Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2015

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2015

Eesmärk

Saada praktiline kogemus hajussüsteemide ehitamisest XML(SOAP) või Rest veebiteenusel ja sellele kliendi loomise abil ning süvendada meeskonnatööoskust. Kaugem eesmärk on loomulikult hinne :).

Reeglid

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendused (soovitavalt vähemalt kaks)endaloodud veebiteenusele

Ühte projektimeeskonda kuulub 3..4 tudengit ning ühel teemal teostab projekti üks või mitu meeskonda.

Töö käiku kajastatakse http://wiki.itcollege.ee keskkonnas. Wikilehe täitmise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest.

Tähtajad

 • XML fail NB! Täpsem info
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 07. märts 2015.
  • Retsensioonid XML-failide kohta peavad tehtud olema 14. märts 2015.
  • Meeskonnad on loonud omale enda wiki lehe, kuhu kirjeldavad meeskonna ja panevad nad üles oma tööd. Lisaks hakkavad kogunema ka sinna teiste gruppide poolt kirjutatavad retsensioonid. Meeskonnalehed lingitakse selle lehe lõppu Meeskonna pealkirja alla.
 • Veebiteenus NB! Täpsem info
  • Veebiteenuse analüüs peab olema valmis, esitatud ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt: 4.aprill 2015
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 24. mai 2015.
  • Retsensioonid veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 30. mai 2015.


 • Klientrakendused NB! Täpsem info
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 24. mai 2015.
  • Retsensioonid klientrakenduste kohta peavad tehtud olema 30. mai 2015.


Hindamine

Üldised kriteeriumid

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud.

Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Maksimumtulemuse annab (vähemalt 4/7):

 • Majanduslik mõtlemine (kas loodav teenus ja rakendused oleks kasutatav ka ärilistel eesmärkidel)
 • Mobiilrakendused
 • Kogukondade kaasamine
 • AJAX / Silverlight
 • Kasutajamugavus
 • Läbimõeldud töökorraldus
 • Lisavõimaluste realiseerimine (vt näidisteemad)

XML andmefail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

XML-il peab olema vähemalt 4 loogilist dimensiooni.

<dim1>
 <dim2>
  <dim3>
   <dim4>
   </dim4>
  </dim3>
 </dim2>
</dim1>

Lisaks tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis one enamat, kui lihtsalt ID.

Käesoleva ülesande käigus peab looma meeskonna ning selle wiki lehekülje

Veebiteenus

Loodav veebiteenus peab võimaldama:

 • Teenuse pakkumist
 • Teenuse kasutajate tuvastamist ning haldamist
 • Teenuse kasutajate ja kasutusstatistika üle arve pidamist kasutajate lõikes
 • Teenuse poole pöördumiste arvu piiramist ja piirangute haldamist.

Loodav veebiteenus peab toetama mitme kasutaja võimalust.

Loodav veebiteenus tuleb luua kasutades Windows Communication Foundation või ASP.NET MVC Web API tehnoloogiat

Andmebaasis peab olema vähemalt 6 olemit ehk andmebaas on eeldus,


Soovitav on luua teenus (FE) ja teenuse seadistamiseks ning kasutajate haldamiseks mõeldud rakendus (BE).

Klientrakendus

Klientrakendus mõnele olemasolevale veebiteenusele, võib olla teostatud veebirakendusena, Silverlight, WPF või vormirakendusena.

Variant1: teha klientrakendus enda loodud veebiteenusele

Variant2: teha klientrakendus mõnele levinud veebiteenusele. Näiteks:

Retsensioonid

Retsensioon on üliõpilase iseseisva teadustöö kriitilise analüüsi põhjal koostatud argumenteeritud hinnang. Retsensioonis tuleb hinnata töö vastavust esitatud tingimustele, programmikoodi loetavust ning kommenteeritust, dokumentatsiooni ja kirjeldada puudusi. Retsensioonide põhjal on meeskondadel õigus oma projekte parandada enne määratud esitamistähtaja kättejõudmist.

Retsensioon peab sisaldama minimaalselt...

 • XML - ...200 sõna.
 • Veebiteenus - ...600 sõna.
 • Klientrakendus - ...600 sõna.

Mõnelauselisest arvamusest ei piisa, kuna tegemist on grupi loodavate arvustustega, mitte individuaalsete arvustustega.

