehtud olema 4. märts 2011
 • Veebiteenus
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 17. aprill 2011.
  • Arvamused veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 24. aprill 2011
  • Veebiteenus tuleb esitleda!
 • Klientrakendused
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 7. mai 2011.
  • Arvamused veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 14. mai 2011
  • Klientrakendused tuleb esitleda!
 • Meeskonna kokkuvõttev aruanne
  • Meeskonnatöö kokkuvõttev aruanne peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 8.mai 2011
  • Arvamused Meeskonnatöö kokkuvõtva aruande ja esitluse kohta tuleb esitada hiljemalt päev enne eksamit
  • Meeskonna kokkuvõttev aruanne ja töö lõplik tulemus tuleb esitleda!

Hindamine

Üldised kriteeriumid

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud.

Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Maksimumtulemuse annab (vähemalr 4/7):

 • Majanduslik mõtlemine (kas loodav teenus ja rakendused oleks kasutatav ka ärilistel eesmärkidel)
 • Mobiilrakendused
 • Kogukondade kaasamine
 • AJAX / Silverlight
 • Kasutajamugavus
 • Läbimõeldud töökorraldus
 • Lisavõimaluste realiseerimine (vt näidisteemad)


XML andmefail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

Veebiteenus

Loodav veebiteenus peab võimaldama:

 • Teenuse pakkumist
 • Teenuse kasutajate tuvastamist ning haldamist
 • Teenuse kasutajate ja kasutusstatistika üle arve pidamist kasutajate lõikes

Soovitav on luua teenus (FE) ja teenuse seadistamiseks ning kasutajate haldamiseks mõeldud rakendus (BE).

Klientrakendus

Klientrakendus mõnele olemasolevale veebiteenusele, võib olla teostatud veebirakendusena, Silverlight, WPF või vormirakendusena.

Variant1: teha klientrakendus enda loodud veebiteenusele

Variant2: teha klientrakendus mõnele levinud veebiteenusele. Näiteks:

Konsultatsioonid

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma
töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida
õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel +372 56 957 000 või heiki.tahis [ät] eesti.ee
(teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2010 kevad

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendus mõnele olemasolevale või endaloodud veebiteenusele


Näidisteemad

Nimede pakkumise teenus

Mõte selles, et luua nimede baas, mille abil pakkuda rakenduse loojale sobiva algusega nimesid. Reaalne rakendus: autocompleter tarvis teenuse pakkumine

Ülesanne

Luua sobiva alguse järgi nimede pakkumise teenus:

 • alates kahetähelisetest algustest pakkuda sobivad nimesid
 • luua võimalus kasutajatel nimesid lisada
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua kontroll, et nimi lisatakse baasi alles siis, kui seda nime on pakkunud vähemalt kaks erinevat kasutajat
 • luua roll-back'i võimalus juhuks, kui mõni kasutaja on tegelenud spämmimisega

Külastusstatistika teenus

Mõte selles, et pakkuda teenust, kus kasutajal on võimalik registreerida külastused ning küsida oma külastusstatistikat.

Ülesanne

Luua külastusstatistika teenus:

 • kasutaja saab teenuses registreerida külastusi
 • kasutaja saab küsida külastusstatistikat päevade/kuude/kogu perioodi lõikes
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus registreerida alamlehtede külastusstatistikat
 • luua võimalus külastusstatistikale lisaparameetrite lisamiseks (ip aadress, sirviku versioon jne)

Telefoniraamatu teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada kontakte ja nende seast otsida

Ülesanne

Luua telefoniraamatu teenus:

 • kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada
 • kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus kasutajatel oma kontaktibaase omavahel jagada
 • luua võimalus pakkuda kontaktibaasis leiduvate nimede järgi sobivaid nimesid

RSS voogude kogumise ja uudiste kuvamise teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada talle huvipakkuvaid RSS vooge ja nendelt voogudelt uudiseid lugeda

Ülesanne

Luua RSS voogude haldusteenus:

 • kasutaja saab teenuses RSS vooge lisada ja kustudada
 • kasutaja saab pärida talle huvipakkuvate voogude viimaseid uudiseid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus kasutajatel erinevaid vooge grupeerida
 • luua võimalus voogudes leiduvate uudiste puhverdamiseks (voogude lugemine võtab enamasti üsna palju aega)

