Access Control List

From EIK wiki


Autor

2014/2015 Kadri Roasto AK21

2010 Arvi Alamaa

Sissejuhatus

Antud dokumendis kirjeldatakse Access Control Listi (ACL) ehk pääsupiiramisloendi kasutamist Linux operatsioonisüsteemis. Tegemist on laiendatud failiõigussüsteemiga. Traditsiooniliselt määratakse Linux süsteemi failisüsteemides kolme tüüpi õiguseid (read- lugemine, write- kirjutamine, execute- käivitamine) omanikule, grupile ja teistele kasutajatele. ACL võimaldab juurdepääsuõiguseid määrata paindlikumalt. Lisaks omanikule, grupile ja teistele saab ACL-is määrata õigused nimeliselt konkreetsele kasutajale või grupile. ACL käsklusi on võimalik kasutada nii juurkasutaja kui tavakasutaja õigustes. Alljärgneva dokumentatsiooni kasutamiseks on vajalik omada algteadmiseid UNIXi-laadsetest operatsioonisüsteemidest ja käsureast. Näidetes kasutatud ACL versioon on acl 2.2.52 -1.

Pääsupiiramisloendi kasutamine Linuxi failisüsteemides

ACL on kasutatav mitmes Linuxi failisüsteemis nt: EXT2, EXT3, EXT4, XFS, Btfrs, jne.

Peamiselt kasutatakse kahte käsku getfacl ja setfacl koos võtmetega.

Tavakasutaja saab laiendatud failiõigustesüsteemi ACL kasutada failide puhul, mille omanik ta on. Juurkasutaja saab laiendatud failiõigustesüsteemi ACL kasutada ka siis kui ta ei ole faili omanik. [1]

Käsu formaat

getfacl [võti] fail ...
setfacl [võti] { -m|-M|-x|-X ... } fail ...
Võtmete kirjeldusi

Mõlemal käsul on võimalik kasutada järgnevaid võtmeid:

-h --help käsu info
-v --version versiooni info

getfacl võtmeid

-a --access kuvab pääsupiiramisloendi


-c --omit-header kuvab pääsupiiramisloendi kommentaarideta (kuvab pääsupiiramisloendi ilma faili, omaniku ning grupi nimeta)
-n --numeric kuvab pääsupiiramisloendis kasutajate/gruppide numbrilised ID-d
-R --recursive kuvab ka alamkataloogide ACL kirjed

settfacl võtmeid

-m --modify=acl muudab kehtivaid ACL õiguste kirjeid failil
-M --modify-file=file muudab faili õigused vastavalt sellele, mida loeb õiguste kirjeid sisaldavast failist
-x --remove=acl eemaldab ACL õiguste kirjed faililt
-b --remove-all eemaldab kõik laiendatud õigused
--set määrab ACL õiguste kirjed failile, asendab kehtivad õigused

[2][3]

Näited

Näited on teostatud tavakasutaja õigustes, failidele, kus kasutaja on omanik. Näidetes on määratud õigused kasutades tähekombinatsioone: rwx; võib kasutada ka numbrilist õiguste määramist.

Näide 1
 • faili/kausta õiguste kuvamine
getfacl <faili/kausta_nimi>
 • Kuvame kausta nimega test õigused:
getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
group::rwx
other::r-x

Tulemuse esimesed kolm rida väljastavad kausta nime, omaniku ning grupi, järgnevad kolm rida näitavad kasutaja, grupi ja teiste õiguseid. See on minimaalne ACL. Hetkel ei ole kuvatud infot, mida ei saaks mõne põhikäsuga. Järgnevates näidetes on kasutatud sama käsku (getfacl test), et kuvada käskude tulemusi.

 • määrame konkreetsele kasutajale õigused
setfacl -m u:[kasutaja_nimi]:[õigused] <faili/kausta_nimi>
 • määrame kasutajale jaan õiguse vaadata ja muuta kausta nimega test:
setfacl -m u:jaan:rw- test
 • tulemus
getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
user:jaan:rw-
group::rwx
mask::rwx
other::r-x

Näeme, et pääsupiiramisloendisse on lisandunud kasutaja jaan õigustega vaadata ja muuta kausta test.

 • tulemus vaadatuna käsuga ls -l
drwxrwxr-x+ 2 mari mari 4096 dets 25 14:55 test

Näeme, et kausta test õiguste lõpus on märk "+", see näitab, et kasutusel on ACL.