Konsultatsioonid

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma
töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida
õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel
mait.poska [ät] itcollege.ee (+372 53 469 734) või
(teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2015 kevad

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendus mõnele olemasolevale või endaloodud veebiteenusele


Näidisteemad

Nimede pakkumise teenus

Mõte selles, et luua nimede baas, mille abil pakkuda rakenduse loojale sobiva algusega nimesid. Reaalne rakendus: autocompleter tarvis teenuse pakkumine

Ülesanne

Luua sobiva alguse järgi nimede pakkumise teenus:

 • alates kahetähelisetest algustest pakkuda sobivad nimesid
 • luua võimalus kasutajatel nimesid lisada
 • luua võimalus administraatoril nimesid muuta/kustutada
 • meeste ja naiste nimed peavad olema süsteemis eristatavad
 • luua võimalus, mis võimaldab kuvada populaarseid nimesid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • luua võimalus, et nimi lisatakse baasi alles siis, kui administraatori õigustega inimene on selleks vastava loa andnud

Külastusstatistika teenus

Mõte selles, et pakkuda teenust, kus kasutajal on võimalik registreerida külastused ning küsida oma külastusstatistikat.

Ülesanne

Luua külastusstatistika teenus:

 • kasutaja saab teenuses registreerida külastusi
 • kasutaja saab küsida külastusstatistikat päevade/kuude/kogu perioodi lõikes
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus registreerida alamlehtede külastusstatistikat
 • luua võimalus külastusstatistikale lisaparameetrite lisamiseks (ip aadress, sirviku versioon jne)

Telefoniraamatu teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada kontakte ja nende seast otsida

Ülesanne

Luua telefoniraamatu teenus:

 • kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada
 • kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • kasutajaid on võimalik lisada gruppidesse
 • kasutajal on võimalik lisada vajalike kontaktandmete liike
 • kasutajatel on võimalik jagada omavahel kontakte ja kontaktide grupper

RSS voogude kogumise ja uudiste kuvamise teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada talle huvipakkuvaid RSS vooge ja nendelt voogudelt uudiseid lugeda

Ülesanne

Luua RSS voogude haldusteenus:

 • kasutaja saab teenuses RSS vooge lisada ja kustudada
 • kasutaja saab pärida talle huvipakkuvate voogude viimaseid uudiseid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • kasutaja saab RSS vooge vaadata eraldi või grupeeritult
 • vooge peab puhverdama, kuna voogude lugemine võtab enamasti üsna palju aega

Meeskonnad 2015

Meeskond Demo

Meeskonna liikmed:

 • Liige 1
 • Liige 2

Meeskond BananaPhone

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Kristjan Tõnismäe
 • Rando Laisaar
 • Tiit Tallermaa

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale Vertigo : Link

Klientrakenduse retsensioon meeskonnale TrainSmart : Link

XML retsensioon meeskonnale Anonüümsed Koodikommentaatorid : Link

Meeskond ROKK

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rene Ott
 • Kristian Kalm

Lupardid VR2

Meeskonna leht

Meeskonna liikmed:

 • Timo Triisa
 • Madis Männik
 • Johannes Vatsfeldt
 • Tanel Pääro

Retsensioonid:

R0ds

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rain Mäsak
 • Oliver Armväärt
 • Den-Daniel Dobrus - Lead
 • Sten Saliste

R0ds poolt kirjutatud retsensioonid

XML retsensioon meeskonnale NoMethodError

XML retsensioon meeskonnale VariableMoods2

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale Vertigo

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale Iread

Klientrakenduse retsensioon meeskonnale Vertigo

Klientrakenduse retsensioon meeskonnale Iread

/* Anonüümsed koodikommentaatorid */

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Madis Uudam
 • Kristjan Kebja
 • Olle Mikk

XMLi retsensioon meeskonnale MS-TO
XMLi retsensioon meeskonnale HMR

Meeskond Flauto

Flauto koduleht

Meeskonna liige:

 • Lelet Hollo

Retsensioon meeskonnale "Anonüümsed koodikommentaatorid": Kaunis kodutöö

Meeskond Taandarendajad (Projekt TFinder)

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Priit Üksküla
 • Meelis Talvis

Projekti analüüs: Link

Meie projekt TFinder: Link

XML andmefaili retsensioon meeskonnale Tab : Link

XML andmefaili retsensioon meeskonnale VariableMoods2 : Link

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale Tab : Link

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale Vertigo : Link

Veebirakenduse retsensioon meeskonnale Tab : Link

Rakenduse retsensioon meeskonnale KRTT : link

Meeskond KTT

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Kert Siiner
 • Timmo Tõnts
 • Triin Õige


Meeskonna KRTT retsensioonid

XML retsensioon meeskonnale R0ds

XML retsensioon meeskonnale Martin

Veebiteenuse ja klientrakenduse retsensioon meeskonnale IRead IRead

Veebiteenuse ja klientrakenduse retsensioon meeskonnale Liisa ja poisid Liisa ja poisid

Meeskonna KRTT veebiteenust ja veebirakendust retsenseeris meeskond HMR, retsensiooniga saab tutvuda siin.

