Difference between revisions of "Category:Programmeerimine CSharp keeles"

From ICO wiki
(Praktika)
Line 195: Line 195:
 
** VIDEO: Anders Hejlsberg - LINQ http://channel9.msdn.com/blogs/scobleizer/anders-hejlsberg-linq
 
** VIDEO: Anders Hejlsberg - LINQ http://channel9.msdn.com/blogs/scobleizer/anders-hejlsberg-linq
 
*** LINQPad http://www.linqpad.net/
 
*** LINQPad http://www.linqpad.net/
<youtube v=B0gD0NqbGHk />
+
<youtube>B0gD0NqbGHk</youtube>
  
 
<!--
 
<!--
Line 245: Line 245:
 
** http://www.phstudios.com/?q=node/16
 
** http://www.phstudios.com/?q=node/16
 
** http://www.phstudios.com/?q=node/49
 
** http://www.phstudios.com/?q=node/49
<youtube v=FFB8iTb2YXI />
+
<youtube>FFB8iTb2YXI</youtube>
  
 
===Praktika===
 
===Praktika===

Revision as of 14:12, 24 July 2015

Programmeerimine CSharp keeles KKK

Aine eesmärk ja tutvustus

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on arendada õppija meeskonnatöö ja programmeerimise oskuseid, andes vajalikud teadmised ja oskused .Net raamistiku baasil tarkvaraarenduseks väiksemas meeskonnas.


Õppeaines tegeletakse .Net raamistiku tehnoloogiate, C# programmeerimiskeele ning LINQ päringukeele abil rakenduste loomisega. Põhirõhk on .Net raamistiku, kui ühe levinuima arendusplatvormi tutvustamisel. Aine edukalt läbinud tudeng oskab töötada väiksemas meeskonnas ning luua kaasaegseid rakendusi kasutades .Net raamistikku kuuluvaid tehnoloogiad ja nende võimekusi.

Oodatavad õpiväljundid

  • Õppija teab ning oskab kirjeldada .Net raamistiku olemust ning peamisi tehnoloogiaid.
  • Õppija oskab koostada C# programmeerimiskeeles lihtsamaid rakendusi või suurema tarkvaralahenduse osiseid.
  • Õppija oskab lisamaterjale kasutades koostada LINQ päringukeeles päringuid ning kasutada vajadusel .Net raamistiku vahendeid leivnumate andmeallikate (XML, andembaasiserverid ning failid) poole pöördumiseks.
  • Õppija oskab töötada väiksemas meeskonnas.

Hinne ja selle kujunemine

Hinne kujuneb 55% ulatuses iseseisva tööna valminud projekti ja selle hindamisest saadud teadmiste ja oskuste kvaliteedi ning 45% ulatuses eksamitööna tehtud testi ja praktilise töö korrektsuse põhjal.

Eksamile pääsemise eelduseks on rühmatööna valminud projekti teostatuks arvestamine ning teise rühma töö hindamine. Maksimumtulemuse saavutamiseks peavad projektid olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub ka arendusprotsessi kirjeldus (rühmatöökorral peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel). Maksimumtulemuse üheks eelduseks on projekti erinevate alamosade esitamine õigeteks tähtaegadeks.

Eksamitöö koosneb valikvastustega testist ning lihtsast praktilisest ülesandest. Eksam loetakse sooritatuks, kui valikvastustega testis on vähemalt 51% õigeid vastuseid ning praktilise töö lähteülesanne on realiseeritud (lahendus töötab, kuid piirsituatsioonidega ei ole arvestatud ning esineb mõningaid vigu). Maksimumtulemuse saavutamiseks peab test olema sooritatud väheste vigadega ning praktiline töö teostatud veatult.


Konsultatsioonid

Konsultatsiooni jaoks ei ole eraldi aega, vaid see toimub õppejõuga kokkuleppel. Kontaktid selle kokkuleppmiseks: telefon 53 469 734, e-mail: mait.poska@itcollege.ee. Eelisatud variant on telefon. Samuti võib konsultatsiooniks ettepaneku teha telefonis.

Teemad

.Net raamistiku ja C# programmeerimiskeele tutvustus

Teooria


Praktika

Praktikum1: Väärtustüüpi muutujad CSharp programmeerimiskeeles


Andmetüübid, nende teisendused ja keerulisemad andmekollektsioonid

Teooria

Praktika

Graafika ja graafiline kasutajaliides

Teooria

Kursusel tegeletakse eelkõige Windows Presentation Foundation tehnoloogiaga.

Windows Presentation Foundation

Windows Forms

Videod

Praktika

Failisüsteem ja sisend-väljund

Teooria

Praktika

Serialiseerimine ja vood

Teooria

Praktika

Töö andmeallikatega ja päringukeel LINQ

Teooria


LINQ to SQL (Part 8 - Executing Custom SQL Expressions) http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/08/27/linq-to-sql-part-8-executing-custom-sql-expressions.aspx

Praktika

Rakenduste domeenid ja teenused

Mitmelõimelised rakendused

Rakenduste jõudlus

Rakenduste ja andmete turvamine

.Net platvormi võimekuse laiendamine

Koodiüksuste koostalitusvõime ja ristkasutus

Rakenduste pakendamine

Mängude loomise platvorm XNA

Teooria

NB! Tänasel päeval on XNA vananenud tehnoloogia, kuid kuna paljud tunnevad selle vastu huvi, jätan viited alles. Alternatiivina soovitan uurida näiteks Unityt


Praktika

Arhiiv

2011

Videoloengud

Praktikumid

Meeskonnad 2011

2010

Videoloengud

Praktikumid

Programmeerimine CSharp keeles: 2010 sügis, päevaõppe kokkuvõtted