Näide 2
 • määrame konkreetsele kasutajale ja konkreetsele grupile õigused
setfacl -m u:[kasutaja_nimi]:[õigused],g:[grupi_nimi]:[õigused] <kausta/faili_nimi>
 • lisame kasutajale toomas ja grupile tudengid õiguse vaadata ja muuta kausta test
setfacl -m u:toomas:rw-,g:tudengid:rw- test
 • tulemus
 getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
user:jaan:rw-
user:toomas:rw-
group::rwx
group:tudengid:rw-
mask::rwx
other::r-x

Näeme, et nii kasutaja toomas kui grupp tudengid on lisandunud pääsupiiramisloendisse. Ning nad on saanud õigused r ja w kaustale test.

Näide 3

Mida tähendab pääsupiiramisloendis olev mask? Maskiga on võimalik piirata ACLiga loodud kasutaja ja grupi õiguseid (omaniku õiguseid mask ei muuda). Mask määrab maksimaalsed õigused.

 • Anname kasutajale jaan ja grupile tudengid nii vaatamise, muutmise kui kausta sisenemise õigused, kuid maskile määrame ainult vaatamise õigused
setfacl -m u:jaan:rwx,g:tudengid:rwx test
setfacl -m mask::r-- test
 • tulemus
 getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
user:jaan:rwx			#effective:r--
user:toomas:rw-			#effective:r--
group::rwx			#effective:r--
group:tudengid:rwx		#effective:r--
mask::r--
other::r-x

Kuigi kasutaja jaan ja grupp tudengid said õigused: rwx, on maski tõttu neil ainult õigus:r. Samuti muutis mask ära varem toomasele ning omanik-grupile antud kehtivad õigused (effective).


Näide 4
 • ACL õiguste eemaldamine
setfacl -x u:[kasutaja_nimi] <kausta/faili_nimi]
 • eemaldame kasutajatele jaan ja toomas ACL-iga antud õigused
setfacl -x u:jaan,u:toomas test
 • tulemus
getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
group::rwx
group:tudengid:rwx
mask::rwx
other::r-x

Näeme, et jaani ja toomast ei ole enam pääsupiiramisloendis, küll aga on alles grupp tudengid

Näide 5

ACL õiguste täielik eemaldamine

setfacl -b <kausta/faili_nimi>
setfacl -b test
 • tulemus
 getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
group::rwx
other::r-x

Algne vaade on taastatud

Näide 6
 • määrame kaustale/ failile uued õigused
setfacl --set u::[õigused],g::[õigused],o::[õigused],u:[kasutaja_nimi]:[õigused] <kausta/faili_nimi>
 • määrame kaustale test uued õigused kasutades --set võtit. Antud võtit kasutades tuleb kindlasti määrata ka omaniku, grupi ning teiste õigused.
setfacl --set u::rwx,g::rw,o::-,u:jaan:r test
 • tulemus
getfacl test
# file: test
# owner: mari
# group: mari
user::rwx
user:jaan:r--
group::rw-
mask::rw-
other::---
Näide 7

Kui on vajalik kasutada sarnaseid õiguseid mitmel korral tasub töö lihtsustamiseks luua tekstifail, mis sisaldab ACL õiguste kirjeid. Nt võib faili sisu olla selline

user:jaan:rw-
user:toomas:rw-
group:tudengid:r--
mask::rw-
other::---
 • Failis kirjeldatud õiguste kasutamine
setfacl -M <fail_kus_on_õiguste_kirjeldus> <fail_millele_määran_õigused>
 • määran failis minu_acl kirjeldatud õigused failidele test1, test2, test3
setfacl -M minu_acl test*
 • tulemus
getfacl test1

# file: test1
# owner: mari
# group: mari
user::rw-
user:jaan:rw-
user:toomas:rw-
group::rw-
group:tudengid:r--
mask::rw-
other::---

Sama tulemus on ka test2 ja test3 vaates.

[1]

Faili liigutamine ja kopeerimine

 • mv käsklus säilitab ACL-iga määratud õigused alati kui see on võimalik, kui võimalus puudub, siis kuvatakse hoiatus
 • cp säilitab ACL õigused, kui seda kasutatakse koos võtmega -p, kui õiguste säilitamine ei ole võimalik kuvatakse hoiatus.

[4]

Kokkuvõte

ACL võimaldab paindlikumalt juurdepääsuõiguseid määrata ning lubab seda teha ka tavakasutajal. Lihtsustab tööd nt juhul kui tehakse ühist projekti ja projekti faile hoitakse ühe kasutaja kodukaustas. Võimaldab kodukausta omanikul määrata õigused teistele projektis osalevatele kasutajatele ilma juurkasutaja poole pöördumata.

Kasutatud kirjandus

 1. http://www.vanemery.com/Linux/ACL/linux-acl.html
 2. http://linux.die.net/man/1/getfacl
 3. http://linux.die.net/man/1/setfacl
 4. http://linux.die.net/man/5/acl