Meeskond Hubris

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Sander Maasikamäe
 • Allan Paalo
 • Madis Rääk

Tehtud retsensioonid:

Meeskond VariableMoods

Ajaveeb

Meeskonna liikmed:

 • Berit Veidemann
 • Mihkel Künnapas
 • Krister Kamla

Tehtud retsensioonid:

2. juuni 2015 - Retsensioon meeskonnale Hubris (Veebiteenus ja klientrakendus)

1. juuni 2015 - Retsensioon meeskonnale TrainSmart (Veebiteenuse ja klientrakenduse)

19. märts 2015 - Retsensioon meeskonnale Hubris (XML andmefail)

11. märts 2015 - Retsensioon meeskonnale KRTT (XML andmefail)

ALTER eGO

Meeskonna liikmed:

 • Egon Lund

Retsensioonid:

XML ülesande retsensioon meeskonnale Artur ja sõbrad

XML ülesande retsensioon meeskonnale TrainSmart

Klientrakenduse retsensioon meeskonnale Hubris

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale SimpleShow

Veebiteenuse ja klientrakenduse retsensioon meeskonnale Taandarendajad

Meeskond Tab

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rene Mändel
 • Mikk Pürg

Retsensioonid:

XML ülesande retsensioon meeskonnale "Qwerty" asub siin! (11.03.2015)

XML ülesande retsensioon meeskonnale "ROKK" asub siin! (14.03.2015)

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale "Vertigo" asub siin! (30.05.2015)

Klientrakenduste retsensioon meeskonnale "Vertigo" asub siin! (30.05.2015)

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale "Taandarendajad" asub siin! (30.05.2015)

Klientrakenduste retsensioon meeskonnale "Taandarendajad" asub siin! (30.05.2015)

Projekt

Valminud projekt asub siin! (24.05.2015)

[InsertNameHere]

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Villu Viirsalu

Simpleshow

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Mait Roosvalt
 • Jekaterina Jakimets

Retsensioon meeskonnale "Martin": asub siin

Retsensioon meeskonnale "Qwerty" asub siin

Analüüs veebiteenusele asub siin

Meeskond Martin

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Martin Karu
 • Martin Mägi
 • Martin Betlem

Retsensioon meeskonnale "Simpleshow" asub siin (14.03.2015 kell 23.41)

Dot muzei

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Aap Kaur Suvi
 • Indrek Jõgi
 • Kristjan Veskimäe
 • Sandra Niinepuu - projektijuht

Veebiteenuse analüüs asub siin

Retsensioonid

XMLi retsensioon meeskonnale NoMethodError asub siin

XMLi retsensioon meeskonnale Lupardid VR2 asub siin

1. teenuse ja 1. kliendi retsensioon asub siin - meeskonnale Valar Morghulis

Meeskond Artur ja sõbrad

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Anni Klammer
 • Artur Tomba
 • Oliver Vahenõmm

XMLi retsensioon meeskonnale NoMethodError asub siin

XMLi retsensioon meeskonnale Qwerty asub siin

Veebiteenuse ja klientrakenduse retsensioon meeskonnale Iread asub siin

Veebiteenuse ja klientrakenduse retsensioon meeskonnale Valar Morghulis asub siin

Meeskond Error405

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Priidik Soon
 • Mihkel Kivisild
 • Andre Kaur

Retsensioonid

XML retsensioon meeskonnale KRTT asub siin.

XML retsensioon meeskonnale Error 503 asub siin

Veebiteenuse retsensioon meeskonnale KRTT asub siin.

Klientrakenduse retsensioon meeskonna KRTT asub siin.

Meeskond Vertigo

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Tanel Peet
 • Meri-Kris Jaama
 • Teele Liblik
 • Kätlin Hein
 • Liisi Kitsapea

XML retsensioon meeskonnale VariableMoods1 asub siin

XML retsensioon meeskonnale KRTT asub siin

Veebiteenus ja klientrakendused asuvad siin: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:vertigo#Vertigo_projekt

Retsensioon Taandarendajate klientrakendusele ja veebiteenusele asuvad siin

Retsensioon KRTT klientrakendusele asub siin

Retsensioon Simpleshow veebiteenusele asub siin

Meeskond NoMethodError

Meeskonna koduleht

Meeskonna liige:

 • Murdho Savila

Retsensioonid

Ülesande "XML fail" retsensioon meeskonnale Dot muzei

Ülesande "XML fail" retsensioon meeskonnale Artur ja sõbrad

Meeskond Toidutracker

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Triin Oja
 • Julia Kraam
 • Alari Talvar

Meeskond Valar Morghulis

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Urmas Hoogma

XML ülesande lahendus asub siin!

