Windows Server administreerimine ainekaart

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Windows server administreerimine

Eesmärk

Õppeaine eesmärk on tutvustada Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist ja turvamist, õppeaine arendab õppija administreerimisoskuseid ning teadmisi serveritel kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist, turvamist ning veaotsingut. Pikemalt vaadeldakse Windows Serveri teenuseid, mis on seotud hulgipaigalduse, võrgu infrastruktuuri ning Active Directoryiga.

Õpiväljundid

* Õppija oskab teostada Windows Server tarkvaratoote paigaldust.
* Õppija teab ning oskab nimetada Windows Serveri peamised rollid ning selgitada nende ülesandeid.
* Õppija oskab paigaldada Windows Server'ile AD DS, DHCP, DNS ning failiserveri rolle ning neid lihtsamatel juhtudel seadistada.
* Õppija oskab hallata kasutajaid ning kasutajate gruppe ning rakendada grupipoliitikaid.
* Õppija oskab teostada lihtsamatel juhtudel tagavarakoopiaid ning tagavarakoopiate abil rikenud andmeid taastada.

Hinnde kujunemise selgitus

Kontrolltöö on planeeritud pärast kindla teemade ploki läbimist, mis sisaldab mitu sarnast või omavahel seotud teemat. Semestri jooksul on 2 kontrolltööd, iga kontrolltöö eest saadud hinne määrab 25% ulatuses arvestuse lõpphindehinde ning 50% hindest moodustab iseseisva tööna valminud juhend. Arvestushinde saamise eelduseks on läbitud e-kursuste komplekt "6424: Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory". Juhend Microsoft IT Academy e-õppe kursuste kasutamiseks


Kontrolltöö koosneb valikvastustega küsimustest. Küsimused koostatakse läbitud materjali alusel. Praktilised ülesandeid koostatakse praktika tundides käsitletud ülesannete alusel. Minimaalselt on nõutav mõlemas kontrolltöös õigete vastuste hulk vähemalt 51%.

Iseseisva tööna koostatav juhend või ülevaade tuleb majutada aadressile http://wiki.itcollege.ee ning töö hindamisel arvestatakse eelkõige teema käsitlemise põhjalikkust, asjakohasust ning praktilist rakendatavust.

Teemad

Sissejuhatus (esimene kohtumine)


Teemad

Windows Server versioonid, Serveri rollid, Windows Server Core, Windows Server 2008, Windows Server, Hyper-V Server

Windows Server paigaldus (teine ja kolmas kohtumine)

Teemad

Aktiveerimine, Windows operatsioonisüsteemi automaatpaigaldus, Windows Deployment Services

Administreerimisvahendid (neljas kohtumine)

Teemad

Võrguühenduste seadistamine Windows operatioonissteemis, Server Manager Console, MMC, Windows PowerShell, EMS, Remote Desktop, RSAT Tools, Microsoft System Center Operations Manager, Reliability Monitor, Resource Monitor, Performance Monitor, Data Collector Sets, Task Manager, Windows System Resource Manager, WSUS

Active Directory infrastruktuur(viies kohtumine)

Teemad

Active Directory Domain Services, Active Directory Lightweight Directory Services, Organizational Unit

Windows Server turvamine (kuues kohtumine)


Teemad

Event Viewer, Windows Server, WSUS

Andmete haldamine (seitsmes kohtumine)

Teemad

Server Backup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD

Windows Server võrguteenused

Teemad

netsh, ipconfig, ping, tracert, nslookup, net, SID

Muud teemad

  • Siia tulevad need teemad, mis otseseselt kuhugi mujale ei sobi.

Teemad

Litsenseerimine, Terminal Services

Active Directory Certificate Services

Lingid