Category:Andmesalvestustehnoloogiad

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Ainekaart

ICA0006 ainekaart | ÕIS

Eesmärk

Õppeaine eesmärk on tutvustada erinevaid andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiate põhialuseid. Aine käigus õpib tudeng eristama olemasolevaid andmete salvestustehnoloogiaid ning praktikumides õpitu põhjal ka kasutama neid reaalses töökeskkonnas. Kursuse lõpuks oskab tudeng määratleda salvestustehnoloogia vajadust ettevõttes, rakendada õpitud teadmisi süsteemide haldamisel ja loomisel ning varundada olemasolevaid salvestustehnoloogiatel põhinevaid süsteeme.

Lühitutvustus

Aine nimetus: Andmesalvestustehnoloogiad (Information Storage Technologies)

Aine kood: ICA0006

Aine tüüp: Valikaine

Õppekavadele: IT süsteemide administreerimine

Aine maht: 6 EAP

Hindamisviis: Arvestuslik

Soovituslikud eeldusained: ICA0001 Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine

Kirjeldus

Õppeaine annab ülevaate erinevatest tänapäevastest suuremahuliste andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatest. Tutvustakse RAID, LVM, SAN (Storage Area Networks), NAS (Network-Attached Storage), IP SAN, assotsiatiivse andmete salvestamise (content-addressed storage), ja andmete salvestamise virtualiseerimise tehnoloogiaid. Lisaks tutvustataks andmete varundamise ja taastamise põhimõtteid. Kursuse läbinu on võimeline projekteerima, rakendama ja haldama andmete salvestuse süsteeme.

Õppejõud

Siim Vene, Edmund Laugasson

Koostöö

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õppematerjalid

Loengud

Loengud toimuvad üle nädala 2 tundi (keskmiselt 1 tund nädalas), teemad:

 • 1.loeng: andmed
 • 2.loeng: RAID
 • 3.loeng: LVM
 • 4.loeng: DAS,SAN,NAS
 • 5.loeng: pilvesalvestus
 • 6.loeng: varundamine
 • 7.loeng: failisüsteemid
 • 8.loeng: tudengite rühmatöö ettekanded

Võimalusel kutsume ka külalislektoreid erinevatel teemadel esinema.

Praktikumid

Praktikumid toimuvad 16 õppenädalal ja keskmiselt 3 tundi nädalas:

 • 2 tundi üle nädala
 • 4 tundi üle nädala

Sooritatakse virtuaallaborite keskkonnas I-Tee kasutusjuhend ja ka riistvaralabori (ruum 407) masinatel. Iga tudeng valib oma tempo laborite sooritamisel ja kaitsmisel. Kui labor on tehtud siis on soovitav see ka kohe ära kaitsta. Viimasele minutile (tunnile) ei soovita kaitsmist jätta. Hiljemalt viimaseks praktikumitunniks peavad laborid olema kaitstud.

Kodutööde/Iseseisvate tööde info

Iseseisev töö (juhtumiuuring) toimub grupitöö vormis.Tudengid uurivad elulistel olukordadel põhinevaid juhtumeid ning pakuvad neile omalt poolt aine käigus omandatud teadmiste põhjal lahendusi. Uurimisele kuuluvad juhtumid võib vabalt valida.

Iseseisva töö tulemusena valmib lühikokkuvõte probleemist, selle olemusest ning pakutud lahendusest, mis omakorda kantakse kaastudengitele suuliselt ette viimast(t)es loengu(te)s. Töö orienteeruv maht on 2-4 lk teksti ning ettekandele kulub orienteeruvalt kuni 15 minutit grupi kohta (koos küsimuste, vastustega). Grupis võiks olla 2-3 inimest. Töö on soovitav teostada ühises elektroonilises dokumendis ja grupitöö lingi saab edastada selle vormi kaudu.

Videosalvestused

Kevad 2019 videosalvestused

Arvestuse kujunemine

Arvestuse saamiseks peavad olema tehtud: 1) suuliselt kaitstud kolm laborites tehtavast praktilisest ülesandest 2) päevaõpe: kantud ette grupitööna valminud iseseisev töö (juhtumiuuring). 2) kaugõpe: kantud ette individuaaltööna valminud ettekanne või viki artikkel ainet puudutaval teemal

Boonuspunkte saab:

1) Teistele teema kohta ettekande tegemise eest (kogemuse jagamine) 2) Huvitavate praktikumi ülesannete välja mõtlemise eest 3) Praktikumis, õppejõuga kokkuleppel, kaastudengite juhendamise eest 4) LUG'il jt vabavaraga seotud kogunemistel ettekande tegemise eest

Tähtajad

 • tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 • Ettekande (individuaaltöö või viki artikkel)
  • teema teatamine teiseks õppesessiooniks, pannes selle kirja vastavasse viki artiklisse
  • ettekanne teha hiljemalt viimasel õppesessioonil
 • Praktikumiülesannete kaitsmise viimane tähtaeg: hiljemalt viimasel õppesessioonil

Viki artikkel

Lisainfo ja teemad vt AST-artiklid

Õpiväljundid

Üliõpilane teab erinevaid andmete salvestamise tehnoloogiaid. Oskab projekteerida, rakendada ja hallata vajalikule ning spetsiifilisele andmetesalvestust vajavale rakendusele sobivat tehnoloogiat. Teab ja oskab rakendada andmete varundamise, taastamise ja replikeerimise tehnoloogiaid. Oskab rakendada andmete haldamise ja turvamise kaasaegseid tehnikaid.

Õpiväljund 1: Tudeng oskab kirjeldada ja võrrelda erinevaid andmesalvestustehnoloogiaid

Lävend: Tudeng oskab sõnastada ja selgitada aines käsitletud andmesalvestustehnoloogiate sisu ning kasutusvaldkondi.

Õpiväljund 2: Tudeng oskab juhtumiuuringus esitatud probleemi lahendada ja saadud tulemusi ning järeldusi põhjendada.

Lävend: Tudengi tehtud iseseisva töö juhtumiuuringus pakutud lahendus on kirjeldatud teemakohaste terminitega ja lahendab tegeliku probleemi korrektselt.

Õpiväljund 3: Tudeng oskab rakendada vähemalt ühte andmesalvestustehnoloogiat.

Lävend: Tudengi valitud andmesalvestustehnoloogia (nt RAID) on kasutatav andmete salvestamiseks pärast seadistamiseks vajalike käskude sisestamist.

Õpiväljund 4: Tudeng teab ja oskab rakendada varundamisvõtteid loodavale või juba olemasolevale süsteemile.

Lävend: Tudengi rakendatud varundamisplaani tulemusena on andmed tõrke eest kaitstud.

Õpiväljund 5: Tudeng oskab töötada nii iseseisvalt kui ka grupis.

Lävend: Tudeng lahendab praktikumides etteantud ülesanded iseseisvalt ja leiab lahenduse iseseisva töö raames püstitatud probleemile meeskonnatöö tulemusena.

Õpiväljund 6: Tudeng väljendab end korrektselt ja erialastes terminites nii kõnes kui kirjas.

Lävend: Iseseisva töö kirjatöös ja ettekandel kasutab tudeng aines omandatud termineid õiges kontekstis.

Tagasiside

... saab anda siin veebivormis.

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Tudengite poolt tehtud viki artiklid

vt AST-artiklid.