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Vertigo" asub siin!

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Error 503" asub siin!

Analüüs asub siin!

Projekt: (Veebiteenus, klientrakendus ja MVC kõik ühes projektis) asub siin!

1. veebiteenuse retsensioon meeskonnale "R0ds" asub siin!

2. veebiteenuse retsensioon ja 1. klientrakenduse retsensioon meeskonnale "Vertigo" asub siin

Meeskond Error 503

Error 503 koduleht

Meeskonna Liikmed:

 • Argo Ind
 • Arvo Paomees

Retsensioonid

Meeskond Qwerty

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Andrei Tverskoi
 • Daniil Kulagin
 • Kristjan Kivisild
 • Ilja Andrejev

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "TrainSmart" asub siin!
XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Error405" asub siin!

Meeskond Liisa ja Poisid

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Liisa Suurkaev
 • Tõnis Suurkaev
 • Maanus Indov

Projekti Sportify saab alla tõmmata siit
Retsensioon meeskonnale Hubris asub siin
Retsensioon meeskonnale KRTT asub siin
Projekti Retsensioon meeskonnale Vertigo asub siin
Klientrakenduse Retsensioon meeskonnale KRTT asub siin

Meeskond TrainSmart

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Janno Mäemets

Meeskond Iread

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Talis Tammearu
 • Silver Vanamets

Retsensioonid

Indiviid

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Sten Luhtoja


XML teema lahendused

XML

XSD

XSLT

XSLT

Retsensioonid

XML retsensioon meeskonnale "InsertNameHere"


Rakendus

rakendus

Meeskonnad - KAUGÕPE 2015

BACKBONE

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Mikk Visnap
 • Silver Lumi

Meie koostatud XML ülesande lahendus asub siin!

Meie koostatud XML ülesande retsentsioon meeskonnale "SAVI" asub siin!

Meie koostatud Veebiteenuse analüüs siin!

Meie projekt asub siin

Meie koostatud Veebiteenuse ja klientrakenduse retsentsioon meeskonnale "TAB" asub siin!

Savi

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Tõnu Sein
 • Arvi Kangas
 • Andres Sööt
 • Marek Öövel
 • Marju Niinemaa

Meeskonda retsentseeris meeskond HMR. Retsensioon asub siin.

XMLi retsensioon meeskonnale /* Anonüümsed koodikommentaatorid */

XMLi retsensioon meeskonnale Ehk lõpetab see aasta

API retsensioon meeskonnale VariableMoods2

Kliendi retsensioon meeskonnale VariableMoods2

Lae rakendus alla link

Kruus

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Vivian Uibo
 • Eva Loolaid-Raudpuu
 • Rait Saar
 • Martin Vahtramäe

Ehk lõpetab see aasta

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Braid Torn
 • Heiki Linnamägi
 • Helge Saks
 • Tarmo Sillajõe

Meeskonna poolt kirjutatud retsensioonid

Projekti analüüs

Analüüs

Nipitiri

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Kristjan Pihus
 • Hanno Sirkel
 • Rait Ots
 • Ago Kütt
 • Merje Kungla

HMR

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Harles Luts
 • Mattiko Kabanen
 • Ranek Runthal

Meie koostatud XML ülesande lahendus on siin!

Retsensiooni XML lahenduse kohta võid kirjutada siia!

Meeskonna retsensiooni meeskonna Savi XML lahenduse kohta saab lugeda siit.

Meie API ja klientrakenduse kohta saate lugeda siit!

Meie retsensioon veebiteenusele meeskonna KRTT töö kohta on siin [1]

Meie retsensioon klientrakendusele meeskonna KRTT töö kohta on siin [2]

Meeskond XYZ

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Sulev Pert

MS-TO

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Margus Roo
 • Silja Saar
 • Tõnis Luik
 • Ott Kingisepp
 • XMLi retsensioon meeskonnale Anonüümsed koodikommentaatorid.
 • Info veebiteenuse ja klientrakenduse kohta on esitatud meeskonna kodulehel: [3], [4].

IT

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Triin Soosalu
 • Imre Padonik

Projekti etapid:

 • XML ülesande lahendus asub siin.
 • Esimene XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Ehk lõptetab see aasta" asub siin.
 • Teine XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Backbone" asub siin.
 • Veebiteenuse analüüs asub siin.
 • Info veebiteenuse kohta asub siin.
 • Info klientrakenduse kohta asub siin.


Rootkit

Koduleht


Meeskonna liikmed:

 • Jaanus Kääp


XML teema lahendused

XML

XSD

XSL


Retsensioonid

XML retsensioonid


Rakendused


Kliendi rakendus