Munin

From EIK wiki

Sissejuhatus

Munin on monitoorimise tarkvara, millega on võimalik näha graafiliselt arvuti ressursi kasutamist. Munin kasutamisega on võimalik lihtsalt monitoorida arvuti jõudlust, võrgundust ja rakendusi. Lisaks on võimalik juurde kirjutada mitmeid erinevaid pluginaid. Munin kasutab master/node arhidektuuri, mis tähendab seda, et master (server) ühendab mingi kindla intervalli järgi kõikide node'dega(klientidega). Seejärel salvestab andmed RRD faili ja vajadusel uuendab graafikuid.


Paigaldus

Kasutan Munin 1.4.5 versiooni ja ubuntu 10.10 operatsioonisüsteemi ning paigaldan tarkvara ühte arvutisse. Artikli lugejalt eeldatakse käsurea tundmist.

Enne installeerimist tuleb uuendada tarkavara nimekirja

sudo apt-get update

Ühe arvuti monitoorimiseks tuleb installeerida server ja klient

sudo apt-get install munin munin-node

Konfigureerimine

Konfigureerimis failid asuvad kataloogis /etc/munin. Tuleb avada fail munin.conf

gedit /etc/munin/munin.conf

munin.conf failis tuleb ära võtta kommenteerimis märgid järgnevatelt ridadelt:

dbdir /var/lib/munin
htmldir /var/cache/munin/www
logdir /var/log/munin
rundir /var/run/munin

Kui muudatused on tehtud, siis saab monitoorimis tarkvara käsurealt käivitada:

firefox /var/cache/munin/www/index.html

või veebibrauseri aadressiribale kirjutada:

/var/cache/munin/www/index.html

Avanevas veebibrauseris tuleb ette monitoorimis tarkvara Munin avaleht

Munin.png

Vaikimis joonistatake graafikud järgmistest teenustest:

 • disk
 • munin
 • networ
 • printing
 • proccesses
 • sensors
 • system

Vaikimisi muudetakse graafikuid 5 minutilise intarvalliga. Graafikute uuendamise intervalli on võimalik muuta cron.d kataloogis asuvas munin failis.

sudo gedit /etc/cron.d/munin

munin faili sisu:

#
# cron-jobs for munin
#

MAILTO=root

*/5 * * * *   munin if [ -x /usr/bin/munin-cron ]; then /usr/bin/munin-cron; fi
14 10 * * *   munin if [ -x /usr/share/munin/munin-limits ]; then /usr/share/munin/munin-limits --force --contact nagios --contact old-nagios; fi

*/5 muutmisel saadakse uus intervalli aeg. Näiteks */20 korral on intervall 20 minutit.

Pluginad

Munin tarkvaral on kaasas palju erinevaid pluginaid. Need asuvad kaustas /usr/share/munin/plugins ja mõned neist on lingitud kausta /etc/munin/plugins. Hetkel kasutatavate pluginate vaatamiseks tuleb kirjutada:

ls /etc/munin/plugins

ja kõikide saadaval olevate pluginate vaatamiseks

ls /usr/share/munin/plugins

Munin-node'il on pluginate kontollimiseks ka teine võimalus:

munin-node-configure

Tulemuseks on nimekiri, kus on näha, kas plugin on kasutusel või mitte. Et teada saada, kas mingi kindel plugin on kasutatav, tuleb sisestada käsk

NB!! Enne käsu sisestamist tuleb minna plugina kataloogi!
/usr/share/munin/plugins$ 
ja siis sisestada
./plugina_nimi autoconf

Tulemuseks on yes - kui on võimalik plugin paigaldada või no - veateade, pluginat ei ole võimalik paigalada.

Näide:

/usr/share/munin/plugins$ ./apache_volume autoconf
yes

või

/usr/share/munin/plugins$ ./courier_mta_mailvolume autoconf
no (could not find executable)

muin-node-configure võib käima panna --suggest parameetriga. Sel juhul on tulemuseks tabel, kus on näha, millised pluginad ei ole paigaldatud, millised saab paigaldada ja millised on veateated.

munin-node-configure --suggest

Suggest.png

Plugina paigaldus

Plugina, mis ei ole veel paigaldatud aga mida on võimalik paigaldada, installerimiseks tuleb lisada link /etc/munin/plugins kataloogi.

sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/plugina_nimi /etc/munin/plugins/plugina_nimi

Plugina lisamiseks graafikule tuleb kataloogis /etc/munin/plugin-conf.d avada munin-node fail ja lisada sinna

[plugina_nimi]
user root

js siis teha munin-nodeile restart

sudo /etc/init.d/munin-node restart

Näide:

Plugina apache_volume paigaldus
1) Peab veenduma, kas pluginat on võimalik paigaldada 
/usr/share/munin/plugins$ ./apache_volume autoconf
yes
2) Lisada plugina link kataloogi /etc/munin/plugins 
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_volume /etc/munin/plugins/apache_volume
3) Plugina graafikule lisamiseks tuleb avada munin-node fail ja sinna lisada plugina informatsioon
sudo gedit/etc/munin/plugin-conf.d/munin-node
[apache_volume]
user root
4)tuleb teha munin-node'ile restart
sudo /etc/init.d/munin-node restart

Tulemus peaks olema järgmine:

Apache volume.png

Pluginate hoidla

Pluginaid on võimalik otsida ka Munin Exchange ametlikust hoidlast. Sobiva plugina paigaldamiseks tuleb kõigepealt plugin allalaadida ja kopeerida /etc/munin/plugins kataloogi ning seejärel lisada munin-node faili plugina nimi ja kasutaja:

[plugina_nimi]
user kasutaja_nimi

Peale faili muutmist tuleb munin-node'ile teha restart:

sudo /etc/init.d/munin-node restart

Tulemusena on lisatud monitoorimise tarkvarale uus plugin.

Plugina kirjutamine

Lihtne plugin, mis loeb kokku protsesside arvu ja joonistab sellest graafiku.

Plugina nimeks on Protsess

#!/bin/sh
if [ "$1" = "config" ]; then
  echo "graph_title Protsessi graafik"
  echo "graph_category Protsessid"
  echo "graph_info Graafik joonistatakse protsesside arvu jƤrgi"
  echo "protsess.label protsesside arv"
  echo "protsess.type GAUGE"
  exit 0
fi

echo -n "protsess.value "
ps -ef | wc -l
 • graph_title - graafiku pealkiri
 • graph_category - graafiku kategooria nimi
 • graph_info - graafiku kirjeldus
 • protsess.label - muutuja nimi
 • protsess.type - andmeallika tüüp
 • Protsesside tabeli väljastab ps -ef ja kõik read loeb kokku wc -l

Täielik nimekiri config atribuutidest.

Kui plugin on valmis, siis tuleb see kopeerida plugins kataloogi, lisada munin-node faili plugina andmed ja teha munin-node'ile restart.

Tulemus võiks olla selline:

Protsess.png

Kokkuvõte

Munin monitoorimise tarkvara kasutamine nõuab käsurea tundmist ning seega ei ole see tavakasutajale mõeldud. Kogenud kasutajal on võimalik väga lihtsalt juurde kirjutada pluginaid. Monitoorimise tarkvarasid on veel: Nagios, Zabbix. Täielik nimekiri.

Kasutatud kirjandus

Lingid

Autor

Ivar Ambos A22