Meeskonnad 2011

Meeskond "H2"

Teema

IT-Koviku menüü. Mõned eesmärkidest: Parendada IT-Kohviku menüüsüsteemi, et menüüsse saaks lisada ka karniiri valiku, mis praegusel juhul on menüüst puudu ning ka visuaalselt ebatäielik. Hetkemenüü ning hinnad ja lahtioleku ajad võiksid olla jälgitavad võrguühendust eviva mobiilseadme ekraanilt. Valikute eelteadmine võiks hoida kokku klientide aega, näiteks kohvikusse mitteilmumise näol, võimaldades teistele, huvitatud klientidele, kiiremat teenindust. Või, see sama eelteadmine, võimaldab klientidel teha teadlik valik ostetava toote osas juba enne kohvikusse jõudmist, jällegi kiirendades teenindamist ning põhimõtteliselt suurendades käivet. Hindade kuvamine paralleelselt, nii eurodes kui ka kroonides, oleks teostatav automaatselt, senikaua kuni paraleelhinnad on nõutavad. Mobiilseadmete jaoks võiks kuvamisel olla valik - kas näidata ka kroonihinnad või mitte (paraleelhinnad võib olla häirivaks infomüraks). Teostamine on planeeriud luues erinevatele mobiilplatformidele klientrakendused menüü vaatamiseks ja hinnangute andmiseks. Kui projekt edukaks osutub, saab seda tulevikus laiendada.

Liikmed

 • Mailis Toompuu
 • Henri Kroosmann
 • Heiki Tamm

Meeskond "FoodWars"

Teema

Uus elektrooniline süsteem sööklas menüüde haldamiseks ja nende kohta tagasiside saamiseks.

Liikmed

 • Kristjan Stolin
 • Ilmar Telga
 • Rauno Rüga
 • Lauri Kermas

Meeskond "C terav"

Teema

Loengus pakutud söökla menüüde süsteem

Liikmed

 • Madis Sarv
 • Siim Sarv
 • Jaanus Vallmann

Meeskond "Hungry Student Food Board"

Teema

Sööklate menüüde süsteem, with Facebook. OMG

Liikmed

 • Jaan Kruusma
 • Taavi Ilves
 • Tanel Liiv
 • Indrek Kruuser

Meeskond "Tyhik"

A
Kino Kinos esileht

Teema

Kino ajakava süsteem.

Liikmed

 • Seda Sahradyan
 • Kert Suvi
 • Allar Anijago
 • Helen Muidik
 • Madis Kõosaar
 • Jana Mrots

Meeskond "Tact"

Teema

Telefoniraamat koos Facebooki, Google, Twitter integratsiooniga. Front end HTML5-s

Liikmed

 • Mihkel Sokk
 • Martin Lensment
 • Jaak Lehtsalu

Meeskond "ASP-tastic"

Teema

Treeningpäevik netis

Liikmed

 • Indrek Kõue
 • Taivo Türnpu
 • Jarko Kaskmaa

Meeskond Tool

Teema

Lumelaua valimise abiline

Liikmed

 • Kaju, Erik
 • Männiste, Reigo
 • Sikk, Miina
 • Tamm, Indrek


Meeskond "Nämm-nämm"

Teema

Süsteem kohvikute ja seal pakutavate toitude registreerimiseks

Liikmed

 • Joosep Ilves
 • Kaspar Kallasmaa
 • Siim Aaver

Meeskond "GAP"

Teema

Veebipoe laadne rakendus. Teenus millelt saab küsida/sisestada kaupu.

Liikmed

 • Peeter Paan
 • Andrus Reedla
 • Priit Siimo

Meeskond "Meeskond"

Teema

Kohvik

Liikmed

 • Keito Arula
 • Raido Hallop
 • Lauri Keel

Meeskond "Sepad"

Teema

XML voogude kogumine

Liikmed

 • Sander Baikov
 • Karl Männil
 • Madis Sildaru
 • Toomas Soha

Õhtuõppe meeskonnad 2011

Meeskond "Kujuneb"

Teema

Muusikaplaatide tootekataloog

Liikmed

 • Rauno Väli
 • Andreas Lea
 • Erik Peinar

Meeskond "Head isu"

Teema

söökla/kohvik

Liikmed

 • Liisa Viljaste (Lember)
 • Kalev Paju
 • Elvin Risti
 • Katri Pokats